• صفحه اصلی
  • طراحی مدل رقابت پذیری با استفاده از پیچیدگی شناختی راهبردی؛ بررسی نقش میانجی هوش بازاریابی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 201911269831 بازدید : 4904 صفحه: 29 - 44

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط