• صفحه اصلی
  • ارائه مدل در راستای بهبود عملکرد سازمان های دولتی با تأکید بر نوآوری و ارزش های سازمانی: رویکرد مدلسازی ساختاری تفسیری
کد مقاله : 1400062027251 بازدید : 29 صفحه: 104 - 87

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط