• صفحه اصلی
  • عوامل سازمانی موثر بر بهره وری مراکز انتقال فناوری دانشگاهی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 20200429486 بازدید : 13771 صفحه: 25 - 44

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط