• صفحه اصلی
  • تاثیر شاخص های نوآوری بر ارزش برند کشورهای منتخب

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1400121934460 بازدید : 4396 صفحه: 1 - 16

20.1001.1.27170454.1402.12.23.9.2

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط