ا

 • اا.ف تحلیل محتوای موانع، فرصت‌ها و راهکارهای توسعه ارتباط صنعت و دانشگاه در پانزده کنگره‌ی همکاری های دولت،دانشگاه و صنعت برای توسعه‌ی ملی [ دوره2, شماره 3 - بهار - تابستان سال 1392]
 • اا.ف شناسایی عوامل علّی موثر بر ارزیابی عملکرد پارک های علم و فناوری [ دوره2, شماره 4 - پاییز - زمستان سال 1392]
 • ابراهیم زاده معبود.حسن مقایسه تطبیقی پیشرفت علمی حوزه علوم زیستی در ایران و جهان [ دوره9, شماره 18 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • ابراهیمی.الهه فرهنگ نوآورانه، زمینه¬ساز بهبود یادگیری سازمانی با بهره گیری از برند سازمانی داخلی (پژوهشی در صنعت نفت ایران) [ دوره9, شماره 17 - بهار - تابستان سال 1399]
 • اخوان فر.امیر ارائه مدل زنجیره تأمین سبز محصولات لبنی با تأکید بر رضایت مشتریان: ترکیب رویکردهای مدلسازی ساختاری تفسیری و فرآیند تحلیل شبکه [ دوره9, شماره 18 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • اخوان.پیمان بررسی رابطه بین مدیریت دانش و انتقال اثربخش فناوری [ دوره5, شماره 9 - بهار - تابستان سال 1395]
 • استادی.بختیار شناسایی و اولویت بندی شاخص های ارزیابی عملکرد شرکت های دانش بنیان [ دوره9, شماره 18 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • استيري.مهرداد ارتباط میان فرهنگ سازمان، مدیریت منابع انسانی استراتژیک و رفتار شهروندی سازمانی در سازمانهای ارتباطی (مطالعه موردی رادیو تاویزیون ایران) [ دوره3, شماره 6 - پاییز - زمستان سال 1393]
 • استيري.مهرداد شناسایی و ارزیابی اقدامات سیستم های کاری با عملکرد بالا در صنعت خدمات بانکداری کشور [ دوره5, شماره 10 - پاییز - زمستان سال 1395]
 • اسدنیا.جهانبخش تأثیر همزمان ساز و کارهای راهبردی شرکتی و مدیریت سودبر چسبندگی هزینه¬های نوآوری شرکت¬ها [ دوره8, شماره 16 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • اسدنیا.جهانبخش تبیین رابطه مدیریت کیفیت فراگیر بر سرآمدی عملیاتی و میل به نوآوری خدمات [ دوره8, شماره 16 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • اسدنیا.جهانبخش تبیین رابطه مدیریت کیفیت فراگیر بر سرآمدی عملیاتی و میل به نوآوری خدمات [ دوره8, شماره 16 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • اسدنیا.جهانبخش تأثیر همزمان ساز و کارهای راهبردی شرکتی و مدیریت سودبر چسبندگی هزینههای نوآوری شرکتها [ دوره8, شماره 16 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • اسدی فرد.رضا نیروهای تسهیل کننده و بازدارنده همکاری‌های فناورانه بین شرکت‌های بزرگ و کوچک فناوری محور [ دوره7, شماره 13 - بهار - تابستان سال 1397]
 • اعلامی.فرنوش بررسی ساختار عاملی تسهیم دانش، خلق دانش و اعتماد سازمانی (مورد مطالعه:کارشناسان دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تهران) [ دوره3, شماره 5 - بهار - تابستان سال 1393]
 • اکبرزاده.زین العابدین ارزیابی شاخص‌های چابکی سازمانی با استفاده از تکنیک تصمیم‌گیری چندمعیاره فازی (مورد مطالعه: سازمان توسعه برق ایران) [ دوره4, شماره 7 - بهار - تابستان سال 1394]
 • اکبری.پیمان تحلیل نقش میانجیگری سرمایه فکری و کارآفرینی سازمانی در تاثیرگذاری مدیریت منابع انسانی بر عملکرد سازمانی مورد مطالعه [ دوره9, شماره 17 - بهار - تابستان سال 1399]
 • اکبری.محسن بررسی تأثیر نوآوری مصرف کننده و ویژگی های شخصی وی بر پذیرش محصول جدید [ دوره9, شماره 17 - بهار - تابستان سال 1399]
 • اکبری.مرتضی اثرات ساختار شبکه، ذخیره دانش و ظرفیت جذب بر عملکرد نوآورانۀ شرکت‌های دانش‌بنیان [ دوره6, شماره 12 - پاییز - زمستان سال 1396]
 • اکبری.مرتضی تأثیر شبکه‌های اجتماعی آنلاین بر عملکرد نوآوری کسب‌وکارهای خانگی: نقش میانجی ظرفیت‌ نوآوری [ دوره7, شماره 14 - پاییز - زمستان سال 1397]
 • البدوی.امیر انتقال بین‌سازمانی دانش مدیریت پروژه، کلید نوآوری در سازمان‌های پروژه محور (جستاری بر کنسرسیوم‌های بین‌المللی در صنعت نفت ایران) [ دوره1, شماره 1 , 2 - پاییز - زمستان سال 1391]
 • الحسینی المدرسی.سید مهدی اثرمشتری مداری و قابلیت های زیرساختی مدیریت ارتباط با مشتری با رفتار نوآورانه [ دوره9, شماره 18 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • الهی.شعبان نیروهای تسهیل کننده و بازدارنده همکاری‌های فناورانه بین شرکت‌های بزرگ و کوچک فناوری محور [ دوره7, شماره 13 - بهار - تابستان سال 1397]
 • الهی.شعبان شناسایی عوامل علّی موثر بر ارزیابی عملکرد پارک های علم و فناوری [ دوره2, شماره 4 - پاییز - زمستان سال 1392]
 • الیاسی.مهدی الگوی تجاری سازی فناوری های نوظهور در شرکت های دانش بنیان [ دوره7, شماره 13 - بهار - تابستان سال 1397]
 • الیاسی.مهدی تحلیلی بر عوامل موثر بر رشد و پایداری شرکت های دانش بنیان در ایران [ دوره3, شماره 6 - پاییز - زمستان سال 1393]
 • امیری راد. مریم مقایسه تطبیقی پیشرفت علمی حوزه علوم زیستی در ایران و جهان [ دوره9, شماره 18 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • امین‌بیدختی.علی‌اکبر طراحی مدلی به منظور تحلیل سطح همکاری دانشگاه و صنعت با استفاده از مدل سازی ساختاری تفسیری(ISM) [ دوره6, شماره 11 - بهار - تابستان سال 1396]
 • امین‌بیدختی.علی‌اکبر تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی عوامل درون دانشگاهی ارتقاء دانشگاه‌ها در رتبه‌بندی‌های ملی و بین‌المللی [ دوره6, شماره 12 - پاییز - زمستان سال 1396]
 • امین‌بیدختی.علی‌اکبر بررسی نقش یادگیری سازمانی در افزایش عملکرد نوآوری [ دوره2, شماره 4 - پاییز - زمستان سال 1392]
 • امینی خیابانی.غلامرضا طراحی مدل رقابت پذیری با استفاده از پیچیدگی شناختی راهبردی؛ بررسی نقش میانجی هوش بازاریابی [ دوره9, شماره 17 - بهار - تابستان سال 1399]
 • انصاری.رضا الگوی ساختاری ظرفیت جذب دانش و نوآوری در شرکتهای دانش بنیان مورد مطالعه : شرکتهای مستقر در مراکز رشد دانشگاههای آزاد استان اصفهان [ دوره5, شماره 9 - بهار - تابستان سال 1395]
 • ایزدی.نسیم تحلیل و مقایسه نیت کارآفرینانه دانشجویان دانشکده کشاورزی بوعلی سینا و پیام نور استان همدان [ دوره9, شماره 17 - بهار - تابستان سال 1399]
 • ایمانی.صاحب اثرات ساختار شبکه، ذخیره دانش و ظرفیت جذب بر عملکرد نوآورانۀ شرکت‌های دانش‌بنیان [ دوره6, شماره 12 - پاییز - زمستان سال 1396]

آ

 • آذر.عادل شناسایی عوامل علّی موثر بر ارزیابی عملکرد پارک های علم و فناوری [ دوره2, شماره 4 - پاییز - زمستان سال 1392]
 • آراسته.حمیدرضا واکاوی پیامدهای درون و برون دانشگاهی بین المللی شدن دانشگاه های دولتی منتخب کشور [ دوره9, شماره 17 - بهار - تابستان سال 1399]
 • آراسته.حمیدرضا توسعه کیفی خصوصی‌سازی آموزش عالی در ایران: الزامات و پیش بایست‌های خرد [ دوره2, شماره 3 - بهار - تابستان سال 1392]
 • آراسته.حمیدرضا عوامل سازمانی مؤثّر در تجاری‌سازی نتایج پژوهشی [ دوره2, شماره 4 - پاییز - زمستان سال 1392]
 • آراستی.محمدرضا انتقال بین‌سازمانی دانش مدیریت پروژه، کلید نوآوری در سازمان‌های پروژه محور (جستاری بر کنسرسیوم‌های بین‌المللی در صنعت نفت ایران) [ دوره1, شماره 1 , 2 - پاییز - زمستان سال 1391]
 • آرمان.مانی مدلی برای پیاده سازی نوآوری در برنامه درسی نظام آموزش عالی [ دوره4, شماره 7 - بهار - تابستان سال 1394]
 • آقاجانی.حسنعلی نقش آموزش کارآفرینی بر افزایش خلاقیت دانشجویان [ دوره4, شماره 8 - پاییز - زمستان سال 1394]
 • آیباغی اصفهانی.سعید فرهنگ نوآورانه، زمینه¬ساز بهبود یادگیری سازمانی با بهره گیری از برند سازمانی داخلی (پژوهشی در صنعت نفت ایران) [ دوره9, شماره 17 - بهار - تابستان سال 1399]

ب

 • باقری قره بلاغ.هوشمند اثرمشتری مداری و قابلیت های زیرساختی مدیریت ارتباط با مشتری با رفتار نوآورانه [ دوره9, شماره 18 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • باقری کراچی.امین چابکی؛ رهیافتی نوآورانه در مدیریت دانشگاه‌ها [ دوره1, شماره 1 , 2 - پاییز - زمستان سال 1391]
 • باقری مجد.روح اله فاکتورهای پایداری و ظرفیت‌های ارتباط دانشگاه و صنعت در نظام آموزش عالی [ دوره6, شماره 12 - پاییز - زمستان سال 1396]
 • باقری نژاد.جعفر ارائه مدل نوآوری باز در صنعت بانکداری ایران : مطالعه موردی بانک پارسیان [ دوره3, شماره 5 - بهار - تابستان سال 1393]
 • باقری نژاد.جعفر شناسایی وتحلیل مشکلات سیستمی در نظام نوآوری ملی ایران [ دوره5, شماره 10 - پاییز - زمستان سال 1395]
 • بامداد صوفی.جهانیار الگوی تجاری سازی فناوری های نوظهور در شرکت های دانش بنیان [ دوره7, شماره 13 - بهار - تابستان سال 1397]
 • بسطامی.مسعود بکارگیری روش دلفی فازی و فرآیند تحلیل سلسله‌مراتب گروهی فازی در شناسایی و رتبه‌بندی شاخص‌های مؤثر بر توسعه کارآفرینی سازمانی [ دوره6, شماره 11 - بهار - تابستان سال 1396]
 • بندریان.رضا تعیین عوامل موثر بر ارزش نوآوری‌های فناورانه فرآیندی در صنعت نفت با استفاده از تکنیک حداقل مربعات جزئی (PLS) [ دوره2, شماره 3 - بهار - تابستان سال 1392]
 • بندریان.رضا توسعه دوسو توان محصول پیچیده، موردپژوهی نیروگاه غرب کارون [ دوره8, شماره 15 - بهار - تابستان سال 1398]
 • بندریان.مهدی تعیین عوامل موثر بر ارزش نوآوری‌های فناورانه فرآیندی در صنعت نفت با استفاده از تکنیک حداقل مربعات جزئی (PLS) [ دوره2, شماره 3 - بهار - تابستان سال 1392]
 • بهادری.مرتضی بررسی موانع و راهکارهای ارتباط صنعت و دانشگاه (مورد کاوی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ ) [ دوره1, شماره 1 , 2 - پاییز - زمستان سال 1391]
 • بی تعب.علی ارائه مدلی برای تحلیل پیامدهای سرمایه اجتماعی در حوزه نوآوری [ دوره1, شماره 1 , 2 - پاییز - زمستان سال 1391]
 • بی رنگ.علی مرتضی آینده نگاری علوم و فناوری های شناختی ایران با رویکرد سناریونگاری [ دوره7, شماره 14 - پاییز - زمستان سال 1397]
 • بی رنگ.علی مرتضی آینده¬نگاری علوم و فناوری¬های شناختی ایران با رویکرد سناریونگاری [ دوره8, شماره 16 - پاییز - زمستان سال 1398]

پ

 • پقه.عبدالعزیز ارائه مدل زنجیره تأمین سبز محصولات لبنی با تأکید بر رضایت مشتریان: ترکیب رویکردهای مدلسازی ساختاری تفسیری و فرآیند تحلیل شبکه [ دوره9, شماره 18 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • پورابراهیمی.محمدرضا بررسی اثر متغیرهای شرکتی و عملکردی بر انتخاب روش تامین مالی و اثر متقابل روش تامین مالی بر این متغیرها [ دوره9, شماره 18 - پاییز - زمستان سال 1399]

ت

 • تاج گردون.محمد قائم طراحی چارچوب مدل‌سازی جریان دانش صنعت و دانشگاه [ دوره3, شماره 6 - پاییز - زمستان سال 1393]
 • تازیکه.مهیا چگونگی ایجاد کارآفرینی استراتژیک برای رشد کسب و کارها [ دوره7, شماره 14 - پاییز - زمستان سال 1397]
 • ترابی نهاد.منیره مدل رابطه‌ای سیاستگذاری‌ها، اولویت‌ها، حمایت‌ها و ارزشیابی طرح‌های پژوهشی با طرح‌های پژوهشی تجاری شده ادراک شده ( مورد مطالعه؛ دیدگاه اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند) [ دوره6, شماره 11 - بهار - تابستان سال 1396]
 • ترابی.حسین تاثیر اکوسیستم کارآفرینی بر فعالیت کارآفرینانه؛ تحلیلی بر مبنای داده¬های GEM [ دوره9, شماره 17 - بهار - تابستان سال 1399]
 • تیموری.هادی رابطه بین هوشمندی کسب و کار مدیران و کارآفرینی سازمانی (مطالعه موردی: شعب منتخب بانک ملی شهر اصفهان) [ دوره9, شماره 18 - پاییز - زمستان سال 1399]

ث

 • ثقفی.علی بررسی اثر متغیرهای شرکتی و عملکردی بر انتخاب روش تامین مالی و اثر متقابل روش تامین مالی بر این متغیرها [ دوره9, شماره 18 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • ثنائی پور.فاطمه بررسی نقش عوامل موثر در رشد شرکت های جدید فناورانه محور (NTBFs) شهر مشهد [ دوره9, شماره 17 - بهار - تابستان سال 1399]

ج

 • جاوید.غزاله ارائه مدل نوآوری باز در صنعت بانکداری ایران : مطالعه موردی بانک پارسیان [ دوره3, شماره 5 - بهار - تابستان سال 1393]
 • جاهد.حسینعلی عوامل سازمانی مؤثّر در تجاری‌سازی نتایج پژوهشی [ دوره2, شماره 4 - پاییز - زمستان سال 1392]
 • جباری صل.صمد ارائه چارچوب مدیریت استعداد با تاکید بر گسترش جانشین پروری در شرکت های دانش بنیان [ دوره9, شماره 18 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • جبلی جوان.اشکان تأثیر قابلیت‌های بازاریابی بر پیامدهای عملکردی شرکت‌های کوچک و متوسط کارآفرین (مورد مطالعه: شرکت مواد غذایی تهران همبرگر) [ دوره1, شماره 1 , 2 - پاییز - زمستان سال 1391]
 • جعفر پناه.اسماعیل ارائه‌ی مدلی برای اهرم‌سازی یک شایستگی فناورانه‌ (مورد مطالعه: ربات مارسان) [ دوره5, شماره 9 - بهار - تابستان سال 1395]
 • جعفر‌زاده.بهروز بررسی تأثیر کارآفرینی و نوآوری بر رشد اقتصادی: رهیافت داده های تابلویی [ دوره3, شماره 5 - بهار - تابستان سال 1393]
 • جعفری بنه عیسی.زهرا الگوی ساختاری ظرفیت جذب دانش و نوآوری در شرکتهای دانش بنیان مورد مطالعه : شرکتهای مستقر در مراکز رشد دانشگاههای آزاد استان اصفهان [ دوره5, شماره 9 - بهار - تابستان سال 1395]
 • جعفری.سکینه رابطه جهانی شدن علمی آموزش عالی با دستاوردهای تحصیلی دانشجویان دانشگاه سمنان [ دوره9, شماره 17 - بهار - تابستان سال 1399]
 • جعفری.مصطفی بررسی رابطه بین مدیریت دانش و انتقال اثربخش فناوری [ دوره5, شماره 9 - بهار - تابستان سال 1395]
 • جمالی.احسان بررسی رابطه انگیزه پیشرفت، نوآوری، تحمل ابهام، خودکارآمدی، عزت نفس و خودشکوفایی با جهت گیری کارآفرینی در دانشجویان دانشگاه [ دوره5, شماره 9 - بهار - تابستان سال 1395]
 • جمشیدی.لاله بررسی نقش یادگیری سازمانی در افزایش عملکرد نوآوری [ دوره2, شماره 4 - پاییز - زمستان سال 1392]
 • جمشیدي.لاله توسعه کیفی خصوصی‌سازی آموزش عالی در ایران: الزامات و پیش بایست‌های خرد [ دوره2, شماره 3 - بهار - تابستان سال 1392]
 • جمشیدي.لاله شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر طراحی محصول جدید در صنعت لوستر ایران [ دوره3, شماره 6 - پاییز - زمستان سال 1393]
 • جواهردشتی.مهرشاد تحلیل تاریخی روند نهادسازی در حوزه سیاست¬گذاری علم و فناوری ایران [ دوره8, شماره 15 - بهار - تابستان سال 1398]

ح

 • حاجي حسيني.حجت اله عوامل مؤثر بر موفقیت پروژه‌های انتقال فناوری در صنایع حمل و نقل ریلی ایران [ دوره1, شماره 1 , 2 - پاییز - زمستان سال 1391]
 • حاجي حسيني.حجت اله عوامل سازمانی موثر بر بهره وری مراکز انتقال فناوری دانشگاهی [ دوره5, شماره 10 - پاییز - زمستان سال 1395]
 • حامدی.محسن توسعه دوسو توان محصول پیچیده، موردپژوهی نیروگاه غرب کارون [ دوره8, شماره 15 - بهار - تابستان سال 1398]
 • حبیبی.جعفر طراحی چارچوب مدل‌سازی جریان دانش صنعت و دانشگاه [ دوره3, شماره 6 - پاییز - زمستان سال 1393]
 • حسن‌زاده. اکبر‌ بررسی تأثیر کارآفرینی و نوآوری بر رشد اقتصادی: رهیافت داده های تابلویی [ دوره3, شماره 5 - بهار - تابستان سال 1393]
 • حسنی.محمد فاکتورهای پایداری و ظرفیت‌های ارتباط دانشگاه و صنعت در نظام آموزش عالی [ دوره6, شماره 12 - پاییز - زمستان سال 1396]
 • حسین پور.داود الگوی خط مشی‌گذاری پارک‌های علم و فناوری و شرکت‌های دانش بنیان در نظام نوآوری [ دوره7, شماره 13 - بهار - تابستان سال 1397]
 • حقی.سیدرضا بررسی تعاملات دانشگاه، صنعت و دولت به عنوان ارکان اصلی نظام نوآوری کشور (مورد مطالعه: استان خراسان رضوی) [ دوره3, شماره 6 - پاییز - زمستان سال 1393]
 • حمیدی زاده.محمد رضا تبیین و ارزیابی فرایند اثربخشی تبلیغات تلویزیونی بر جذب مشتریان: مورد پژوهی بانک صادرات ایران [ دوره2, شماره 3 - بهار - تابستان سال 1392]
 • حمیدی زاده.محمد رضا راهبردهای بازاریابی اختراعات برای ورود موفق به بازار [ دوره7, شماره 13 - بهار - تابستان سال 1397]
 • حمیدی.فاطمه مدلسازی معادلات ساختاری ارزش خلق شده در کسب و کارها [ دوره8, شماره 16 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • حمیدی.فاطمه مدلسازی معادلات ساختاری ارزش خلق شده در کسب و کارها [ دوره8, شماره 16 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • حمیدی.محسن تبیین رابطه مدیریت کیفیت فراگیر بر سرآمدی عملیاتی و میل به نوآوری خدمات [ دوره8, شماره 16 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • حمیدی.محسن تبیین رابطه مدیریت کیفیت فراگیر بر سرآمدی عملیاتی و میل به نوآوری خدمات [ دوره8, شماره 16 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • حورعلی.منصوره طراحی مدل مفهومی شبکه مدیریت لجستیک معکوس با بر رویکرد نوآوری زنجیره تامین [ دوره8, شماره 16 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • حورعلی.منصوره طراحی مدل مفهومی شبکه مدیریت لجستیک معکوس با بر رویکرد نوآوری زنجیره تامین [ دوره8, شماره 16 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • حیدری.الهام شایستگی‏های اعضای هیات‏علمی جهت تحقق رسالت دانشگاهی ؛ تامّلی بر ادراکات و انتظارات دانشجویان دکتری [ دوره4, شماره 7 - بهار - تابستان سال 1394]
 • حیدری.علی ارائه‌ی مدلی برای اهرم‌سازی یک شایستگی فناورانه‌ (مورد مطالعه: ربات مارسان) [ دوره5, شماره 9 - بهار - تابستان سال 1395]

خ

 • خالدی.آرمان نیروهای تسهیل کننده و بازدارنده همکاری‌های فناورانه بین شرکت‌های بزرگ و کوچک فناوری محور [ دوره7, شماره 13 - بهار - تابستان سال 1397]
 • خان عزیزی.محمد تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی عوامل درون دانشگاهی ارتقاء دانشگاه‌ها در رتبه‌بندی‌های ملی و بین‌المللی [ دوره6, شماره 12 - پاییز - زمستان سال 1396]
 • خرازی.علی نقی آینده نگاری علوم و فناوری های شناختی ایران با رویکرد سناریونگاری [ دوره7, شماره 14 - پاییز - زمستان سال 1397]
 • خرازی.علی نقی آینده¬نگاری علوم و فناوری¬های شناختی ایران با رویکرد سناریونگاری [ دوره8, شماره 16 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • خسروی.محبوبه مدلی برای پیاده سازی نوآوری در برنامه درسی نظام آموزش عالی [ دوره4, شماره 7 - بهار - تابستان سال 1394]
 • خسروی.محمدرضا طراحی مدل مفهومی شبکه مدیریت لجستیک معکوس با بر رویکرد نوآوری زنجیره تامین [ دوره8, شماره 16 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • خسروی.محمدرضا طراحی مدل مفهومی شبکه مدیریت لجستیک معکوس با بر رویکرد نوآوری زنجیره تامین [ دوره8, شماره 16 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • خوارزمی.امیدعلی تحلیل سیستمی‌ تاثیر ریسک پذیری بر نوآوری در پارک علمی و فناوری پردیس [ دوره3, شماره 5 - بهار - تابستان سال 1393]
 • خیاطیان.محمدصادق تحلیلی بر عوامل موثر بر رشد و پایداری شرکت های دانش بنیان در ایران [ دوره3, شماره 6 - پاییز - زمستان سال 1393]
 • خیراندیش.مسعود تاثیر اکوسیستم کارآفرینی بر فعالیت کارآفرینانه؛ تحلیلی بر مبنای داده¬های GEM [ دوره9, شماره 17 - بهار - تابستان سال 1399]

د

 • دانش.مژگان تأثیر شبکه‌های اجتماعی آنلاین بر عملکرد نوآوری کسب‌وکارهای خانگی: نقش میانجی ظرفیت‌ نوآوری [ دوره7, شماره 14 - پاییز - زمستان سال 1397]
 • دژطاهریان.مریم رابطه بین هوشمندی کسب و کار مدیران و کارآفرینی سازمانی (مطالعه موردی: شعب منتخب بانک ملی شهر اصفهان) [ دوره9, شماره 18 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • دلیری.علیرضا بررسی اثر متغیرهای شرکتی و عملکردی بر انتخاب روش تامین مالی و اثر متقابل روش تامین مالی بر این متغیرها [ دوره9, شماره 18 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • دولتشاه.پیمان تأثیر شبکه‌های اجتماعی آنلاین بر عملکرد نوآوری کسب‌وکارهای خانگی: نقش میانجی ظرفیت‌ نوآوری [ دوره7, شماره 14 - پاییز - زمستان سال 1397]
 • دهقانی سلطانی.مهدی تأثیر سرمایه اجتماعی خریدار / فروشنده بر عملکرد نوآوری با بکارگیری توسعه دانش مشتری و تعهد به نوآوری [ دوره5, شماره 9 - بهار - تابستان سال 1395]

ر

 • راسخی.سعید بررسی رابطه متغیرهای اثرگذار بر توسعه علم، توسعه فناوری و رشد اقتصادی درایران با رویکرد پویایی سیستم [ دوره7, شماره 13 - بهار - تابستان سال 1397]
 • راشکی.مریم شناسایی راهبردهای توسعه کارآفرینی گردشگری در منطقه آزاد چابهار و قشم [ دوره7, شماره 14 - پاییز - زمستان سال 1397]
 • راشکی.مریم تبیین عوامل موثر بر استعداد کارآفرینانه ی دانشجویان با استفاده از روش -Fuzzy [ دوره9, شماره 18 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • رایج.حمزه ارتباط میان فرهنگ سازمان، مدیریت منابع انسانی استراتژیک و رفتار شهروندی سازمانی در سازمانهای ارتباطی (مطالعه موردی رادیو تاویزیون ایران) [ دوره3, شماره 6 - پاییز - زمستان سال 1393]
 • رجوعی.مرتضی تاثیر نمونه¬سازی بر موفقیت محصول جدید با نقش تعدیل¬گر دخالت مشتری و سرعت انتشار اطلاعات (مورد مطالعه: شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری خراسان رضوی) [ دوره9, شماره 18 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • رحمانپوری.محمد بررسی موانع و راهکارهای ارتباط صنعت و دانشگاه (مورد کاوی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ ) [ دوره1, شماره 1 , 2 - پاییز - زمستان سال 1391]
 • رحمانی.محمدنور بررسی رابطه بین شایستگی‌های عاطفی – اجتماعی مدیران و نوآوری دانشگاهی: نقش واسطه‌ای شایستگی‌های فنی، زمینه‌ای و رفتاری اعضای هیأت علمی [ دوره4, شماره 8 - پاییز - زمستان سال 1394]
 • رحمانی.هادی بررسی رابطه بین شایستگی‌های عاطفی – اجتماعی مدیران و نوآوری دانشگاهی: نقش واسطه‌ای شایستگی‌های فنی، زمینه‌ای و رفتاری اعضای هیأت علمی [ دوره4, شماره 8 - پاییز - زمستان سال 1394]
 • رحیمی.حمید بررسی رابطه بین مدیریت استعداد و سرمایه اجتماعی در امور همکاری های بین الملل شرکت ملی نفت ایران [ دوره5, شماره 10 - پاییز - زمستان سال 1395]
 • رحیمی.مهناز عوامل مؤثر بر موفقیت پروژه‌های انتقال فناوری در صنایع حمل و نقل ریلی ایران [ دوره1, شماره 1 , 2 - پاییز - زمستان سال 1391]
 • رستگار.عباسعلی تأثیر سرمایه اجتماعی خریدار / فروشنده بر عملکرد نوآوری با بکارگیری توسعه دانش مشتری و تعهد به نوآوری [ دوره5, شماره 9 - بهار - تابستان سال 1395]
 • رسولی.نوید شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر طراحی محصول جدید در صنعت لوستر ایران [ دوره3, شماره 6 - پاییز - زمستان سال 1393]
 • رشادت جو.حمیده نقش دانشگاه و صنعت در اکوسیستم نوآوری در راستای تحقق نوآوری پایداری در کشور [ دوره9, شماره 17 - بهار - تابستان سال 1399]
 • رضایی.علی محمد طراحی مدلی به منظور تحلیل سطح همکاری دانشگاه و صنعت با استفاده از مدل سازی ساختاری تفسیری(ISM) [ دوره6, شماره 11 - بهار - تابستان سال 1396]
 • رضوانی چمن زمین.موسی ارائه چارچوب مدیریت استعداد با تاکید بر گسترش جانشین پروری در شرکت های دانش بنیان [ دوره9, شماره 18 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • رفیعی.عباس بررسی رابطه بین مدیریت دانش و انتقال اثربخش فناوری [ دوره5, شماره 9 - بهار - تابستان سال 1395]
 • رمضانپور نرگسي.قاسم عوامل سازمانی موثر بر بهره وری مراکز انتقال فناوری دانشگاهی [ دوره5, شماره 10 - پاییز - زمستان سال 1395]

ز

 • زارعی.عظیم طراحی مدل روابط مولفه های بازاریابی کارآفرینانه با رویکرد مدلسازی ساختاری تفسیری (مورد مطالعه: شرکت¬های دانش¬بنیان سمنان) [ دوره9, شماره 18 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • زرین جویی.محمد نقش دانشگاه و صنعت در اکوسیستم نوآوری در راستای تحقق نوآوری پایداری در کشور [ دوره9, شماره 17 - بهار - تابستان سال 1399]
 • زمانی.اصغر شناسایی، تحلیل و اولویت بندی عوامل موثر برکیفیت آموزش در آموزش عالی [ دوره6, شماره 11 - بهار - تابستان سال 1396]
 • زمانی.محمود بررسی تاثیر توانمندی یکپارچه‌سازی دانش بر نوآوری فناورانه و عملکرد راهبردی (مورد مطالعه: بنگاه‌های تولید کننده دارو در ایران) [ دوره5, شماره 10 - پاییز - زمستان سال 1395]
 • زنگیان.سمیه تأثیر قابلیت‌های بازاریابی بر پیامدهای عملکردی شرکت‌های کوچک و متوسط کارآفرین (مورد مطالعه: شرکت مواد غذایی تهران همبرگر) [ دوره1, شماره 1 , 2 - پاییز - زمستان سال 1391]
 • زین آبادی. حسن رضا توسعه کیفی خصوصی‌سازی آموزش عالی در ایران: الزامات و پیش بایست‌های خرد [ دوره2, شماره 3 - بهار - تابستان سال 1392]
 • زین آبادی. حسن رضا تأملی بر دوره های موک در نظام آموزش عالی ایران؛ چالش‌ها و راهکارها [ دوره6, شماره 12 - پاییز - زمستان سال 1396]

س

 • سبحانی.احسان تاثیر نمونه¬سازی بر موفقیت محصول جدید با نقش تعدیل¬گر دخالت مشتری و سرعت انتشار اطلاعات (مورد مطالعه: شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری خراسان رضوی) [ دوره9, شماره 18 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • سجادی.سیدمجتبی طراحی مدل کارآفرینی سازمانی در صنایع نساجی ایران [ دوره8, شماره 15 - بهار - تابستان سال 1398]
 • سجادی¬فر.مهدی چهارچوب اثربخشی مداخلات دولتیِ تحقیق و توسعه بر عملکرد بنگاه¬ها؛ یک رویکرد فراترکیب [ دوره8, شماره 15 - بهار - تابستان سال 1398]
 • سخدری.کمال چگونگی ایجاد کارآفرینی استراتژیک برای رشد کسب و کارها [ دوره7, شماره 14 - پاییز - زمستان سال 1397]
 • سرعتی آَشتیانی.نرجس تکنیک های داده‌کاوی در سهمیه‌بندی مناطق برای کنکور [ دوره4, شماره 8 - پاییز - زمستان سال 1394]
 • سرعتي آشتياني.نرجس راهبردهای مقابله با اثرات تحریم بر صنعت نفت ایران با تأکید بر توسعه همکاری‌های دانشگاه و صنعت [ دوره1, شماره 1 , 2 - پاییز - زمستان سال 1391]
 • سلطانزاده.ثمینه عوامل سازمانی موثر بر بهره وری مراکز انتقال فناوری دانشگاهی [ دوره5, شماره 10 - پاییز - زمستان سال 1395]
 • سلیمی.قاسم شایستگی‏های اعضای هیات‏علمی جهت تحقق رسالت دانشگاهی ؛ تامّلی بر ادراکات و انتظارات دانشجویان دکتری [ دوره4, شماره 7 - بهار - تابستان سال 1394]
 • سنجیده.آصف ارائه چارچوب مدیریت استعداد با تاکید بر گسترش جانشین پروری در شرکت های دانش بنیان [ دوره9, شماره 18 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • سودی.حورا بررسی نقش آموزش های کاردانش درایجادنگرش کارآفرینانه درهنرجویان [ دوره6, شماره 12 - پاییز - زمستان سال 1396]
 • سیادت.سیدعلی تبیین رابطه و تاثیر هوش سازمانی و سرمایه فکری بر قابلیت های کارآفرینی دانش مورد مطالعه: دانشگاه شهرکرد [ دوره3, شماره 5 - بهار - تابستان سال 1393]
 • سیار.حامد تأثیر همزمان ساز و کارهای راهبردی شرکتی و مدیریت سودبر چسبندگی هزینههای نوآوری شرکتها [ دوره8, شماره 16 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • سیار.حامد تأثیر همزمان ساز و کارهای راهبردی شرکتی و مدیریت سودبر چسبندگی هزینه¬های نوآوری شرکت¬ها [ دوره8, شماره 16 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • سیدعباس زاده.میرمحمد فاکتورهای پایداری و ظرفیت‌های ارتباط دانشگاه و صنعت در نظام آموزش عالی [ دوره6, شماره 12 - پاییز - زمستان سال 1396]
 • سیدنظری.نیر بررسی نقش آموزش های کاردانش درایجادنگرش کارآفرینانه درهنرجویان [ دوره6, شماره 12 - پاییز - زمستان سال 1396]
 • سیدنقوی.میرعلی الگوی خط مشی‌گذاری پارک‌های علم و فناوری و شرکت‌های دانش بنیان در نظام نوآوری [ دوره7, شماره 13 - بهار - تابستان سال 1397]
 • سیدی.سید مهدی پتنت در زیست فناوری و اهمیت آن در ارتباط دانشگاه و صنعت [ دوره7, شماره 13 - بهار - تابستان سال 1397]
 • سیدی.سید مهدی مقایسه تطبیقی پیشرفت علمی حوزه علوم زیستی در ایران و جهان [ دوره9, شماره 18 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • سینائی.سیدعطاءالله همبستگی سرمایه اجتماعی، کارآمدی نهادی و توسعه ملی [ دوره7, شماره 14 - پاییز - زمستان سال 1397]

ش

 • شاهمرادی.فرید شناسایی راهبردهای توسعه کارآفرینی گردشگری در منطقه آزاد چابهار و قشم [ دوره7, شماره 14 - پاییز - زمستان سال 1397]
 • شبابی.هومن بررسی رابطه متغیرهای اثرگذار بر توسعه علم، توسعه فناوری و رشد اقتصادی درایران با رویکرد پویایی سیستم [ دوره7, شماره 13 - بهار - تابستان سال 1397]
 • شرافتی‏ نژاد.علی اکبر طراحی مدل کارآفرینی سازمانی در صنایع نساجی ایران [ دوره8, شماره 15 - بهار - تابستان سال 1398]
 • شرفی.محمد شناسایی قابلیت های اشتغال پذیری دانش آموختگان دانشگاهها براساس نظریه داده بنیاد [ دوره4, شماره 7 - بهار - تابستان سال 1394]
 • شرفی.وحید تاثیر نوآوری استراتژیک بر تمایل به خرید مشتری: نقش تعدیل‌گری قابلیت‌های نوآوری [ دوره6, شماره 12 - پاییز - زمستان سال 1396]
 • شریف زاده.فتاح الگوی خط مشی‌گذاری پارک‌های علم و فناوری و شرکت‌های دانش بنیان در نظام نوآوری [ دوره7, شماره 13 - بهار - تابستان سال 1397]
 • شریفی.مهدی ارتباط میان فرهنگ سازمان، مدیریت منابع انسانی استراتژیک و رفتار شهروندی سازمانی در سازمانهای ارتباطی (مطالعه موردی رادیو تاویزیون ایران) [ دوره3, شماره 6 - پاییز - زمستان سال 1393]
 • شریفی.مهدی شناسایی و ارزیابی اقدامات سیستم های کاری با عملکرد بالا در صنعت خدمات بانکداری کشور [ دوره5, شماره 10 - پاییز - زمستان سال 1395]
 • شفیع پور مطلق.فرهاد مدل رابطه‌ای سیاستگذاری‌ها، اولویت‌ها، حمایت‌ها و ارزشیابی طرح‌های پژوهشی با طرح‌های پژوهشی تجاری شده ادراک شده ( مورد مطالعه؛ دیدگاه اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند) [ دوره6, شماره 11 - بهار - تابستان سال 1396]
 • شفیعی.حسین طراحی و بکارگیری الگویی به منظور ارزیابی شایستگی و عملکرد مدیران در آموزش عالی [ دوره5, شماره 9 - بهار - تابستان سال 1395]
 • شفیعی.مسعود تحلیل محتوای موانع، فرصت‌ها و راهکارهای توسعه ارتباط صنعت و دانشگاه در پانزده کنگره‌ی همکاری های دولت،دانشگاه و صنعت برای توسعه‌ی ملی [ دوره2, شماره 3 - بهار - تابستان سال 1392]
 • شفیعی.مسعود همبستگی سرمایه اجتماعی، کارآمدی نهادی و توسعه ملی [ دوره7, شماره 14 - پاییز - زمستان سال 1397]
 • شفیعی.مسعود بررسی موانع و راهکارهای ارتباط صنعت و دانشگاه (مورد کاوی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ ) [ دوره1, شماره 1 , 2 - پاییز - زمستان سال 1391]
 • شفیعی.مسعود الگو و چارچوب راهنما برای دانشگاه نوآور و ارزش آفرین [ دوره9, شماره 17 - بهار - تابستان سال 1399]
 • شفیعی.مسعود بررسی نقش همکاری های دانشگاه و صنعت در توسعه کشورها با نگاهی به سیاست ها و تجارت جهانی [ دوره9, شماره 18 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • شکرشکن.علی اصغر تأثیر همزمان ساز و کارهای راهبردی شرکتی و مدیریت سودبر چسبندگی هزینههای نوآوری شرکتها [ دوره8, شماره 16 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • شکرشکن.علی¬اصغر تأثیر همزمان ساز و کارهای راهبردی شرکتی و مدیریت سودبر چسبندگی هزینه¬های نوآوری شرکت¬ها [ دوره8, شماره 16 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • شمس.ناصر طراحی و بکارگیری الگویی به منظور ارزیابی شایستگی و عملکرد مدیران در آموزش عالی [ دوره5, شماره 9 - بهار - تابستان سال 1395]
 • شمس.ناصر مدلسازی معادلات ساختاری ارزش خلق شده در کسب و کارها [ دوره8, شماره 16 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • شمس.ناصر مدلسازی معادلات ساختاری ارزش خلق شده در کسب و کارها [ دوره8, شماره 16 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • شمس‌الهی.سارا تحلیل تفاوت‌ها در نگرش به موانع کارآفرینی با توجه به مولفه‌های زمینه‌ای در میان دانشجویان کشور [ دوره3, شماره 6 - پاییز - زمستان سال 1393]
 • شهبازی.کیومرث بررسی تأثیر کارآفرینی و نوآوری بر رشد اقتصادی: رهیافت داده های تابلویی [ دوره3, شماره 5 - بهار - تابستان سال 1393]
 • شهیدی.شیلا طراحی مدل کارآفرینی سازمانی در صنایع نساجی ایران [ دوره8, شماره 15 - بهار - تابستان سال 1398]
 • شیخ.رضا فرهنگ نوآورانه، زمینه¬ساز بهبود یادگیری سازمانی با بهره گیری از برند سازمانی داخلی (پژوهشی در صنعت نفت ایران) [ دوره9, شماره 17 - بهار - تابستان سال 1399]
 • شیرخدایی.میثم بررسی رابطه متغیرهای اثرگذار بر توسعه علم، توسعه فناوری و رشد اقتصادی درایران با رویکرد پویایی سیستم [ دوره7, شماره 13 - بهار - تابستان سال 1397]

ص

 • صادقی سمرجانی.امیر تاثیر اشتراک‌گذاری دانش بر نوآوری تیمی اعضای هیات علمی:مورد دانشگاه فردوسی مشهد [ دوره5, شماره 10 - پاییز - زمستان سال 1395]
 • صالحی عمران.ابراهیم بررسی مهارتهای عمومی مرتبط با کیفی سازی آموزش های فنی و حرفه ای از منظر ذینفعان [ دوره2, شماره 4 - پاییز - زمستان سال 1392]
 • صباحی.احمد بررسی تعاملات دانشگاه، صنعت و دولت به عنوان ارکان اصلی نظام نوآوری کشور (مورد مطالعه: استان خراسان رضوی) [ دوره3, شماره 6 - پاییز - زمستان سال 1393]
 • صبحیه.محمدحسين انتقال بین‌سازمانی دانش مدیریت پروژه، کلید نوآوری در سازمان‌های پروژه محور (جستاری بر کنسرسیوم‌های بین‌المللی در صنعت نفت ایران) [ دوره1, شماره 1 , 2 - پاییز - زمستان سال 1391]
 • صدری.مسعود شناسایی و اولویت بندی شاخص های ارزیابی عملکرد شرکت های دانش بنیان [ دوره9, شماره 18 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • صفاهیه.هاجر بررسی نقش همکاری های دانشگاه و صنعت در توسعه کشورها با نگاهی به سیاست ها و تجارت جهانی [ دوره9, شماره 18 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • صفایی.صفی اله تحلیل و مقایسه نیت کارآفرینانه دانشجویان دانشکده کشاورزی بوعلی سینا و پیام نور استان همدان [ دوره9, شماره 17 - بهار - تابستان سال 1399]
 • صمدی میارکلائی.حسین بکارگیری روش دلفی فازی و فرآیند تحلیل سلسله‌مراتب گروهی فازی در شناسایی و رتبه‌بندی شاخص‌های مؤثر بر توسعه کارآفرینی سازمانی [ دوره6, شماره 11 - بهار - تابستان سال 1396]
 • صمدي میارکلائی.حمزه بکارگیری روش دلفی فازی و فرآیند تحلیل سلسله‌مراتب گروهی فازی در شناسایی و رتبه‌بندی شاخص‌های مؤثر بر توسعه کارآفرینی سازمانی [ دوره6, شماره 11 - بهار - تابستان سال 1396]

ط

 • طالبی.کامبیز چگونگی ایجاد کارآفرینی استراتژیک برای رشد کسب و کارها [ دوره7, شماره 14 - پاییز - زمستان سال 1397]
 • طالع پسند.سیاوش آزمون مدل ساختاری فرهنگ سازمانی و فرایند مدیریت دانش با عملکرد سازمانی: نقش میانجی نوآوری سازمانی [ دوره5, شماره 9 - بهار - تابستان سال 1395]
 • طباطبایی مزدآبادی.محسن بررسی نقش هوش هیجانی و هوش فرهنگی در گرایش به تحول سازمانی [ دوره4, شماره 7 - بهار - تابستان سال 1394]
 • طباطبائیان.حبیب الله الگوی تجاری سازی فناوری های نوظهور در شرکت های دانش بنیان [ دوره7, شماره 13 - بهار - تابستان سال 1397]
 • طباطبائیان.حبیب الله آینده نگاری علوم و فناوری های شناختی ایران با رویکرد سناریونگاری [ دوره7, شماره 14 - پاییز - زمستان سال 1397]
 • طباطبائیان.حبیب الله آینده¬نگاری علوم و فناوری¬های شناختی ایران با رویکرد سناریونگاری [ دوره8, شماره 16 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • طباطبائیان.سیدحبیب‌اله تحلیلی بر عوامل موثر بر رشد و پایداری شرکت های دانش بنیان در ایران [ دوره3, شماره 6 - پاییز - زمستان سال 1393]
 • طلوع اصل.هادی اثرات ساختار شبکه، ذخیره دانش و ظرفیت جذب بر عملکرد نوآورانۀ شرکت‌های دانش‌بنیان [ دوره6, شماره 12 - پاییز - زمستان سال 1396]
 • طهرانی.مریم تاثیر مهارت های سیاسی کارآفرینان بر عملکردهای شرکت های صنایع غذایی و آشامیدنی: نقش میانجی گرایش به کارآفرینی و رهبری اخلاقی [ دوره9, شماره 18 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • طیبی ابوالحسنی.سیدامیرحسین راهبردهای بازاریابی اختراعات برای ورود موفق به بازار [ دوره7, شماره 13 - بهار - تابستان سال 1397]

ع

 • عابدی.هدی اثرات ساختار شبکه، ذخیره دانش و ظرفیت جذب بر عملکرد نوآورانۀ شرکت‌های دانش‌بنیان [ دوره6, شماره 12 - پاییز - زمستان سال 1396]
 • عباس پور.عباس چابکی؛ رهیافتی نوآورانه در مدیریت دانشگاه‌ها [ دوره1, شماره 1 , 2 - پاییز - زمستان سال 1391]
 • عباس پور.عباس شناسایی قابلیت های اشتغال پذیری دانش آموختگان دانشگاهها براساس نظریه داده بنیاد [ دوره4, شماره 7 - بهار - تابستان سال 1394]
 • عباسی.مسلم بررسی رابطه انگیزه پیشرفت، نوآوری، تحمل ابهام، خودکارآمدی، عزت نفس و خودشکوفایی با جهت گیری کارآفرینی در دانشجویان دانشگاه [ دوره5, شماره 9 - بهار - تابستان سال 1395]
 • عبداللهی.بیژن واکاوی پیامدهای درون و برون دانشگاهی بین المللی شدن دانشگاه های دولتی منتخب کشور [ دوره9, شماره 17 - بهار - تابستان سال 1399]
 • عبدالملکی.شوبو بررسی رابطه ویژگیهای شخصیتی کارآفرینی مدیران با بهره وری و عملکرد شغلی آنان [ دوره4, شماره 8 - پاییز - زمستان سال 1394]
 • عبده تبریزی.حسین بررسی اثر متغیرهای شرکتی و عملکردی بر انتخاب روش تامین مالی و اثر متقابل روش تامین مالی بر این متغیرها [ دوره9, شماره 18 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • عزیزی.محمد بررسی تحلیلی – مقایسه ایعملکرد مراکز کارآفرینی برتر دانشگاههای آمریکا و مراکز کارآفرینی دانشگاههای منتخب ایران [ دوره4, شماره 8 - پاییز - زمستان سال 1394]
 • عزيزی.مجتبي انتقال بین‌سازمانی دانش مدیریت پروژه، کلید نوآوری در سازمان‌های پروژه محور (جستاری بر کنسرسیوم‌های بین‌المللی در صنعت نفت ایران) [ دوره1, شماره 1 , 2 - پاییز - زمستان سال 1391]
 • عشقی عراقی.مهتاب خودکارآمدی کارآفرینی و سبک زندگی راهبرد تحقق قصد کارآفرینی (مطالعه مورد: دانشگاه علمی کاربردی جهاددانشگاهی استان مرکزی – شعبه نیم ور) [ دوره6, شماره 11 - بهار - تابستان سال 1396]
 • علی بیگلو.لیلا مقایسه تطبیقی پیشرفت علمی حوزه علوم زیستی در ایران و جهان [ دوره9, شماره 18 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • علی یی.مریم شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر تسهیم دانش بر اساس تحلیل سلسله مراتبی(AHP) (مطالعه موردی گروه صنعتی سایپا) [ دوره8, شماره 16 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • علی یی.مریم شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر تسهیم دانش بر اساس تحلیل سلسله مراتبی(AHP) (مطالعه موردی گروه صنعتی سایپا) [ دوره8, شماره 16 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • علیزاده.سمیه تکنیک های داده‌کاوی در سهمیه‌بندی مناطق برای کنکور [ دوره4, شماره 8 - پاییز - زمستان سال 1394]
 • علیمیری.مصطفی طراحی مدل کارآفرینی سازمانی در صنایع نساجی ایران [ دوره8, شماره 15 - بهار - تابستان سال 1398]

غ

 • غلامی.محمدرضا اثرمشتری مداری و قابلیت های زیرساختی مدیریت ارتباط با مشتری با رفتار نوآورانه [ دوره9, شماره 18 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • غنی پور.فاطمه خودکارآمدی کارآفرینی و سبک زندگی راهبرد تحقق قصد کارآفرینی (مطالعه مورد: دانشگاه علمی کاربردی جهاددانشگاهی استان مرکزی – شعبه نیم ور) [ دوره6, شماره 11 - بهار - تابستان سال 1396]
 • غیاثی ندوشن.سعید دانشگاه در ایران و همگرایی آنها با مؤلفه‌های دانشگاه سازگار شونده (مطالعه موردی دانشگاه علامه‌طباطبایی) [ دوره4, شماره 7 - بهار - تابستان سال 1394]
 • غیور باغبانی.سید مرتضی تاثیر نمونه¬سازی بر موفقیت محصول جدید با نقش تعدیل¬گر دخالت مشتری و سرعت انتشار اطلاعات (مورد مطالعه: شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری خراسان رضوی) [ دوره9, شماره 18 - پاییز - زمستان سال 1399]

ف

 • فارسی زاده.حسین تأثیر سرمایه اجتماعی خریدار / فروشنده بر عملکرد نوآوری با بکارگیری توسعه دانش مشتری و تعهد به نوآوری [ دوره5, شماره 9 - بهار - تابستان سال 1395]
 • فراستخواه.مقصود تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی عوامل درون دانشگاهی ارتقاء دانشگاه‌ها در رتبه‌بندی‌های ملی و بین‌المللی [ دوره6, شماره 12 - پاییز - زمستان سال 1396]
 • فرشاد.هومن شناسایی وتحلیل مشکلات سیستمی در نظام نوآوری ملی ایران [ دوره5, شماره 10 - پاییز - زمستان سال 1395]
 • فریدونی. سمیه ارزش‌آفرینی برای آموزش عالی با عبور از بحران‌های عصر توده‌گرایی [ دوره8, شماره 16 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • فریدونی. سمیه ارزش‌آفرینی برای آموزش عالی با عبور از بحران‌های عصر توده‌گرایی [ دوره8, شماره 16 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • فقیه نصیری.مریم توانایی های تعیین کننده جهت ایجاد زمینه ی انتقال تکنولوژی آموزشی دردانشگاه های آزاد اسلامی استان مازندران در سال 1392 [ دوره3, شماره 5 - بهار - تابستان سال 1393]
 • فقیه نصیری.مریم طراحی مدل جهت انتقال فناوری نوین در نظام آموزش عالی [ دوره4, شماره 8 - پاییز - زمستان سال 1394]
 • فیروزآبادی.سید احمد ارائه مدلی برای تحلیل پیامدهای سرمایه اجتماعی در حوزه نوآوری [ دوره1, شماره 1 , 2 - پاییز - زمستان سال 1391]
 • فیض.داود تأثیر قابلیت‌های بازاریابی بر پیامدهای عملکردی شرکت‌های کوچک و متوسط کارآفرین (مورد مطالعه: شرکت مواد غذایی تهران همبرگر) [ دوره1, شماره 1 , 2 - پاییز - زمستان سال 1391]
 • فیض.داود طراحی مدل رقابت پذیری با استفاده از پیچیدگی شناختی راهبردی؛ بررسی نقش میانجی هوش بازاریابی [ دوره9, شماره 17 - بهار - تابستان سال 1399]

ق

 • قابضی.روح اله بررسی عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی در مراکز پژوهشی(مطالعه موردی:پژوهشگاه صنعت نفت [ دوره2, شماره 3 - بهار - تابستان سال 1392]
 • قابضی.روح اله رابطه سرمایه فکری با بهره وری در شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران [ دوره5, شماره 9 - بهار - تابستان سال 1395]
 • قادری فر.اسماعیل الگوی تجاری سازی فناوری های نوظهور در شرکت های دانش بنیان [ دوره7, شماره 13 - بهار - تابستان سال 1397]
 • قاسم‌زاده.آناهیتا بررسی مهارتهای عمومی مرتبط با کیفی سازی آموزش های فنی و حرفه ای از منظر ذینفعان [ دوره2, شماره 4 - پاییز - زمستان سال 1392]
 • قاسمی.الهام رابطه بین هوشمندی کسب و کار مدیران و کارآفرینی سازمانی (مطالعه موردی: شعب منتخب بانک ملی شهر اصفهان) [ دوره9, شماره 18 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • قاسمی.حمیدرضا طراحی مدل کارآفرینی سازمانی در صنایع نساجی ایران [ دوره8, شماره 15 - بهار - تابستان سال 1398]
 • قاضی نوری.سید سپهر ارائه مدلی برای تحلیل پیامدهای سرمایه اجتماعی در حوزه نوآوری [ دوره1, شماره 1 , 2 - پاییز - زمستان سال 1391]
 • قاضی نوری.سید سپهر چهارچوب اثربخشی مداخلات دولتیِ تحقیق و توسعه بر عملکرد بنگاه¬ها؛ یک رویکرد فراترکیب [ دوره8, شماره 15 - بهار - تابستان سال 1398]
 • قرونه.داود بررسی نقش عوامل موثر در رشد شرکت های جدید فناورانه محور (NTBFs) شهر مشهد [ دوره9, شماره 17 - بهار - تابستان سال 1399]
 • قلی زاده.محمدحسن بررسی تأثیر نوآوری مصرف کننده و ویژگی های شخصی وی بر پذیرش محصول جدید [ دوره9, شماره 17 - بهار - تابستان سال 1399]
 • قنبری.سیروس بررسی رابطه ویژگیهای شخصیتی کارآفرینی مدیران با بهره وری و عملکرد شغلی آنان [ دوره4, شماره 8 - پاییز - زمستان سال 1394]
 • قوامی.سید عباس تأثیر ظرفیتهای گوناگون انباشتگی دانش و اندازه سازمان بر عملکرد نوآوری تدریجی و رادیکال [ دوره6, شماره 11 - بهار - تابستان سال 1396]

ک

 • کاظمی.حمید بررسی تأثیر نوآوری مصرف کننده و ویژگی های شخصی وی بر پذیرش محصول جدید [ دوره9, شماره 17 - بهار - تابستان سال 1399]
 • کاکاپور.صبا بررسی رابطه بین یادگیری گرایی سازمانی و شناسایی فرصت و خودکارآمدی کارآفرینان شرکت های دانش بنیان شهر تهران [ دوره2, شماره 4 - پاییز - زمستان سال 1392]
 • کردنانیچ.اسدالله تحلیل تفاوت‌ها در نگرش به موانع کارآفرینی با توجه به مولفه‌های زمینه‌ای در میان دانشجویان کشور [ دوره3, شماره 6 - پاییز - زمستان سال 1393]
 • کرمپور.علی بررسی رابطه سبک رهبری تحول آفرین با خلاقیت [ دوره2, شماره 3 - بهار - تابستان سال 1392]
 • کرمپور.علی الگوی ساختاری ظرفیت جذب دانش و نوآوری در شرکتهای دانش بنیان مورد مطالعه : شرکتهای مستقر در مراکز رشد دانشگاههای آزاد استان اصفهان [ دوره5, شماره 9 - بهار - تابستان سال 1395]
 • کریمی طرارانی.محبوبه الگوی خط مشی‌گذاری پارک‌های علم و فناوری و شرکت‌های دانش بنیان در نظام نوآوری [ دوره7, شماره 13 - بهار - تابستان سال 1397]
 • کریمی.فریبا کارآفرینی اجتماعی در آموزش عالی: یک مطالعه داده بنیاد [ دوره8, شماره 15 - بهار - تابستان سال 1398]
 • کریمی.فریبا شناسایی و بررسی عوامل سازمانی برای پیاده سازی نوآوری باز در دانشگاه های ایران [ دوره9, شماره 17 - بهار - تابستان سال 1399]
 • کسرایی.احمدرضا شناسایی وتحلیل مشکلات سیستمی در نظام نوآوری ملی ایران [ دوره5, شماره 10 - پاییز - زمستان سال 1395]
 • کشاورزی.فهیمه بررسی رابطه بین شایستگی‌های عاطفی – اجتماعی مدیران و نوآوری دانشگاهی: نقش واسطه‌ای شایستگی‌های فنی، زمینه‌ای و رفتاری اعضای هیأت علمی [ دوره4, شماره 8 - پاییز - زمستان سال 1394]
 • کشاورزی.فهیمه شایستگی‏های اعضای هیات‏علمی جهت تحقق رسالت دانشگاهی ؛ تامّلی بر ادراکات و انتظارات دانشجویان دکتری [ دوره4, شماره 7 - بهار - تابستان سال 1394]
 • کمالیان.امین رضا شناسایی راهبردهای توسعه کارآفرینی گردشگری در منطقه آزاد چابهار و قشم [ دوره7, شماره 14 - پاییز - زمستان سال 1397]
 • کهیاری حقیقت.امین بررسی تأثیر نوآوری بازاریابی بر استراتژی رقابتی کسب‌وکار (مورد مطالعه: خوشه قطعات خودرو شهرک‌های صنعتی استان سمنان) [ دوره5, شماره 9 - بهار - تابستان سال 1395]
 • کیذوری.امیرحسین تاثیر اشتراک‌گذاری دانش بر نوآوری تیمی اعضای هیات علمی:مورد دانشگاه فردوسی مشهد [ دوره5, شماره 10 - پاییز - زمستان سال 1395]

گ

 • گروسی مختارزاده.نیما بررسی تاثیر توانمندی یکپارچه‌سازی دانش بر نوآوری فناورانه و عملکرد راهبردی (مورد مطالعه: بنگاه‌های تولید کننده دارو در ایران) [ دوره5, شماره 10 - پاییز - زمستان سال 1395]
 • گشتاسبی.محمد بررسی تاثیر توانمندی یکپارچه‌سازی دانش بر نوآوری فناورانه و عملکرد راهبردی (مورد مطالعه: بنگاه‌های تولید کننده دارو در ایران) [ دوره5, شماره 10 - پاییز - زمستان سال 1395]
 • گمار.زهرا توسعه دوسو توان محصول پیچیده، موردپژوهی نیروگاه غرب کارون [ دوره8, شماره 15 - بهار - تابستان سال 1398]

ل

 • لطفی عظیمی.افسانه بررسی رابطه انگیزه پیشرفت، نوآوری، تحمل ابهام، خودکارآمدی، عزت نفس و خودشکوفایی با جهت گیری کارآفرینی در دانشجویان دانشگاه [ دوره5, شماره 9 - بهار - تابستان سال 1395]

م

 • مالک پور لپری.کامران دانشگاه در ایران و همگرایی آنها با مؤلفه‌های دانشگاه سازگار شونده (مطالعه موردی دانشگاه علامه‌طباطبایی) [ دوره4, شماره 7 - بهار - تابستان سال 1394]
 • مبصّـری.علی تکنیک های داده‌کاوی در سهمیه‌بندی مناطق برای کنکور [ دوره4, شماره 8 - پاییز - زمستان سال 1394]
 • مجیدپور.مهدی نیروهای تسهیل کننده و بازدارنده همکاری‌های فناورانه بین شرکت‌های بزرگ و کوچک فناوری محور [ دوره7, شماره 13 - بهار - تابستان سال 1397]
 • محمدپور عمران.محمد ارزیابی شاخص‌های چابکی سازمانی با استفاده از تکنیک تصمیم‌گیری چندمعیاره فازی (مورد مطالعه: سازمان توسعه برق ایران) [ دوره4, شماره 7 - بهار - تابستان سال 1394]
 • محمدرضایی.نعیمه رابطه بین هوشمندی کسب و کار مدیران و کارآفرینی سازمانی (مطالعه موردی: شعب منتخب بانک ملی شهر اصفهان) [ دوره9, شماره 18 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • محمدهاشمی.زهرا چهارچوب اثربخشی مداخلات دولتیِ تحقیق و توسعه بر عملکرد بنگاه¬ها؛ یک رویکرد فراترکیب [ دوره8, شماره 15 - بهار - تابستان سال 1398]
 • محمدی حسینی.سید احمد طراحی مدلی به منظور تحلیل سطح همکاری دانشگاه و صنعت با استفاده از مدل سازی ساختاری تفسیری(ISM) [ دوره6, شماره 11 - بهار - تابستان سال 1396]
 • محمدی حسینی.سید احمد بررسی نقش یادگیری سازمانی در افزایش عملکرد نوآوری [ دوره2, شماره 4 - پاییز - زمستان سال 1392]
 • محمدی حسینی.سید احمد آزمون مدل ساختاری فرهنگ سازمانی و فرایند مدیریت دانش با عملکرد سازمانی: نقش میانجی نوآوری سازمانی [ دوره5, شماره 9 - بهار - تابستان سال 1395]
 • محمدی خیاره.محسن تاثیر اکوسیستم کارآفرینی بر فعالیت کارآفرینانه؛ تحلیلی بر مبنای داده¬های GEM [ دوره9, شماره 17 - بهار - تابستان سال 1399]
 • محمدی.اسفندیار تاثیر نوآوری استراتژیک بر تمایل به خرید مشتری: نقش تعدیل‌گری قابلیت‌های نوآوری [ دوره6, شماره 12 - پاییز - زمستان سال 1396]
 • محمدی.فاطمه اثرمشتری مداری و قابلیت های زیرساختی مدیریت ارتباط با مشتری با رفتار نوآورانه [ دوره9, شماره 18 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • محمدی.مهدی بررسی رابطه بین شایستگی‌های عاطفی – اجتماعی مدیران و نوآوری دانشگاهی: نقش واسطه‌ای شایستگی‌های فنی، زمینه‌ای و رفتاری اعضای هیأت علمی [ دوره4, شماره 8 - پاییز - زمستان سال 1394]
 • محمدی.مهدی بررسی رابطه بین شایستگی‌های عاطفی – اجتماعی مدیران و نوآوری دانشگاهی: نقش واسطه‌ای شایستگی‌های فنی، زمینه‌ای و رفتاری اعضای هیأت علمی [ دوره4, شماره 8 - پاییز - زمستان سال 1394]
 • محمودی.رویا اثرات ساختار شبکه، ذخیره دانش و ظرفیت جذب بر عملکرد نوآورانۀ شرکت‌های دانش‌بنیان [ دوره6, شماره 12 - پاییز - زمستان سال 1396]
 • محمودی.رویا بررسی رابطه انگیزه پیشرفت، نوآوری، تحمل ابهام، خودکارآمدی، عزت نفس و خودشکوفایی با جهت گیری کارآفرینی در دانشجویان دانشگاه [ دوره5, شماره 9 - بهار - تابستان سال 1395]
 • محمودیان.حسن بررسی رابطه انگیزه پیشرفت، نوآوری، تحمل ابهام، خودکارآمدی، عزت نفس و خودشکوفایی با جهت گیری کارآفرینی در دانشجویان دانشگاه [ دوره5, شماره 9 - بهار - تابستان سال 1395]
 • مرادی پردنجانی.حجت الله تبیین رابطه و تاثیر هوش سازمانی و سرمایه فکری بر قابلیت های کارآفرینی دانش مورد مطالعه: دانشگاه شهرکرد [ دوره3, شماره 5 - بهار - تابستان سال 1393]
 • مرادی.یزدان بررسی موانع درک شده توسط صنایع کوچک و متوسط ( SMEs ) در همکاری فناورانه با دانشگاه‌ها [ دوره8, شماره 15 - بهار - تابستان سال 1398]
 • مردانشاهی.محمد مهدی نقش آموزش کارآفرینی بر افزایش خلاقیت دانشجویان [ دوره4, شماره 8 - پاییز - زمستان سال 1394]
 • معصوم زاده.محسن عوامل مؤثر بر موفقیت پروژه‌های انتقال فناوری در صنایع حمل و نقل ریلی ایران [ دوره1, شماره 1 , 2 - پاییز - زمستان سال 1391]
 • معظمي.منصور راهبردهای مقابله با اثرات تحریم بر صنعت نفت ایران با تأکید بر توسعه همکاری‌های دانشگاه و صنعت [ دوره1, شماره 1 , 2 - پاییز - زمستان سال 1391]
 • مقبل با عرض.عباس شناسایی عوامل علّی موثر بر ارزیابی عملکرد پارک های علم و فناوری [ دوره2, شماره 4 - پاییز - زمستان سال 1392]
 • ملکی آوارسین.صادق بررسی نقش آموزش های کاردانش درایجادنگرش کارآفرینانه درهنرجویان [ دوره6, شماره 12 - پاییز - زمستان سال 1396]
 • ملکی مین باش رزگاه.مرتضی بررسی تأثیر نوآوری بازاریابی بر استراتژی رقابتی کسب‌وکار (مورد مطالعه: خوشه قطعات خودرو شهرک‌های صنعتی استان سمنان) [ دوره5, شماره 9 - بهار - تابستان سال 1395]
 • ملکی.مرتضی شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر طراحی محصول جدید در صنعت لوستر ایران [ دوره3, شماره 6 - پاییز - زمستان سال 1393]
 • منظوری‌شلمانی.محمدتقی طراحی چارچوب مدل‌سازی جریان دانش صنعت و دانشگاه [ دوره3, شماره 6 - پاییز - زمستان سال 1393]
 • موسوی شوشتری.سیداحمد طراحی مدل کارآفرینی سازمانی در صنایع نساجی ایران [ دوره8, شماره 15 - بهار - تابستان سال 1398]
 • موسوی شیری.سید محمود رابطه سرمایه فکری با بهره وری در شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران [ دوره5, شماره 9 - بهار - تابستان سال 1395]
 • موسوی.طیبه تأملی بر دوره های موک در نظام آموزش عالی ایران؛ چالش‌ها و راهکارها [ دوره6, شماره 12 - پاییز - زمستان سال 1396]
 • موسوی.طیبه تببین مدل علی چالش های تحقق دانشگاه پژوهی در دانشگاه‌های تخصصی کشور مورد کاوی: دانشگاه علامه طباطبایی [ دوره4, شماره 7 - بهار - تابستان سال 1394]
 • موسوی.طیبه واکاوی پیامدهای درون و برون دانشگاهی بین المللی شدن دانشگاه های دولتی منتخب کشور [ دوره9, شماره 17 - بهار - تابستان سال 1399]
 • موسوی.مصطفی تاثیر مهارت های سیاسی کارآفرینان بر عملکردهای شرکت های صنایع غذایی و آشامیدنی: نقش میانجی گرایش به کارآفرینی و رهبری اخلاقی [ دوره9, شماره 18 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • موسیوند.مریم تحلیل و مقایسه نیت کارآفرینانه دانشجویان دانشکده کشاورزی بوعلی سینا و پیام نور استان همدان [ دوره9, شماره 17 - بهار - تابستان سال 1399]
 • مهاجرانی.مهدی شناسایی و بررسی عوامل سازمانی برای پیاده سازی نوآوری باز در دانشگاه های ایران [ دوره9, شماره 17 - بهار - تابستان سال 1399]
 • مهدی.رضا الگو و چارچوب راهنما برای دانشگاه نوآور و ارزش آفرین [ دوره9, شماره 17 - بهار - تابستان سال 1399]
 • میرکمالی.سیدمحمد بررسی رابطه سبک رهبری تحول آفرین با خلاقیت [ دوره2, شماره 3 - بهار - تابستان سال 1392]

ن

 • نادعلی پور پلکی.حسن کارآفرینی اجتماعی در آموزش عالی: یک مطالعه داده بنیاد [ دوره8, شماره 15 - بهار - تابستان سال 1398]
 • نادی.محمدعلی کارآفرینی اجتماعی در آموزش عالی: یک مطالعه داده بنیاد [ دوره8, شماره 15 - بهار - تابستان سال 1398]
 • نادی.محمدعلی شناسایی و بررسی عوامل سازمانی برای پیاده سازی نوآوری باز در دانشگاه های ایران [ دوره9, شماره 17 - بهار - تابستان سال 1399]
 • نارنجی‌ثانی.فاطمه بررسی ساختار عاملی تسهیم دانش، خلق دانش و اعتماد سازمانی (مورد مطالعه:کارشناسان دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تهران) [ دوره3, شماره 5 - بهار - تابستان سال 1393]
 • ناظمی.امیر آینده نگاری علوم و فناوری های شناختی ایران با رویکرد سناریونگاری [ دوره7, شماره 14 - پاییز - زمستان سال 1397]
 • ناظمی.امیر آینده¬نگاری علوم و فناوری¬های شناختی ایران با رویکرد سناریونگاری [ دوره8, شماره 16 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • نجفی.امیر تأثیر ظرفیتهای گوناگون انباشتگی دانش و اندازه سازمان بر عملکرد نوآوری تدریجی و رادیکال [ دوره6, شماره 11 - بهار - تابستان سال 1396]
 • ندایی.امین تحلیل سیستمی‌ تاثیر ریسک پذیری بر نوآوری در پارک علمی و فناوری پردیس [ دوره3, شماره 5 - بهار - تابستان سال 1393]
 • نریمانی.امیر رضا تحلیل شاخصﻫﺎی سرمایه انسانی در تجارﻱسازی پژوهشﻫﺎی دانشگاهی [ دوره7, شماره 14 - پاییز - زمستان سال 1397]
 • نصیری ولیک بنی.فخرالسادات بررسی رابطه ویژگیهای شخصیتی کارآفرینی مدیران با بهره وری و عملکرد شغلی آنان [ دوره4, شماره 8 - پاییز - زمستان سال 1394]
 • نظری.کامران تحلیل نقش میانجیگری سرمایه فکری و کارآفرینی سازمانی در تاثیرگذاری مدیریت منابع انسانی بر عملکرد سازمانی مورد مطالعه [ دوره9, شماره 17 - بهار - تابستان سال 1399]
 • نعمتی.محمدعلی بررسی ویژگی های شخصیتی کارآفرینانه دانشجویان دانشگاه های دولتی تهران [ دوره2, شماره 3 - بهار - تابستان سال 1392]
 • نعمتی.محمدعلی طراحی مدلی به منظور تحلیل سطح همکاری دانشگاه و صنعت با استفاده از مدل سازی ساختاری تفسیری(ISM) [ دوره6, شماره 11 - بهار - تابستان سال 1396]
 • نعمتی.محمدعلی تأثیر قابلیت‌های بازاریابی بر پیامدهای عملکردی شرکت‌های کوچک و متوسط کارآفرین (مورد مطالعه: شرکت مواد غذایی تهران همبرگر) [ دوره1, شماره 1 , 2 - پاییز - زمستان سال 1391]
 • نعمتی.محمدعلی بررسی رابطه بین یادگیری گرایی سازمانی و شناسایی فرصت و خودکارآمدی کارآفرینان شرکت های دانش بنیان شهر تهران [ دوره2, شماره 4 - پاییز - زمستان سال 1392]
 • نعمتی.محمدعلی تببین مدل علی چالش های تحقق دانشگاه پژوهی در دانشگاه‌های تخصصی کشور مورد کاوی: دانشگاه علامه طباطبایی [ دوره4, شماره 7 - بهار - تابستان سال 1394]
 • نعمتی.محمدعلی بهینه‌کاوی تجارب موفق جهانی دانشگاه پژوهی و تبیین جایگاه این واحد در دانشگاه ها (مطالعه موردی دانشگاه علامه طباطبایی) [ دوره5, شماره 9 - بهار - تابستان سال 1395]
 • نعمتی.محمدعلی نقش دانشگاه و صنعت در اکوسیستم نوآوری در راستای تحقق نوآوری پایداری در کشور [ دوره9, شماره 17 - بهار - تابستان سال 1399]
 • نوروزی.سیما تبیین رابطه مدیریت کیفیت فراگیر بر سرآمدی عملیاتی و میل به نوآوری خدمات [ دوره8, شماره 16 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • نوروزی.سیما تبیین رابطه مدیریت کیفیت فراگیر بر سرآمدی عملیاتی و میل به نوآوری خدمات [ دوره8, شماره 16 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • نوری.سیامک بررسی موانع درک شده توسط صنایع کوچک و متوسط ( SMEs ) در همکاری فناورانه با دانشگاه‌ها [ دوره8, شماره 15 - بهار - تابستان سال 1398]
 • نوريان.ذبيح اله تبیین و ارزیابی فرایند اثربخشی تبلیغات تلویزیونی بر جذب مشتریان: مورد پژوهی بانک صادرات ایران [ دوره2, شماره 3 - بهار - تابستان سال 1392]
 • نوه ابراهیم.عبدالرحیم توسعه کیفی خصوصی‌سازی آموزش عالی در ایران: الزامات و پیش بایست‌های خرد [ دوره2, شماره 3 - بهار - تابستان سال 1392]
 • نوه ابراهیم.عبدالرحیم تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی عوامل درون دانشگاهی ارتقاء دانشگاه‌ها در رتبه‌بندی‌های ملی و بین‌المللی [ دوره6, شماره 12 - پاییز - زمستان سال 1396]
 • نوه ابراهیم.عبدالرحیم واکاوی پیامدهای درون و برون دانشگاهی بین المللی شدن دانشگاه های دولتی منتخب کشور [ دوره9, شماره 17 - بهار - تابستان سال 1399]
 • نیاز آذری.کیومرث توانایی های تعیین کننده جهت ایجاد زمینه ی انتقال تکنولوژی آموزشی دردانشگاه های آزاد اسلامی استان مازندران در سال 1392 [ دوره3, شماره 5 - بهار - تابستان سال 1393]
 • نیازی آذر.کیومرث طراحی مدل جهت انتقال فناوری نوین در نظام آموزش عالی [ دوره4, شماره 8 - پاییز - زمستان سال 1394]

و

 • واعظی.رضا تحلیل شاخصﻫﺎی سرمایه انسانی در تجارﻱسازی پژوهشﻫﺎی دانشگاهی [ دوره7, شماره 14 - پاییز - زمستان سال 1397]
 • واعظی.سید کمال تحلیل تاریخی روند نهادسازی در حوزه سیاست¬گذاری علم و فناوری ایران [ دوره8, شماره 15 - بهار - تابستان سال 1398]
 • وکیلی.یوسف تاثیر مهارت های سیاسی کارآفرینان بر عملکردهای شرکت های صنایع غذایی و آشامیدنی: نقش میانجی گرایش به کارآفرینی و رهبری اخلاقی [ دوره9, شماره 18 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • ولی پور خطیر.محمد ارزیابی شاخص‌های چابکی سازمانی با استفاده از تکنیک تصمیم‌گیری چندمعیاره فازی (مورد مطالعه: سازمان توسعه برق ایران) [ دوره4, شماره 7 - بهار - تابستان سال 1394]
 • ویسی.سعید تاثیر نوآوری استراتژیک بر تمایل به خرید مشتری: نقش تعدیل‌گری قابلیت‌های نوآوری [ دوره6, شماره 12 - پاییز - زمستان سال 1396]

ه

 • همایون فر.مهدی ارائه مدل زنجیره تأمین سبز محصولات لبنی با تأکید بر رضایت مشتریان: ترکیب رویکردهای مدلسازی ساختاری تفسیری و فرآیند تحلیل شبکه [ دوره9, شماره 18 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • همایی.رضا طراحی مدل مفهومی شبکه مدیریت لجستیک معکوس با بر رویکرد نوآوری زنجیره تامین [ دوره8, شماره 16 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • همایی.رضا طراحی مدل مفهومی شبکه مدیریت لجستیک معکوس با بر رویکرد نوآوری زنجیره تامین [ دوره8, شماره 16 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • همت.زهرا تبیین عوامل موثر بر استعداد کارآفرینانه ی دانشجویان با استفاده از روش -Fuzzy [ دوره9, شماره 18 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • همتی.مریم طراحی مدل روابط مولفه های بازاریابی کارآفرینانه با رویکرد مدلسازی ساختاری تفسیری (مورد مطالعه: شرکت¬های دانش¬بنیان سمنان) [ دوره9, شماره 18 - پاییز - زمستان سال 1399]

ی

 • یامینی.نازنین زهرا رابطه جهانی شدن علمی آموزش عالی با دستاوردهای تحصیلی دانشجویان دانشگاه سمنان [ دوره9, شماره 17 - بهار - تابستان سال 1399]
 • یوزباشی.علیرضا بررسی رابطه سبک رهبری تحول آفرین با خلاقیت [ دوره2, شماره 3 - بهار - تابستان سال 1392]
 • یوزباشی.علیرضا بررسی ساختار عاملی تسهیم دانش، خلق دانش و اعتماد سازمانی (مورد مطالعه:کارشناسان دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تهران) [ دوره3, شماره 5 - بهار - تابستان سال 1393]
 • یوسفی.علی ارائه مدل زنجیره تأمین سبز محصولات لبنی با تأکید بر رضایت مشتریان: ترکیب رویکردهای مدلسازی ساختاری تفسیری و فرآیند تحلیل شبکه [ دوره9, شماره 18 - پاییز - زمستان سال 1399]