• صفحه اصلی
  • مدل رابطه‌ای سیاستگذاری‌ها، اولویت‌ها، حمایت‌ها و ارزشیابی طرح‌های پژوهشی با طرح‌های پژوهشی تجاری شده ادراک شده ( مورد مطالعه؛ دیدگاه اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند)
کد مقاله : 20200816483 بازدید : 1245 صفحه: 60 - 49

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط