• صفحه اصلی
  • شناسایی وتحلیل مشکلات سیستمی در نظام نوآوری ملی ایران

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 20200502551 بازدید : 17315 صفحه: 1 - 24

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط