• XML

  isc pubmed crossref medra doaj
 • فهرست مقالات


   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - شناسایی ابعاد متمایزکننده عوامل درونی در کسب و کارهای مادرزاد بین المللی حوزه ICT
    داود  فیض علی اکبر  جلالی عظیم زارعی احسان سوری
    با وجود رشد چشمگیر شرکت های مادرزاد بین المللی به ویژه در حوزه ICT در جهان، در ایران اما شمار شرکت های مادرزاد بین المللی فاوا بسیار ناچیز است. هدف از این پژوهش شناسائی وجوه متمایز کننده عوامل درونی بنگاه در شرکت های مادرزاد بین المللی نسبت به سایر بنگاه های حوزه فن چکیده کامل
    با وجود رشد چشمگیر شرکت های مادرزاد بین المللی به ویژه در حوزه ICT در جهان، در ایران اما شمار شرکت های مادرزاد بین المللی فاوا بسیار ناچیز است. هدف از این پژوهش شناسائی وجوه متمایز کننده عوامل درونی بنگاه در شرکت های مادرزاد بین المللی نسبت به سایر بنگاه های حوزه فناوری اطلاعات است که موجب توفیق آنها در بازارهای جهانی شده است. استراتژی «مطالعه موردی» برای این پژوهشِ کاربردیِ کیفی استفاده شده و روش تحلیل، ترکیبی از «تبیین سازی» و «تلفیق بین موردی» بوده است. تعداد مخاطبان در مصاحبه عمیق نیمه ساختار یافته با اعضای شرکت ها و خبرگان شصت و هشت نفر بوده است. ده شرکت با روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی انتخاب و طی بیست و شش ماه مورد مطالعه قرار گرفته اند. نرم افزار تحلیلی Atlas ti برای کدگذاری داده ها و نرم افزار Xmind برای ترسیم مدل مورد استفاده قرار گرفته است. یافته های پژوهش بیانگر آنست که «ارتباط»، «حضور بین المللی»، «ارزش ها»، «بازاریابی»، «استراتژی»، «سرمایه انسانی» و «روش تولید» وجوه متمایز کننده شرکت ها جهت توفیق در ورود سریع به بازارهای بین المللی است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - ریشه یابی سست پیوندی دانشگاه ایرانی با صنعت از دیدگاه خبرگان آموزش عالی
    رضا مهدی مسعود شفیعی
    پیوند سخت و هم‌افزای دانشگاه با محیط پیرامون و صنعت، یکی از مبانی توسعه نهاد و نظام دانشگاه، مأموریت‌گرایی و مطالبات جوامع و دولتهاست. پیوندها و تعاملات پیوسته دانشگاه‌ها با محیط و صنعت یک ضرورت برای بقا و پایداری و ایفای تعهد مدنی و شهروندی علمی آنها بوده و کم‌توجهی به چکیده کامل
    پیوند سخت و هم‌افزای دانشگاه با محیط پیرامون و صنعت، یکی از مبانی توسعه نهاد و نظام دانشگاه، مأموریت‌گرایی و مطالبات جوامع و دولتهاست. پیوندها و تعاملات پیوسته دانشگاه‌ها با محیط و صنعت یک ضرورت برای بقا و پایداری و ایفای تعهد مدنی و شهروندی علمی آنها بوده و کم‌توجهی به محیط و تحولات آن می‌تواند نقش و سهم آنها در توسعه محلی و ملی را کمرنگ کند. پیوند دانشگاه‌ها با صنعت نه تنها برای ایفای مسئولیت اجتماعی و شهروندی علمی، بلکه برای تحول سازمانی و نهادی، توسعه برنامه‌های درسی، یادگیری اثربخش دانشجویان، توسعه روزافزون و هدفمند هیأت علمی، تقویت سبک‌ها و توانایی‌های مدیریتی و بهسازی منابع انسانی نظام دانشگاهی، الزامی است. در این مقاله با استناد به هشت الگو و نظریه، به ‌روش کیفی دلفی و نمودار علت و معلول، با مشارکت دوازده خبره آموزش عالی، سست پیوندی دانشگاه‌های ایران با صنعت، ریشه یابی شده است. این خبرگان از میان جامعه مطلعان آموزش عالی به روش نمونه گیری هدفمند و با شناخت پیشینی، انتخاب و به مشارکت دعوت شده اند. داده های گردآوری شده در فرایند دلفی از طریق تحلیل محتوا و کدگذاری باز و محوری، تحلیل و مقوله بندی شده اند. شیوه راهبری و رهبری سنتی، اتکا به منابع مالی و ضوابط دولتی، شیوه‌های یاددهی- یادگیری ناکارآمد، کم‌توجهی به مسئولیت‌پذیری اجتماعی و تعهد مدنی، کم‌توجهی به توسعه انسانی و تربیت انسان کامل، عدم تمرکز بر خلق علم کارآفرین و نافع، ضعف منابع مالی و امکانات پژوهشی و فناوری، انطباق و سازگارشوندگی پایین با محیط، کم‌اهتمامی به مأموریت‌گرایی و تنوع، بیگانگی با فرایند توسعه ملی و مسائل واقعی جامعه، از ریشه ها و علل اصلی پیوند سست و ضعیف دانشگاه ایرانی با صنایع شناسایی شده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر ریسک سیستمی نظام بانکی با الگوی خودرگروسیونی برداری
    علی استادهاشمی سید جلال صادقی شریف علی سوری
    هدف این مقاله بررسی تأثیر شوک‌های متغیرهای کلان اقتصادی بر ریسک سیستمی نظام بانکی در ایران است. برای این منظور یک مدل‌ خودرگرسیونی برداری ساختاری (SVAR) شامل درآمدهای نفتی، نااطمینانی نرخ ارز، درآمدهای مالیاتی، نقدینگی، نرخ بهره اسمی، نااطمینانی تورم و تولید ناخالص داخل چکیده کامل
    هدف این مقاله بررسی تأثیر شوک‌های متغیرهای کلان اقتصادی بر ریسک سیستمی نظام بانکی در ایران است. برای این منظور یک مدل‌ خودرگرسیونی برداری ساختاری (SVAR) شامل درآمدهای نفتی، نااطمینانی نرخ ارز، درآمدهای مالیاتی، نقدینگی، نرخ بهره اسمی، نااطمینانی تورم و تولید ناخالص داخلی و سنجه تغییر در ارزش در معرض خطر شرطی (∆CoVaR) طراحی و با استفاده از داده‌های فصلی (1396-1370) برآورد و با استفاده از توابع ضربه آنی و بر اساس تجزیه چولسکی واکنش ریسک سیستمی نسبت شوک در هر یک از متغیرهای کلان اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می‌دهد که شوک مثبت قیمتی نفت، نااطمینانی تورم، نرخ ارز و نرخ سود بانکی تأثیر فزاینده بر ریسک سیستمی دارد. درحالی‌که رشد مثبت اقتصادی کاهش ریسک سیستمی را به همراه دارد. بر اساس یافته‌های تحقیق، سیاست‌گذار پولی می‌بایست با اتخاذ سیاست‌های قاعده‌مند پولی و ایجاد ثبات در نرخ ارز و تورم، احتمال وقوع ریسک سیستمی نظام بانکی را کاهش دهد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - چالش ها و عوامل اثرگذار بر تجاری سازی فناوری در جهاددانشگاهی
    عاطفه ذوالفقاری حسام زند حسامی مرتضی اکبری حمید امین اسماعیلی
    این مقاله به شناسایی چالش ها و عوامل اثرگذار بر تجاری سازی فناوری در جهاد دانشگاهی به عنوان یکی از بزرگترین مراکز تحقیقاتی کشور، پرداخته است. در اين پژوهش پس از بررسی گسترده در ادبيات موضوع با روش کیفی و با استفاده از نمونه گيری هدفمند، 27 مصاحبه عمیق با فناوران و خبرگا چکیده کامل
    این مقاله به شناسایی چالش ها و عوامل اثرگذار بر تجاری سازی فناوری در جهاد دانشگاهی به عنوان یکی از بزرگترین مراکز تحقیقاتی کشور، پرداخته است. در اين پژوهش پس از بررسی گسترده در ادبيات موضوع با روش کیفی و با استفاده از نمونه گيری هدفمند، 27 مصاحبه عمیق با فناوران و خبرگان حوزه فناوری جهاددانشگاهی انجام شده و با تحلیل تم 215 عامل اثرگذار بر تجاری سازی فناوری شناسایی شده است. ویژگی های شخصیتی و جمعیت شناختی کارآفرین و دوسوتوانی به عنوان عوامل موثر فردی، فرهنگ سازمانی، وجود ساختار سازمانی مناسب و حمایت مدیریت به عنوان عوامل سازمانی و حمایت صنعت و دولت، تقاضای بازار، شرایط اقتصادی کشور، و موقعیت جغرافیایی به عنوان عوامل محیطی اثرگذار بر تجاری سازی در این پژوهش دسته بندی شده اند. همچنین مشکلات و چالش های شناسایی شده در این پژوهش شامل معضلات تأمین مالی، عدم وجود فرهنگ خرید تولید داخلی در سازمان ها، تنگناهای حقوقی و قانونی، کمبود نیروی انسانی دوسوتوان، عدم اطمینان سازمان ها، بازار و بدنه تصمیم ساز دولت به محصولات داخلی بوده است. استفاده از روش های جدید تأمین مالی، وضع قوانین جدید استاندارد دهی به فناوری های جدید، ایجاد فرهنگ خودباوری در کشور و تعهد تولیدکنندگان فناوری های داخلی به تولید با کیفیت و خدمات پس از فروش بهتر، پیشنهاداتی جهت رفع مشکلات تجاری سازی فناوری هستند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - ارائه مدل در راستای بهبود عملکرد سازمان های دولتی با تأکید بر نوآوری و ارزش های سازمانی: رویکرد مدلسازی ساختاری تفسیری
    اسماعیل  قادری فر میرهادی موذن جمشیدی عباسعلی  ارفع
    هدف از پژوهش حاضر ارائه مدلی در راستای بهبود عملکرد سازمان های دولتی با تأکید بر نوآوری و ارزش های سازمانی می باشد. تحقیق حاضر یک تحقیق کیفی بوده که در گام اول از ابزار مصاحبه و در گام دوم از ابزار پرسشنامه کیفی مدل سازی ساختاری تفسیری استفاده شده است. مشارکت کنندگان در چکیده کامل
    هدف از پژوهش حاضر ارائه مدلی در راستای بهبود عملکرد سازمان های دولتی با تأکید بر نوآوری و ارزش های سازمانی می باشد. تحقیق حاضر یک تحقیق کیفی بوده که در گام اول از ابزار مصاحبه و در گام دوم از ابزار پرسشنامه کیفی مدل سازی ساختاری تفسیری استفاده شده است. مشارکت کنندگان در این پژوهش متشکل از ده نفر از اساتید دانشگاهی و خبرگان حوزه مورد مطالعه بوده اند که بر اساس قاعده اشباع در تحقیق کیفی، و به روش نمونه گیری هدفمند به عنوان خبرگان موضوع مورد مطالعه انتخاب شدند. برای تعیین پایایی ابزاره اندازه گیری مقدار ضریب ICC از لحاظ سازگاری و توافق مطلق مورد تایید قرار گرفت. به جهت تجزیه و تحلیل داده ها از رویکرد مدلسازی ساختاری تفسیری به کمک نرم افزارMatlab استفاده گردید. نتایج نشان داد عامل توانمندسازی کارکنان در ارتباط با موضوع پژوهش و ارایه مدل موثر در راستای بهبود و ارتقا عملکرد سازمان های دولتی از بیشترین اثر پذیری و کمترین اثر گذاری برخوردار می باشد و این عامل به عنوان متغیر هدف این پژوهش قرار گرفته است. همچنین یافته های تحقیق نشان داد عامل رهبری تحول گرا بیشترین تاثیرگذاری و کم ترین تاثیر پذیری را نسبت به سایر مولفه ها در مدل حاضر داشته است. این عامل به دلیل قدرت هدایت کنندگی زیاد و وابستگی کم جزء متغیرهای نفوذی یا به عبارت دیگر محرک می باشد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    6 - بررسی موانع همکاری صنعت و دانشگاه در توسعه سیستم های حمل‌ونقل هوشمند
    حمزه امین طهماسبی ابوذر قربانی
    پیشرفت‌های واقعي و پایدار جامعه، در همکاری و رابطه مؤثر میان مراکز علمی از یک‌سو و سازمان های اجرايي از سوي ديگر به وقوع می پیوندد. درصورتی‌که این رابطه و خواست دوطرفه در صنعتی حاکم نشود، آن توسعه پایدار نبوده و به استفاده از دانش غیربومی و مقطعی منجر خواهد شد. سیستم‌ها چکیده کامل
    پیشرفت‌های واقعي و پایدار جامعه، در همکاری و رابطه مؤثر میان مراکز علمی از یک‌سو و سازمان های اجرايي از سوي ديگر به وقوع می پیوندد. درصورتی‌که این رابطه و خواست دوطرفه در صنعتی حاکم نشود، آن توسعه پایدار نبوده و به استفاده از دانش غیربومی و مقطعی منجر خواهد شد. سیستم‌های حمل‌ونقل هوشمند (ITS) از حوزه هایی است که در سال های اخیر در سطح جهانی مطرح و اجراشده اما مطالعات صورت گرفته در کشور نشان می‌دهد که انتقال دانش میان دانشگاه و این صنعت تقریباً نوین با مشكلات و موانعی روبرو است که صاحبان صنایع مربوطه را به مونتاژ قطعات وارداتی و گریز از مراكز علمي متمایل نموده است. این مقاله با هدف بررسی موانع اصلی انتقال دانش بین این دو نهاد در راستای توسعه حمل‌ونقل هوشمند شهری انجام‌شده است. بدین منظور ابتدا با جستجو در منابع کتابخانه‌ای و اسنادی شاخص‌های تأثیرگذار موانع همکاری صنعت و دانشگاه در ایجاد حمل‌ونقل هوشمند تعیین شد. برای غربال موانع و تعیین زیرمعیارهای نهایی از روش دلفی فازی استفاده شده است. به این‌گونه که ابتدا 42 مانع پیشنهادی در اختیار متخصصین و صاحب‌نظران علم حمل‌ونقل قرار گرفت و با این تکنیک در مرحله اول ۲۷ مانع اولیه و نهایتاً ۱۵ مانع جهت ارزیابی و رتبه‌بندی انتخاب و دسته‌بندی‌شده است. رتبه‌بندی نیز با استفاده از ابزار تحلیل سلسله مراتبی فازی انجام گرفت. نتایج حاصله نشان داد که فقدان زیرساخت‌های لازم در صنعت ITS و کاربردی نبودن تولید علم موانع اصلی همکاری صنعت و دانشگاه در جهت توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل هوشمند شهری است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    7 - بررسی عوامل موثر بر همکاری های فناورانه بین شرکت های زایشی دانشگاهی و صنایع در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات با نقش میانجی نهادهای واسط
    فاضل  حاجی زاده ابراهیمی ابوالفضل  کزازی
    پژوهش حاضر به بررسی نقش عوامل موثر بر موفقیت همکاری‌های فناورانه بین شرکت‌های زایشی دانشگاهی و صنعت در حوزه‌ فناوری اطلاعات و ارتباطات با نقش میانجی نهادهای واسط می‌پردازد. پژوهش حاضر از حیث هدف کاربردی و از منظر نوع کمی می‌باشد. از میان پارک ها و مراکز رشد، تعداد 13 پا چکیده کامل
    پژوهش حاضر به بررسی نقش عوامل موثر بر موفقیت همکاری‌های فناورانه بین شرکت‌های زایشی دانشگاهی و صنعت در حوزه‌ فناوری اطلاعات و ارتباطات با نقش میانجی نهادهای واسط می‌پردازد. پژوهش حاضر از حیث هدف کاربردی و از منظر نوع کمی می‌باشد. از میان پارک ها و مراکز رشد، تعداد 13 پارک و مرکز رشد به عنوان نمونه آماری انتخاب شد؛ علاوه بر این، در هر یک از نمونه های انتخاب شده، مدیر عامل و یا فردی آگاه به امور، به عنوان پاسخگو انتخاب شدند. لذا، 341 پرسش‌نامه توزیع و تعداد 317 پرسش‌نامه قابل استفاده گردآوري گردید. پس از تایید روایی و پایایی تحقیق، تجزیه و تحلیل داده‌ها توسط نرم‌افزارهای SPSS و LISREL صورت گرفت. نتایج تحقیق حاکی از آن است که عوامل مرتبط با صنعت و دانشگاه تاثیر مثبت و معناداری بر موفقیت همکاری‌های فناورانه دارند. ضمناً، نقش میانجی نهادهای واسط بر موفقیت همکاری‌های فناورانه نیز مورد تائید قرار گرفت. یافته‌های این تحقیق دلالت‌های عملی و نظری برای بهبود همکاری‌های فناورانه دانشگاه و صنعت ارائه می‌نماید. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    8 - بررسی رابطه کارآفرینی شرکتی و توسعه پایدار شهری با استفاده از الگوی شهرکارآفرین
    بابک ضیاء مهران رضوانی محمد عین القضات
    با افزایش پدیده شهرنشینی، مشکلات اقتصادی و اجتماعی زیادی بروز کرده است، لذا نظام مدیریت شهری با استفاده از ابزارها و سیاست‌های مختلف درصدد ایجاد توسعه پایدار در کلان‌شهرها هستند. یکی از این سیاست‌ها توسعه شهرکارآفرین است. هدف از انجام این تحقیق تبیین نقش کارآفرینی شرکتی چکیده کامل
    با افزایش پدیده شهرنشینی، مشکلات اقتصادی و اجتماعی زیادی بروز کرده است، لذا نظام مدیریت شهری با استفاده از ابزارها و سیاست‌های مختلف درصدد ایجاد توسعه پایدار در کلان‌شهرها هستند. یکی از این سیاست‌ها توسعه شهرکارآفرین است. هدف از انجام این تحقیق تبیین نقش کارآفرینی شرکتی در فرآیند شکل‌گیری شهرکارآفرین به عنوان راهکار توسعه پایدار در کلان‌شهرها می‌باشد. همچنین نقش کارآفرینی شرکتی در ایجاد زیرساخت‌های لازم برای ایجاد شهرکارآفرین، مورد بررسی قرار گرفته است. در این مطالعه، روش تحقیق از نوع کیفی است و از روش نظریه برخاسته از داده به شیوه نوخاسته استفاده شده است، بطوریکه ابتدا داده های کیفی با بررسی پیشینه تحقیق و با بهره‌گیری از روش مرور سیستماتیک و نیز با استفاده از ابزارهای تحلیل و کدگذاری محتوا، گردآوری و ساختار اولیه دسته‌بندی متغیرها بدست آمد. در ادامه با توجه به تجربه‌ی زیسته‌ی نگارندگان مقاله که هر کدام در زمینه‌ی این تحقیق، دارای تخصص علمی و عملی می‌باشند، متغیرها و مؤلفه‌های اصلی پژوهش احصا گردید و نهایتاً مدل مفهومی تحقیق بدست آمد. یافته‌های پژوهش نشان داد که ضمن دسته‌بندی مؤلفه‌ها در سه دسته 1) شرایط ساختاری، 2) تعامل اجتماعی کارگزاران و ساختار و 3) پیامدها؛ شهرکارآفرین به عنوان یک سیاست جدید در توسعه پایدار کلان‌شهرها مطرح می‌باشد و یکی از راهکارهای ایجاد آن، توسعه کارآفرینی شرکتی است بطوریکه کارآفرینی شرکتی و عملکرد اقتصادی کلان‌شهرها رابطه مثبت و معنی‌داری با یکدیگر دارند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    9 - ارائه مدلی برای ورود موفق به بازار محصولات مواد غذایی کشورهای منطقه (مطالعه موردی کشور عراق)
    محمد  طالاری محمدرضا فلاح پریسا اسماعیلی
    سیاست های اقتصاد مقاومتی تمرکز ویژه ای بر بازار کشورهای منطقه داشته و از آن به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای افزایش تاب آوری و چابک سازی اقتصادی نام‌برده می شود. دراین‌بین بازار رو به رشد محصولات مواد غذایی در کشورهای منطقه می تواند یکی از کانون های اصلی اجرایی نمودن س چکیده کامل
    سیاست های اقتصاد مقاومتی تمرکز ویژه ای بر بازار کشورهای منطقه داشته و از آن به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای افزایش تاب آوری و چابک سازی اقتصادی نام‌برده می شود. دراین‌بین بازار رو به رشد محصولات مواد غذایی در کشورهای منطقه می تواند یکی از کانون های اصلی اجرایی نمودن سیاست های اقتصاد مقاومتی باشد. ازاین‌رو هدف این پژوهش ارائه مدلی برای ورود موفق به بازار محصولات مواد غذایی عراق است. رویکرد تحقیق حاضر، کمی و ازلحاظ هدف کاربردی و ازنظر شیوه جمع آوري داده‌ها توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش را خریداران فروشگاه‌ها و سوپرمارکت‌های کشور عراق در شهرهای نجف، کربلا، بغداد، بصره، ناصریه، حله و کهل تشکیل می‌دهند كه با روش نمونه‌گیری در دسترس و مطابق جدول مورگان، 384 نفر انتخاب‌شده‌اند. ابزار گردآوری داده‎‌ها نيز پرسشنامه محقق ساخته است که روایی آن توسط خبرگان و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ با مقدار 863/. تأییدشده است. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها نیز از روش مدل‌سازي معادلات ساختاري استفاده‌شده است. يافته ها نشان می دهد براي ورود موفق به بازارهاي عراق مي بايست از ابزارهايي مانند «هم‌افزایی بازار» که دربرگیرنده «عوامل بازاریابی، تسهیلگر و روان‌شناختی» است استفاده نمود. دراین‌بین تأکید بر «فرهنگ سازی درونی» که از «عوامل مذهبی و ارزش ها و ترجیحات» تشکیل‌شده نيز نقش مهمي بر قصد خرید مصرف کنندگان عراقی داشته و مي تواند زمينه ورود به بازار اين نوع محصولات را تسهيل نمايد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    10 - ارائه الگوی مدیریت دانشگاهی مبتنی بر اندیشه سبز
    گلشن مرادی نادر سلیمانی حمید شفیع زاده
    جهانی شدن، محدودیت منابع، افزایش آلودگی و نگرانی های زیست محیطی؛ در فضای دانش محور، رقابتی، پاسخگو و مشارکتی امروزی، دانشگاه ها را ناگزیر به پذیرش تفکر سبز و به دنبال آن اعمال مدیریت سبز به عنوان پارادایمی نوین در کلیه فعالیت های سازمانی خود نموده است. به منظورپاسخگویی چکیده کامل
    جهانی شدن، محدودیت منابع، افزایش آلودگی و نگرانی های زیست محیطی؛ در فضای دانش محور، رقابتی، پاسخگو و مشارکتی امروزی، دانشگاه ها را ناگزیر به پذیرش تفکر سبز و به دنبال آن اعمال مدیریت سبز به عنوان پارادایمی نوین در کلیه فعالیت های سازمانی خود نموده است. به منظورپاسخگویی به شرایط مذکور، پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی مدیریت دانشگاهی مبتنی بر اندیشه سبز صورت گرفت. این پژوهش از لحاظ هدف "کاربردی"، از نظر نوع داده ها "کیفی" و از نظر شیوه اجرا " مبتنی بر نظریه داده بنیاد " انجام شده است. محقق تعداد 15 نفر مشارکت کننده را براساس روش نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی از میان مدیران و کارشناسان سازمان حفاظت از محیط زیست، سازمان انرژی های تجدیدپذیر و وزارت نفت و مدیران دانشگاه های سبز کشور تا رسیدن به مرحله اشباع داده ها مورد مصاحبه نیمه ساختار یافته قرارداد. روایی ابزار پژوهش از طریق روش های پیشنهادی لینکن و گوبا و پایایی آن از طریق ضریب پایایی هولستی به تایید رسید. تجزیه و تحلیل داده های حاصل، درقالب الگوی سیستماتیک استراوس و کوربین در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی با استخراج 576 کد اولیه و نیز احصا43 مفهوم و 16 مقوله با استفاده از نرم افزار ان وی وو انجام گرفت .نتایج به دست آمده، الگوی مدیریت دانشگاهی مبتنی بر اندیشه سبز را در قالب عوامل علّی، شرایط زمینه ای، پدیده محوری ، شرایط مداخله گر/ تسهیل گر، راهبردها و پیامدها به تصویر کشید. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    11 - ارائه مدل مدیریت استعداد با تمرکز بر قابلیت های فنی، انسانی و ادراکی مدیران در سازمان تامین اجتماعی
    حیدر صفری رشید ذو لفقاری زعفرانی محسن محمدیان ساروی
    امروزه تامین اجتماعی به عنوان یک نیاز بشری گستره وسیعی را در جهان فراگرفته و زندگی اکثر انسانها را به نوعی تحت تاثیر خود قرار داده است. در پــی جهــانی شــدن اقتصــاد، کوچــک ســازي اکثــر ســازمان هــاي دولتــی و خصوصــی، تحــولات ســریع محیطــی و چالش هاي جهانی، نیاز چکیده کامل
    امروزه تامین اجتماعی به عنوان یک نیاز بشری گستره وسیعی را در جهان فراگرفته و زندگی اکثر انسانها را به نوعی تحت تاثیر خود قرار داده است. در پــی جهــانی شــدن اقتصــاد، کوچــک ســازي اکثــر ســازمان هــاي دولتــی و خصوصــی، تحــولات ســریع محیطــی و چالش هاي جهانی، نیاز سازمانهـا بـه رهبـران مسـتعد و بـا تجربـه هـر لحظـه افـزون تـر مـی شـود .مـدیریت اسـتعدادها شـامل مجموعـه اي از طـرح هـا اسـت کـه در مجمــوع بــه اســتفاده مــوثر از ایــن افــراد در جهــت تحقــق اهــداف کســب و کــار و دســتیابی بــه مزیت رقابتی میپردازد. هدف تحقیق شناسایی متغیرهای تأثیر گذار بر مدیریت استعداد با تمرکز بر قابلیت های ادراکی، انسانی و فنی مدیران در سازمان تامین اجتماعی به روش ترکیبی ( کیفی، کمی) انجام شده اشت در مرحله کیفی با بهره گیری از روش دلفی با استفاده از 15 خبره شاخص های اولیه استخراج شد. پس از جمع آوری داده ها و انجام مصاحبه ها و انجام روش دلفی در 2 تکرار و تأیید تست های روایی و پایایی به کمک CVR ، بازتاب پذیری و آلفای کرونباخ مدل نهایی در 3 بعد اصلی، 14مولفه و 59 شاخص احصا شده است. در مرحله کمی با اسفتاده از مدل ساختاری به روش حداقل مربعات جزئی با 234 نمونه به کمک نرم افزار PLS با ضریب برازش GOF برابر 0.58 مورد تأیید واقع شده است.در این میان حمایت مدیریت، درگیر کردن افراد با استعداد، افزایش ظرفیت یادگیری، یادگیری خودمحور، استمرار آموزش، تعیین معیارهای ارتقاء، قدردانی و ایجاد انگیزه های درونی با میانگین 4.9 موثرترین عوامل شناسایی شده اند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    12 - ارائه مدل توسعه منابع انسانی با تمرکز بر بهره وری در سازمان امور مالیاتی کشور با استفاده از رویکرد معادلات ساختاری
    منصور  قلی زاده رشید ذولفقاری زعفرانی محسن محمدیان ساروی
    توسعه منابع انسانی بخش مهمی از مدیریت منابع انسانی و در واقع به نوعی تکمیل کننده مدیریت منابع انسانی به حساب می آید. گاراوان معتقد است توسعه منابع انسانی از این رو بسیار مهم تلقی می شود که دامنه آن بسیار وسیع تر از مدیریت منابع انسانی می باشد. اولین تلاش ها برای توسعه م چکیده کامل
    توسعه منابع انسانی بخش مهمی از مدیریت منابع انسانی و در واقع به نوعی تکمیل کننده مدیریت منابع انسانی به حساب می آید. گاراوان معتقد است توسعه منابع انسانی از این رو بسیار مهم تلقی می شود که دامنه آن بسیار وسیع تر از مدیریت منابع انسانی می باشد. اولین تلاش ها برای توسعه منابع انسانی، در قرن 18 میلادی و با تاسیس اولین مدرسه فنی آغاز شد. امروز منابع انسانی اصلی ترین دارایی و سرمایه سازمان و عامل اصلی مزیت رقابتی سازمانها عنوان می شود و این منبع تنها سرمایه و دارایی در سازمان می باشد که قابل تقلید نبوده و از ویژگی یکتایی برخوردار می باشد علاوه برآن این منبع از جمله داراییهایست که قابلیت رشد و توسعه دارد و این توسعه تنها از راه یادگیری و دانش حاصل می گردد و توسعه منابع انسانی بر دیدگاه رهبری بر کارکنان برای به دست آوردن دانش، تخصص، تجربه و تصمیم‌گیری کارآمد و مهارت حل مسئله در سازمان تأکید دارد. در این تحقیق با هدف شناسایی متغیرهای تأثیر گذار بر توسعه منابع انسانی با تمرکز بر بهره وری در سازمان امور مالیاتی کشور به روش دلفی از 15 خبره انجام شده است. پس از جمع آوری داده ها و انجام مصاحبه ها و انجام روش دلفی در 2 تکرار و تأیید تست های روایی و پایایی به کمک CVR، بازتاب پذیری و آلفای کرونباخ مدل نهایی در 4 مولفه اصلی، 15 بعد و 53 شاخص احصا شده است. در این میان پویایی گروهی و روحیه تیمی، انگیزه های توفیق طلبی و استعداد سنجی و تکمیل بانک های استعداد از کارکنان، مستندسازی و استمرار در یادگیری، ایجاد انگیزش و توفیق طلبی در میان کارکنان با میانگین وزنی 4.9 از مهمترین عوامل شناسایی شده می باشند. در نهایت مدل ساختاری به روش حداقل مربعات جزئی به کمک نرم افزار PLS با نمونه 251 نفری با ضریب برازش GOF برابر 0.63 مورد تأیید واقع شده است. پرونده مقاله