• صفحه اصلی
  • آثار و پیامدهای کووید- 19 بر فناوری و نوآوری

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 2021071319777 بازدید : 4430 صفحه: 77 - 98

20.1001.1.27170454.1402.12.23.2.5

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط