• صفحه اصلی
  • بررسی عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی در مراکز پژوهشی(مطالعه موردی:پژوهشگاه صنعت نفت
فصلنامه علمی پژوهشی نوآوری و ارزش آفرینی

اشتراک گذاری

کد مقاله : 20200505253 بازدید : 281 تعداد دانلود : 7 صفحه: 122 - 111
مقالات مرتبط