• صفحه اصلی
  • ارائه مدل نوآوری باز در صنعت بانکداری ایران : مطالعه موردی بانک پارسیان
کد مقاله : 20200504289 بازدید : 895 صفحه: 42 - 21
مقالات مرتبط