• صفحه اصلی
  • طراحی الگوی نوآوری شرکتی با تاکید بر تامین مالی رسمی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1401101840707 بازدید : 2607 صفحه: 17 - 38

20.1001.1.27170454.1402.12.23.11.4

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط