• فهرست مقالات حجت اله  حاجي حسيني

   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - عوامل مؤثر بر موفقیت پروژه‌های انتقال فناوری در صنایع حمل و نقل ریلی ایران
    حجت اله  حاجي حسيني مهناز  رحیمی محسن  معصوم زاده
    هدف این پژوهش، شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر فرایند موفق در پروژه‌های انتقال فناوری در تعدادی از شرکت‌های صنعت حمل و نقل ریلی کشور است. همچنین این پژوهش به منظور شناخت موانع و تنگناها و ارائه راهکارهای مورد نیاز برای تقویت فعالیت‌های نوآورانه در فرایند فوق انجام گرف چکیده کامل
    هدف این پژوهش، شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر فرایند موفق در پروژه‌های انتقال فناوری در تعدادی از شرکت‌های صنعت حمل و نقل ریلی کشور است. همچنین این پژوهش به منظور شناخت موانع و تنگناها و ارائه راهکارهای مورد نیاز برای تقویت فعالیت‌های نوآورانه در فرایند فوق انجام گرفته است. روش تحقیق از نوع کاربردی و پیمایشی بوده و از روش تحلیل توصیفی و استنباطی استفاده شده است. همچنین برای رتبه بندی داده‌ها آزمون فریدمن به کار گرفته شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ها در جامعه آماری نشان داد که عوامل تأثیرگذار بر فرایند مؤثر انتقال فناوری از قبیل "وجود ظرفیت مناسب جذب فناوری" و "زیرساخت سخت افزاری و نرم افزاری فناوری" و "تقسیم کار و مسئولیت‌ها در تیم دریافت کننده فناوری" در شرایط به نسبت مناسبی قرار دارد و تأثیر قابل توجهی در امر انتقال موفق فناوری داشته است؛ لیکن عامل "آموزش نیروی انسانی و ایجاد مهارت لازم در امر انتقال" در شرایط نامناسبی قرار دارد و نیاز به اصلاح و بهبود این موضوع در صنعت مورد مطالعه، اجتناب ناپذیر است. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - عوامل سازمانی موثر بر بهره وری مراکز انتقال فناوری دانشگاهی
    حجت اله  حاجي حسيني قاسم  رمضانپور نرگسي ثمینه سلطانزاده
    از آنجایی که ابعاد و ویژگی های سازمانی تاثیر مستقیم بر بهره وری مراکزانتقال فناوری دانشگاهی دارند هدف از انجام تحقیق حاضر شناسایی عوامل سازمانی موثر بر بهره وری مراکز انتقال فناوری دانشگاهی است. جامعه آماری تحقیق اساتید دانشکده فنی دانشگاه تهران بودند که در زمینه انتقال چکیده کامل
    از آنجایی که ابعاد و ویژگی های سازمانی تاثیر مستقیم بر بهره وری مراکزانتقال فناوری دانشگاهی دارند هدف از انجام تحقیق حاضر شناسایی عوامل سازمانی موثر بر بهره وری مراکز انتقال فناوری دانشگاهی است. جامعه آماری تحقیق اساتید دانشکده فنی دانشگاه تهران بودند که در زمینه انتقال فناوری تجربه علمی و اجرایی دارند. رویکرد این پژوهش ارزیابی آینده نگر است که با توجه به آن، از خبرگان این حوزه و بر اساس متغیرهای شناسایی شده در ادبیات خواسته شد عوامل سازمانی موثر بر بهره وری مراکز انتقال فناوری دانشگاهی را شناسایی کنند. پرسشنامه ها به میزانی توزیع شد که تعداد 126 پرسشنامه گردآوری شد. تجزیه و تحلیل داده های بر اساس آزمون میانگین یک طرفه و میانگین فریدمن و با استفاده از نرم افزار Spss,22 انجام گرفت. نتایج نشان می دهد ساختار سازمانی دفاتر انتقال فناوری، تعداد کارکنان دفاتر انتقال فناوری، سن وتجربیات گذشته دفاترانتقال فناوری، سیستمهای پاداش، اندازه دفاترانتقال فناوری ومنابع دردسترس عوامل سازمانی موثر بر بهرهوری مراکزانتقال فناوری دانشگاهی است. جزييات مقاله