• صفحه اصلی
  • تبیین و ارزیابی فرایند اثربخشی تبلیغات تلویزیونی بر جذب مشتریان: مورد پژوهی بانک صادرات ایران

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 20200505261 بازدید : 15482 صفحه: 33 - 46

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط