• صفحه اصلی
  • تعیین عوامل موثر بر ارزش نوآوری‌های فناورانه فرآیندی در صنعت نفت با استفاده از تکنیک حداقل مربعات جزئی (PLS)
کد مقاله : 20200505274 بازدید : 1583 صفحه: 101 - 89

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط