• صفحه اصلی
  • طراحی مدل روابط مولفه های بازاریابی کارآفرینانه با رویکرد مدلسازی ساختاری تفسیری (مورد مطالعه: شرکت¬های دانش¬بنیان سمنان)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 00000 بازدید : 737 صفحه: 163 - 178

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط