• صفحه اصلی
  • طراحی و اعتبارسنجی الگوی گرایش کارآفرینانه بین‌الملل در کسب‌وکارهای ایرانی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1401102340767 بازدید : 1383 صفحه: 63 - 84

20.1001.1.27170454.1401.11.22.9.3

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط