• صفحه اصلی
  • تعیین عوامل موثر بر ارزش نوآوری‌های فناورانه فرآیندی در صنعت نفت با استفاده از تکنیک حداقل مربعات جزئی (PLS)
فصلنامه علمی پژوهشی نوآوری و ارزش آفرینی

اشتراک گذاری

کد مقاله : 20200505274 بازدید : 261 تعداد دانلود : 10 صفحه: 101 - 89
مقالات مرتبط