• صفحه اصلی
  • بررسی تأثیر نوآوری مصرف کننده و ویژگی های شخصی وی بر پذیرش محصول جدید

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 202012029830 بازدید : 14189 صفحه: 17 - 28

نوع مقاله: ترجمه

مقالات مرتبط