• صفحه اصلی
  • تبیین و ارزیابی فرایند اثربخشی تبلیغات تلویزیونی بر جذب مشتریان: مورد پژوهی بانک صادرات ایران
فصلنامه علمی پژوهشی نوآوری و ارزش آفرینی

اشتراک گذاری

کد مقاله : 20200505261 بازدید : 283 تعداد دانلود : 14 صفحه: 46 - 33
مقالات مرتبط