• XML

  isc pubmed crossref medra doaj doaj
 • فهرست مقالات


   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - تاثیر شاخص های نوآوری بر ارزش برند کشورهای منتخب
    ابوالفضل شاه آبادی زهرا حیدری
    امروزه به سبب نقش‌آفرینی برندها در دسته دارایی‌های نامشهود این مؤلفه از تبعات اقتصادی حائز اهمیتی برخوردار است و به تعبیری سلاح رقابتی کشورها جهت تحقق اهداف آن‌ها به شمار می‌آید که سبب ترغیب افکار اقتصادی جوامع به سمت این نوع از دارایی گشته است؛ بنابراین، با توجه به خلأ چکیده کامل
    امروزه به سبب نقش‌آفرینی برندها در دسته دارایی‌های نامشهود این مؤلفه از تبعات اقتصادی حائز اهمیتی برخوردار است و به تعبیری سلاح رقابتی کشورها جهت تحقق اهداف آن‌ها به شمار می‌آید که سبب ترغیب افکار اقتصادی جوامع به سمت این نوع از دارایی گشته است؛ بنابراین، با توجه به خلأهای مطالعاتی موجود در این زمینه بررسی عوامل اثرگذار بر برند کشورها ضروری به نظر می‌رسد. ازاین‌رو، تحقیق حاضر بر آن است تأثیر شاخص‌های نوآوری را بر برند 44 کشور منتخب در دو گروه کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه طی دوره 2018-2011 با استفاده از داده‌های تابلویي و به روش گشتاورهای تعمیم‌یافته بررسی نماید. نتایج گویای آن است که تأثیر متغیرهای مستقل موردمطالعه ازجمله نهاد و مؤسسات، زیرساخت، سرمایه انسانی و تحقیقات، پیچیدگی بازار و پیچیدگی کسب‌وکار بر ارزش برند در هر دو گروه از کشورها با ضرایب تخمینی متفاوت معنادار است پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - طراحی الگوی نوآوری شرکتی با تاکید بر تامین مالی رسمی
    عبدالحسین   شفایی مجید اشرفی آرش نادریان مریم  بخاراییان
    هدف از پژوهش حاضر طراحی الگوی نوآوری شرکتی با تاکید بر تامین مالی رسمی بود. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی، از نظر شیوه گردآوری داده ها توصیفی- پیمایشی و به صورت آمیخته انجام شد. در مرحله اول، برای ساخت الگو از روش کیفی گرانددتئوری اشتراوس و کوربین و برای آزمون الگو از چکیده کامل
    هدف از پژوهش حاضر طراحی الگوی نوآوری شرکتی با تاکید بر تامین مالی رسمی بود. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی، از نظر شیوه گردآوری داده ها توصیفی- پیمایشی و به صورت آمیخته انجام شد. در مرحله اول، برای ساخت الگو از روش کیفی گرانددتئوری اشتراوس و کوربین و برای آزمون الگو از روش کمی توصیفی- تحلیلی و از نوع همبستگی مبتنی بر الگوی معادلات ساختاری استفاده گردید. در بخش کیفی برای انجام مصاحبه میدانی، جامعه آماری پژوهش، حبرگان آشنا به موضوع بودند که این افراد، به صورت گلوله برفی برای مصاحبه‌های کیفی در موضوع پژوهش انتخاب گردیدند (15 مصاحبه با 15 نفر و تا حد اشباع نظری ادامه یافت). در بخش کمی بعد از گردآوری اطلاعات حاصل از پژوهش کیفی، اقدام به ساخت پرسشنامه نموده و این پرسشنامه (110 گویه) در بین تمامی متخصصان حوزه اقتصاد، بانکی و نوآوری در استان گلستان (65 نفر) توزیع گردید که پس از پخش و جمع آوری پرسشنامه های تحقیق تعداد 54 پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. با توجه به مقادیر T-Value (بیشتر از 58/2)، مشخص گردید که در سطح 99/0 ، هر دو مدل تأمین مالی رسمی مورد تأیید می¬باشد و تمامی روابط موجود در مدل پژوهش تأیید گردیدند. ایجاد بانک های اطلاعاتی در خصوص ظرفیت های تامین مالی در ساختار شرکتی، تدوین چارچوب و ساختار مدون حقوقی در حوزه تامین مالی در حوزه شرکتی، ایجاد کمیته های راهبری در شرکت ها جهت توسعه نوآوری شرکتی، جذب و پرورش متخصصان مالی و اقتصادی در شرکت ها در حوزه تسهیلات و منابع مالی پیشنهاد می شود پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - بررسی عوامل موثر بر موفقیت سرمایه گذاری مشترک خارجی در واحدهای فناور مستقر در پارک های علم و فناور
    محسن مرادیان محمدصادق خیاطیان احمد جمالی
    واحدهای فناور مستقر در پارک‌های علم و فناوری برای رشد به منابع مالی، دانش، فناوری و بازار داخلی و بین‌المللی نیاز دارند. استفاده از سرمایه‌گذاری مشترک خارجی یکی از راه‌های مناسب دست‌یابی واحدهای فناور به بازار می‌باشد. در این راستا، این پژوهش با هدف بررسی عوامل موثر بر چکیده کامل
    واحدهای فناور مستقر در پارک‌های علم و فناوری برای رشد به منابع مالی، دانش، فناوری و بازار داخلی و بین‌المللی نیاز دارند. استفاده از سرمایه‌گذاری مشترک خارجی یکی از راه‌های مناسب دست‌یابی واحدهای فناور به بازار می‌باشد. در این راستا، این پژوهش با هدف بررسی عوامل موثر بر موفقیت سرمایهگذاری مشترک خارجی، با روش تحقیق ترکیبی در واحد‌های فناور مستقر در پارک‌های علم و فناوری استان تهران صورت گرفته است. جامعه آماری 225 واحد فناور مستقر در پارک‌های استان تهران و قلمرو زمانی انجام تحقیق نیز پاییز سال 1398 است. در بخش کیفی پژوهش با مرور پیشینه و مصاحبه با 11 خبره که به صورت قضاوتی و با تکنیک گلوله برفی انتخاب شدند، مدل مفهومی پژوهش تدوین شد. در ادامه در بخش کمی، پرسشنامه محقق ساخته در جامعه آماری تحقیق (واحدهای فناور مستقر در پارک‌های علم و فناوری استان تهران) به صورت تصادفی توزیع شد. 147 پرسشنامه تکمیل شده به کمک مدل‌سازی معادلات ساختاری با نرم‌افزار SmartPLS تحلیل گردید و مولفه‌های اثرگذار بر موفقیت سرمایهگذاری مشترک خارجی به ترتیب اهمیت عوامل محیطی، فرهنگی-رفتاری و ساختاری-سازمانی مشخص شد. به علاوه، ذیل مولفه‌های یاد شده افزایش ثبات سیاسی، افزایش ضمانت‌ اجرایی مالکیت فکری، افزایش توانمندی منابع انسانی، ساختار عادلانه‌تر حقوقی شراکت، تعهد و اعتماد متقابل بین شرکا، شهرت و تجربه پیشین بین المللی شریک تجاری از مهمترین عوامل موثر بر موفقیت سرمایه‌گذاری مشترک خارجی از دیدگاه واحدهای فناور هستند. یافته‌های این تحقیق دلالت‌های و پیشنهادات علمی و نظری برای موفقیت سرمایه‌گذاری‌های خارجی در واحدهای فناوری مستقر در پارک‌های علم و فناوری ارائه می‌نماید پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - دانشگاه صنعتی امیرکبیر به‌مثابه دانشگاه نوآور و ارزش‌آفرین: دستاوردها و چالش‌ها
    رضا مهدی مسعود شفیعی
    نوآور و کارآفرین‌ کردن دانشگاه‌ها یکی از سیاست‌های نوین برای ارتقای سطح مسئولیت‌پذیری اجتماعی و تحقق اهداف تغییر اجتماعی و توسعه پایدار ملی است. دانشگاه نوآور و ارزش‌آفرین از سناریوهای اصلی برای مشارکت مؤثر آموزش عالی در فرایند توسعه است. دانشگاه صنعتی امیرکبیر براساس س چکیده کامل
    نوآور و کارآفرین‌ کردن دانشگاه‌ها یکی از سیاست‌های نوین برای ارتقای سطح مسئولیت‌پذیری اجتماعی و تحقق اهداف تغییر اجتماعی و توسعه پایدار ملی است. دانشگاه نوآور و ارزش‌آفرین از سناریوهای اصلی برای مشارکت مؤثر آموزش عالی در فرایند توسعه است. دانشگاه صنعتی امیرکبیر براساس سابقه تاریخی تأسیس و فعالیت، تلاش رهبران و جامعۀ دانشگاهی و انتظارات ذی‌نفعان، در شمار دانشگاه‌های کارآفرین است که می‌تواند با تعامل هم‌افزا و اثرگذاری در صنعت و جامعۀ هدف، نوآور و کارآفرین عمل کند. در این مقاله ، برمبنای «چارچوب راهنمای دانشگاه نوآور و کارآفرین»، محصول مشترک کمیسیون اروپایی و سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه، سطح نوآوری و کارآفرینی این دانشگاه و کم‌وکیف تحقق ملاک‌های دانشگاه نوآور و کارآفرین، به روش مطالعه موردی ملاک‌محور ارزیابی شده است. براساس این پژوهش، علی‌رغم تلاش‌های قابل توجه و ابتکارات رهبران و مدیران دانشگاه، سطح نوآوری و کارآفرینی آن پایین‌تر از حد متوسط ارزیابی شده و بین وضعیت موجود و انتظارات شرکا و ذی‌نفعان، فاصلۀ قابل توجهی وجود دارد. این دانشگاه با رسالت ویژه خود برای حرکت در مسیر نوآوری و کار‌آفرینی باید در هفت محور شامل حکمرانی، ظرفیت‌های مالی، کارکرد یاددهی- یادگیری، سازوکارهای پشتیبانی از نوآوران و کارآفرینان، تبادل دانش و ارتباط با صنعت، تحرکات علمی بین‌المللی، استفاده بیشتر از قابلیت‌های تحول دیجیتال در ابعاد علمی و سازمانی، به‌طور همزمان و متوازن اقدام کند. طراحی و اجرای یک «برنامه میان‌مدت جامع راهبردی- عملیاتی» برمبنای «چارچوب راهنمای دانشگاه نوآور و کارآفرین» یک پیشنهاد اصولی برای تحول و ارتقای این دانشگاه به دانشگاه نوآور و کارآفرین است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - آثار و پیامدهای کووید- 19 بر فناوری و نوآوری
    سید محمدحسین  شجاعی علیرضا کفائی آهنی‌فر فاطمه کنعانی سعیده السادات آهنگری احد رضایان قیه‌‏باشی
    همه‌گیری کووید-۱۹ جنبه‌های مختلف زندگی بشر را تحت تأثیر قرار داده است. یکی از حوزه‌هایی که از آغاز شیوع بیماری مورد توجه عمومی قرار گرفته، فناوری است. فناوری امیدبخش عبور سریع‌تر از بحران کووید-۱۹ بوده و انتظار می‌رود بر حل چالش‌های پدیدآمده از آن نیز تأثیرگذار باشد. با چکیده کامل
    همه‌گیری کووید-۱۹ جنبه‌های مختلف زندگی بشر را تحت تأثیر قرار داده است. یکی از حوزه‌هایی که از آغاز شیوع بیماری مورد توجه عمومی قرار گرفته، فناوری است. فناوری امیدبخش عبور سریع‌تر از بحران کووید-۱۹ بوده و انتظار می‌رود بر حل چالش‌های پدیدآمده از آن نیز تأثیرگذار باشد. با این وجود، اثر کووید-۱۹ بر فناوری و نظام‌های نوآوری کمتر مورد توجه قرار گرفته است. این پژوهش با استفاده از روش چرخ آینده، پیامدهای مستقیم و غیرمستقیم کووید-۱۹ بر فناوری را شناسایی و ترسیم می‌کند. درون‌داد مباحثات گروه کانونی برای طراحی چرخ آینده از تحلیل محتوای کیفی پژوهش‌ها، مطالعات و گزارش‌های موجود درباره اثرات کووید-۱۹ بر فناوری به دست آمده است. نسخه اولیه به پانزده نفر از خبرگان با تخصص‌های مختلف ارائه شد تا پس از اصلاح و تکمیل چرخ آینده، روایی پژوهش نیز تأیید شود. نظرات در دو دور مصاحبه به اجماع رسید و نسخه نهایی ترسیم شد. یافته‌های پژوهش نشان‌دهنده الگوی اثرات کووید-۱۹ بر فناوری ذیل چهار پیامد اصلی رکود و مشکلات اقتصادی؛ نیاز به راه‌حل‌های سریع، کارا و اثربخش برای مقابله با بحران؛ اتخاذ سیاست‌های فاصله‌گذاری و تعطیلی؛ و اثرات زیست‌محیطی کووید-۱۹ است. مهم‌ترین پیشنهادهای سیاستی برای مواجهه با پیامدهای شناسایی‌شده عبارتند از: حمایت از توسعه فناوری‌های مرتبط با بحران؛ حمایت از تداوم فعالیت‌های شرکت‏ها؛ پشتیبانی از مسابقات نوآوری؛ رفع موانع صادرات محصولات فناورانه؛ تسریع فرایندهای ثبت اختراع و کسب مجوز؛ به‌کارگیری ابزارهای سیاست نوآوری طرف تقاضا؛ بررسی مخاطرات فناوری‌های نوظهور؛ تنظیم‌گری فناوری‌های نوظهور؛ طراحی اطلس پویای مشاغل؛ و رفع محدودیت‌های دسترسی به مواد و تجهیزات مورد نیاز تحقیق‏و‏توسعه. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    6 - واکاوی تجاری سازی محصولات فناور و نوآور با رویکرد صادرات (مورد مطالعه: شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان)
    سمیرا کریمی ناصر خانی
    هدف از پژوهش حاضر واکاوی تجاری‌سازی محصولات فناور و نوآور با رویکرد صادرات (مورد مطالعه: شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان) بود. روش مطالعه کیفی از نوع تحلیل مضمون است. جامعه آماری شامل کارکنان مدیریت بازاریابی و کارکنانی که دارای سابقه و دانش و درک مسائل مربوط به تجاری‌سازی چکیده کامل
    هدف از پژوهش حاضر واکاوی تجاری‌سازی محصولات فناور و نوآور با رویکرد صادرات (مورد مطالعه: شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان) بود. روش مطالعه کیفی از نوع تحلیل مضمون است. جامعه آماری شامل کارکنان مدیریت بازاریابی و کارکنانی که دارای سابقه و دانش و درک مسائل مربوط به تجاری‌سازی محصولات نوآورانه تکنولوژی هستند و در شرکت دانش‌بنیان شهر اصفهان مشغول به فعالیت می‌باشند بود. با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند، داده‌های به دست آمده از مصاحبه‌های نیمه ساختاری با 8 نفر به اشباع نظری رسید. جهت کسب روایی و پایایی یافته‌های به دست آمده از روش سه سوسازی استفاده شد. از مفاهیم استخراج شده 9 مفهوم محوری (عامل تفکر، عامل مشورت، نیازسنجی، عامل بازاریابی، عامل صادراتی کردن محصول، ارتقاء کیفیت، عامل تولید، عامل اداری) در 3 بخش کلان (عامل انسانی، عامل بازار هدف، عامل فناوری) شناسائی شد. در همچنین، در خصوص عوامل بازدارنده، موانع زمینه‌ای (موانع مالی اقتصادی، موانع سازمانی، موانع حمایتی، موانع محیطی، موانع انسانی) و موانع ساختاری (موانع ایده پردازی، موانع اجرایی و موانع فرهنگی) تعیین شد. راهکارها شامل راهکارهای نیازسنجی، راهکارهای تبلیغاتی، راهکارهای مالی، راهکارهای توسعه ای، راهکارهای مهارتی نیز شناسئی شد. بررسی همه جانبه عوامل، موانع و راهکارهای ارائه شده در این تحقیق می‌تواند بر موفقيت تجاری‌سازی محصولات شرکت‌های دانش‌بنیان تأثیرگذار باشد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    7 - ارائه الگویی مناسب جهت پیش بینی بازار مصرف داروهای تخصصی در ایران
    علیرضا   رضوانی چمن زمین ناصر  فقهی فرهمند موسی رضوانی چمن زمین یعقوب علوی متین
    پژوهش حاضر با هدف تبیین و ارائه مدل پیش بینی بازار مصرف داروهای تخصصی در ایران صورت پذیرفته است. نتایج پژوهش پیش رو با دو روش کیفی و کمی مورد بررسی قرار گرفته است. روش مورد استفاده در این پژوهش مبتنی بر مطالعات بنیادی است. پژوهش حاضر بر اساس روش گردآوری داده‌ها یک پژوهش چکیده کامل
    پژوهش حاضر با هدف تبیین و ارائه مدل پیش بینی بازار مصرف داروهای تخصصی در ایران صورت پذیرفته است. نتایج پژوهش پیش رو با دو روش کیفی و کمی مورد بررسی قرار گرفته است. روش مورد استفاده در این پژوهش مبتنی بر مطالعات بنیادی است. پژوهش حاضر بر اساس روش گردآوری داده‌ها یک پژوهش پیمایشی-مقطعی است. در این مطالعه از روش نمونه‌گیری هدفمند برای انتخاب خبرگان در بخش کیفی و روش تصادفی ساده به تعداد 385 در روش کیفی مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج نشان داد که فرآوری و سهولت مصرف با ضریب 089/26، دسترسی به مطب و پزشک با ضریب 514/4، استانداردها و تاییدهای لازم با ضریب 028/1، سهم پرداختی سیستم های حمایتی با ضریب 025/3، توزیع دارو به نقطه عرضه با ضریب 250/3، غیر رقابتی بودن محصولات در بازار هدف با ضریب 878/3، قدرت بازاریابی پزشکان 986/1، کاهش سود انحصاری با ضریب 801/3 و بازار سیاه و قاچاق با ضریب 971/5 و سطح معناداری 0001/0 (05/0 > P ) بر پیش بینی بازار مصرف داروهای تخصصی تأثیر دارد پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    8 - شناسایی فرصت‌های راه‌اندازی کسب‌وکارهای کارآفرینانه در شهرستان مسجدسلیمان
    محمدحسین  مهمدی کرتلایی حسین مهدی زاده نعمت اله شیری
    هدف این پژوهش شناسایی فرصت‌های راه‌اندازی کسب‌وکارهای کارآفرینانه در شهرستان مسجدسلیمان بود که برای رسیدن به این هدف، از پارادایم کیفی و روش دلفی بهره گرفته شد. جامعه مورد مطالعه در این پژوهش، کارآفرینان موفق، متخصصان و صاحب‌نظران و افراد با تجربه در حوزه‌های کشاورزی، ص چکیده کامل
    هدف این پژوهش شناسایی فرصت‌های راه‌اندازی کسب‌وکارهای کارآفرینانه در شهرستان مسجدسلیمان بود که برای رسیدن به این هدف، از پارادایم کیفی و روش دلفی بهره گرفته شد. جامعه مورد مطالعه در این پژوهش، کارآفرینان موفق، متخصصان و صاحب‌نظران و افراد با تجربه در حوزه‌های کشاورزی، صنعت و خدمات در شهرستان مسجدسلیمان بودند که با استفاده از روش نمونه‌گیری گلوله برفی، تعداد 20 نفر از آنان به‌عنوان اعضای پانل دلفی انتخاب شدند. در این پژوهش، پس از سه دور بررسی، نسبت به فرصت‌های راه‌اندازی کسب‌وکارهای کارآفرینانه، اجماع حاصل شد. ابزار اصلی پژوهش در دور اول مطالعه دلفی پرسشنامه با پرسش‌های باز- پاسخ و در دور دوم و سوم، پرسشنامه با پرسش‌های بسته و باز- پاسخ بود. در دور اول داده‌ها با استفاده از روش مقایسۀ مستمر تجزیه‌وتحلیل شدند. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها در دور دوم با ترسیم جدول توزیع فراوانی با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخۀ 27 انجام شد. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها در دور سوم با ترسیم جدول توزیع فراوانی، محاسبه درصد توافق و ضریب توافق کندال و همچنین، برای اولویت‌بندی انواع فرصت‌های راه‌اندازی کسب‌وکارهای کارآفرینانه کشاورزی، خدماتی و صنعتی از میانگین و انحراف معیار با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخۀ 27 بهره گرفته شد. نتایج پژوهش نشان داد که «کشت گیاهان دارویی»، «بسته‌بندی محصولات دامی همچون کشک و دیگر محصولات مشابه» و «گسترش صنایع پایین‌دستی پتروشیمی» به ترتیب مهم‌ترین فرصت‌های راه‌اندازی کسب‌وکارهای کارآفرینانه کشاورزی، خدماتی و صنعتی در شهرستان مسجدسلیمان بودند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    9 - شناسایی مؤلفه¬های فرآیند نوآوری بانکداری اجتماعی با رویکرد تحول دیجیتال با روش دلفی فازی
    علی محمودی عباس خمسه مهرداد حسینی شکیب
    این مقاله با هدف شناسایی مولفه های فرآیند نوآوری بانکداری اجتماعی با رویکرد تحول دیجیتال به روش دلفی فازی سامان یافته است که از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری اطلاعات جزء پژوهش های کیفی است. جامعه آماری شامل خبرگان و مدیران ارشد بانکی مي باشد که برای فرآیند دل چکیده کامل
    این مقاله با هدف شناسایی مولفه های فرآیند نوآوری بانکداری اجتماعی با رویکرد تحول دیجیتال به روش دلفی فازی سامان یافته است که از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری اطلاعات جزء پژوهش های کیفی است. جامعه آماری شامل خبرگان و مدیران ارشد بانکی مي باشد که برای فرآیند دلفی 16 نفر با استفاده از تکنیک گلوله برفی انتخاب شدند. ابزار گردآوري در این پژوهش، پرسشنامه دلفی است و شاخص ها با استفاده از تکنیک دلفی فازی گردآوری شده است. اعتبار پژوهش به وسيله توافق خبرگان و روايی به مدد اجماع نظرات و روایی صوری بدست آمد. نتایج نشان داد در طي سه مرحله نظرسنجي از 66 مؤلفه، مدل نهايي داراي 43 مؤلفه و دارای 6 بعد می باشد. بر اساس نتایج به دست آمده از روش دلفی فازی و ادبیات پژوهش بیان شد. عوامل (شاخص ها) 43 گانه شناسایی شده و مورد تأیید خبرگان، اساس شکل گیری مدل پژوهش هستند که در 6 گروه مجزا طبقه بندی شده اند: 1- عوامل اجتماعی (SF )، 2- قوانین و سیاست ها (RP )، 3- زیرساخت تحول دیجیتال (DTI )، 4- رویکرد نوآورانه (IA )، 5- امنیت (S ) و 6- ساختار صنعت بانکداری (SBI ). پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    10 - واکاوی عوامل مؤثر بر همرقابتی شرکت‌های نوپا در اکوسیستم کارآفرینی با استفاده از رویکرد فراترکیب
    محمد  طالاری فاطمه کشاورزی
    راهبرد هم‌رقابتي در دو دهۀ اخير به منظور کسب، حفظ و ارتقاء جایگاه رقابتی مورد توجه بسیاری از شرکت‌ها قرار گرفته است. در اکوسیستم کارآفرینی شرکت¬های نوپا که همواره با چالش رشد و بقا روبرو هستند که با بکارگیری راهبرد هم‌رقابتی می‌توانند موقعیت رقابتی مناسبی در بسیاری از ز چکیده کامل
    راهبرد هم‌رقابتي در دو دهۀ اخير به منظور کسب، حفظ و ارتقاء جایگاه رقابتی مورد توجه بسیاری از شرکت‌ها قرار گرفته است. در اکوسیستم کارآفرینی شرکت¬های نوپا که همواره با چالش رشد و بقا روبرو هستند که با بکارگیری راهبرد هم‌رقابتی می‌توانند موقعیت رقابتی مناسبی در بسیاری از زمینه‌ها کسب کنند. از اینرو پژوهش حاضر به واکاوی مهمترین عوامل مؤثر بر هم‌رقابتی شرکت‌های نوپا در اکوسیستم کارآفرینی پرداخته است. در ابتدا با استفاده از پژوهش کیفی فراترکیب (متاسنتز)، کلیۀ عوامل اثرگذار بر هم‌رقابتي در شرکت¬های نوپا شناسايي شد. سپس میزان اهمیت و اولویت هر یك از عوامل پیشنهادی به کمك روش کمی آنتروپی شانون تعیین شده است. عوامل مؤثر در 6 مقوله 16 مفاهیم و 68 شاخص دسته‌بندي شد. نتايج پژوهش نشان داد که مهم‌ترين عوامل به ترتيب "عوامل نهادي"، "عومل راهبردي"، "عوامل محيطي"، "عوامل فردي_ مديريتي"، "عوامل مشارکتي"، "عوامل ارتباطي" است.از ميان "رويداد‌ها" در رتبۀ اول، و "نهاد‌هاي حمايتي"، "حسن شهرت شرکت" و "داشتن و ذهنيت هم‌رقابتي" در رتبۀ دوم تا چهارم قرار گرفتند. این پژوهش درک عمیقی از ادبیات موجود در مورد راهبرد هم‌رقابتي در شرکت‌هاي نوپا را با سازماندهی عوامل مؤثر بر آن ارائه می‌دهد و یافته¬های آن می‌تواند در برنامه‌ریزی جهت رشد و بقاي آنها در شرايط پيچيده و پوياي بازار در جهت هم‌رقابتي با ساير شرکت‌ها مورد استفاده قرار بگيرد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    11 - تحلیل ارزش‌گذاری فناوری مبتنی بر رویکرد سیستم‌های پویا (موردمطالعه: صنعت تولید ظروف تفلون)
    هنگامه  عباسی علی اکبر حسنی جلیل  غریبی
    امروزه با ظهور کسب‌وکارهای فناورانه و شکل‌گیری اقتصاد دانش‌بنیان، بر اهمیت مسئله ارزش‌گذاری فناوری افزوده شده است. عوامل بسیار متنوعی در قالب یک سیستم علی و معلولی بر مسئله ارزش‌گذاری فناوری تأثیر خواهند گذاشت. این در حالی است که بخش مهمی از بازخوردها می‌تـواند در طی یک چکیده کامل
    امروزه با ظهور کسب‌وکارهای فناورانه و شکل‌گیری اقتصاد دانش‌بنیان، بر اهمیت مسئله ارزش‌گذاری فناوری افزوده شده است. عوامل بسیار متنوعی در قالب یک سیستم علی و معلولی بر مسئله ارزش‌گذاری فناوری تأثیر خواهند گذاشت. این در حالی است که بخش مهمی از بازخوردها می‌تـواند در طی یک بازه زمانی و با رفتاری نه لزوماً خطی پدیدار شود. ازاین‌رو تحلیل مجموعه عوامل تأثیرگذار بر مقوله ارزش‌گذاری فناوری در قالب یک نگاه سیستمی و در عین حال پویا می‌تواند بر کارایی و اثربخشی تصمیمات مربوطه تأثیرگذار باشد. ازاین‌رو در پژوهش حاضر، با توجه به ماهیت پویای مسئله تصمیم‌گیری مدنظر و مواجه با معیارهای ارزیابی متنوع و متفاوت در فرایند تحلیل و انتخاب راهبردهای ارزش‌‌گذاری فناوری، یک روش تحلیل ترکیبی مبتنی بر رویکرد سیستم‌های پویا و تصمیم‌گیری چندمعیاره ارائه شده است. مدل پیشنهادی جهت ارزش‌گذاری فناوری صنعت تولید ظروف تفلون به‌عنوان موردمطالعه پیاده‌سازی شده است. نتایج پژوهش حاکی از کارایی مدل پویای پیشنهادی در تحلیل روابط مابین متغیرهای دارای اثرگذاری مستقیم و غیرمستقیم بر مسئله ارزش‌گذاری فناوری است. اعتبار مدل پویای پیشنهادی با استفاده از رویکرد ارزیابی ساختار مدل و ارزیابی شرایط مرزی مورد بررسی و تایید توسط خبرگان توسط روش مصاحبه قرار گرفته است. علاوه بر آن، با استفاده از روش ترکیبی تصمیم‌گیری چندمعیاره مبتنی بر تحلیل سلسله‌مراتبی و تاپسیس، اقدام به ارزیابی راهبردهای برنامه‌ریزی مبتنی بر نتایج شبیه‌سازی و درنهایت اولویت‌بندی آن‌ها شده است پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    12 - تبیین نوآوری اجتماعی با تاکید بر گفتمان کارآفرینی
    اباذر اشتری مهرجردی
    نوآوری اجتماعی بعنوان مفهومی جدید و میان رشته‌ای که کمتر از یک دهه از عمر آن می گذرد، توانسته نظر سیاستمداران و دولتمردان تا دانشگاهیان را به خود جلب کند. در این میان دسته بندی‌ها و صورت‌بندی‌های زیادی با رویکردهای مختلف صورت گرفته که هرکدام در قالب گفتمانی، به دنبال اه چکیده کامل
    نوآوری اجتماعی بعنوان مفهومی جدید و میان رشته‌ای که کمتر از یک دهه از عمر آن می گذرد، توانسته نظر سیاستمداران و دولتمردان تا دانشگاهیان را به خود جلب کند. در این میان دسته بندی‌ها و صورت‌بندی‌های زیادی با رویکردهای مختلف صورت گرفته که هرکدام در قالب گفتمانی، به دنبال اهداف و پیاده‌سازی سیاستهای خود در جامعه هستند. در عینِ صورت‌بندی‌های متفاوت و گاها متناقض، اما هدف آرمانی آن فارغ از گفتمانهای مختلف، کاهش شکافهای موجود میان اقشار، که بواسطه پیاده‌سازی سیاست‌های نامناسب اقتصادی-اجتماعی بوجود آمده، است که نهایتا به جامعه مدنی با طبقه فربه متوسط ختم خواهد شد. مهمترین هدف این مقاله در ابتدا برساخت مفهومی نوآوری اجتماعی و در ادامه تبیین آن در قالب گفتمانهای سه گانه موجود(دولتی، کارآفرینی و دانشگاهی) و نهایتا کاربست گفتمان کارآفرینی (با امعان نظر به این نکته که در شرایط کشور ما تنها امکان ایجاد و بازتولید جامعه و نهایتا نوآوری و برون رفت از شرایط موجود، تقویت طبقه متوسط است) به روش "روایت رویدادهای موجود" است. بر همین اساس ضمن دسته بندی و ارزیابی اقدامات کارآفرینانه، نوع کاربردی آن در شرایط موجود جامعه تبیین و ترسیم کردیم. پرونده مقاله