• صفحه اصلی
  • بررسی تأثیر نوآوری مصرف کننده و ویژگی های شخصی وی بر پذیرش محصول جدید

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : بازدید : 294 صفحه: 28 - 17

نوع مقاله: ترجمه

مقالات مرتبط