• صفحه اصلی
  • بهبود عملکرد صنعت هتل داری از طریق نظام های کاری با عملکرد بالا: نقش میانجی یادگیری مداری، انعطاف پذیری کارکنان و دوسو توانی نوآوری

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 2021011213624 بازدید : 7353 صفحه: 203 - 218

20.1001.1.27170454.1400.10.19.11.2

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط