• صفحه اصلی
  • بکارگیری روش دلفی فازی و فرآیند تحلیل سلسله‌مراتب گروهی فازی در شناسایی و رتبه‌بندی شاخص‌های مؤثر بر توسعه کارآفرینی سازمانی
کد مقاله : 20200505348 بازدید : 1216 صفحه: 74 - 61

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط