• صفحه اصلی
  • بررسی رابطه بین یادگیری گرایی سازمانی و شناسایی فرصت و خودکارآمدی کارآفرینان شرکت های دانش بنیان شهر تهران

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 20200505256 بازدید : 11555 صفحه: 43 - 58

نوع مقاله: پژوهشی