• صفحه اصلی
  • شناسایی مؤلفه¬های فرآیند نوآوری بانکداری اجتماعی با رویکرد تحول دیجیتال با روش دلفی فازی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله