• صفحه اصلی
  • بررسی تاثیر توانمندی یکپارچه‌سازی دانش بر نوآوری فناورانه و عملکرد راهبردی (مورد مطالعه: بنگاه‌های تولید کننده دارو در ایران)
کد مقاله : 20200429458 بازدید : 1351 صفحه: 78 - 57

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط