• صفحه اصلی
  • تبیین رابطه مدیریت کیفیت فراگیر بر سرآمدی عملیاتی و میل به نوآوری خدمات

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 202006178167 بازدید : 2531 صفحه: 17 - 30

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط