• صفحه اصلی
  • بررسی رابطه بین یادگیری گرایی سازمانی و شناسایی فرصت و خودکارآمدی کارآفرینان شرکت های دانش بنیان شهر تهران

اشتراک گذاری

آدرس مقاله