• صفحه اصلی
  • تحلیل سیستمی‌ تاثیر ریسک پذیری بر نوآوری در پارک علمی و فناوری پردیس
کد مقاله : 20200504266 بازدید : 730 صفحه: 72 - 57
مقالات مرتبط