• صفحه اصلی
  • چالش ها و عوامل اثرگذار بر تجاری سازی فناوری در جهاددانشگاهی
کد مقاله : 1400061927245 بازدید : 156 صفحه: 86 - 69

نوع مقاله: پژوهشی