• صفحه اصلی
  • بررسی رابطه بین شایستگی‌های عاطفی – اجتماعی مدیران و نوآوری دانشگاهی: نقش واسطه‌ای شایستگی‌های فنی، زمینه‌ای و رفتاری اعضای هیأت علمی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 20200503428 بازدید : 1751 صفحه: 1 - 12

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط