• صفحه اصلی
  • بکارگیری روش دلفی فازی و فرآیند تحلیل سلسله‌مراتب گروهی فازی در شناسایی و رتبه‌بندی شاخص‌های مؤثر بر توسعه کارآفرینی سازمانی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 20200505348 بازدید : 14190 صفحه: 61 - 74

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط