• صفحه اصلی
  • بررسی موانع همکاری صنعت و دانشگاه در توسعه سیستم های حمل‌ونقل هوشمند
کد مقاله : 1400062327302 بازدید : 111 صفحه: 120 - 105

نوع مقاله: پژوهشی