• صفحه اصلی
  • بررسی عوامل موثر بر موفقیت سرمایه گذاری مشترک خارجی در واحدهای فناور مستقر در پارک های علم و فناور

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 202010208700 بازدید : 1115 صفحه: 39 - 58

20.1001.1.27170454.1402.12.23.3.6

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط