• صفحه اصلی
  • واکاوی ابعاد و مولفه های اکوسیستم نوآوری براساس روش فراترکیب

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 2021040815929 بازدید : 1160 صفحه: 107 - 124

20.1001.1.27170454.1400.10.19.10.1

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط