• صفحه اصلی
  • تبیین رابطه و تاثیر هوش سازمانی و سرمایه فکری بر قابلیت های کارآفرینی دانش مورد مطالعه: دانشگاه شهرکرد
کد مقاله : 20200504268 بازدید : 1160 صفحه: 100 - 87

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط