• صفحه اصلی
  • شناسایی مؤلفه¬های فرآیند نوآوری بانکداری اجتماعی با رویکرد تحول دیجیتال با روش دلفی فازی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1401060839117 بازدید : 5021 صفحه: 163 - 184

20.1001.1.27170454.1402.12.23.8.1

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط