• صفحه اصلی
  • واکاوی عوامل مؤثر بر همرقابتی شرکت‌های نوپا در اکوسیستم کارآفرینی با استفاده از رویکرد فراترکیب

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1401020236694 بازدید : 4351 صفحه: 185 - 202

20.1001.1.27170454.1402.12.23.10.3

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط