• صفحه اصلی
  • واکاوی تجاری سازی محصولات فناور و نوآور با رویکرد صادرات (مورد مطالعه: شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1401100440551 بازدید : 4364 صفحه: 99 - 122

20.1001.1.27170454.1402.12.23.6.9

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط