• صفحه اصلی
  • طراحی مدل رقابت پذیری با استفاده از پیچیدگی شناختی راهبردی؛ بررسی نقش میانجی هوش بازاریابی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : بازدید : 208 صفحه: 44 - 29

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط