• صفحه اصلی
  • بررسی رابطه سبک رهبری تحول آفرین با خلاقیت
فصلنامه علمی پژوهشی نوآوری و ارزش آفرینی

اشتراک گذاری

کد مقاله : 20200505251 بازدید : 300 تعداد دانلود : 11 صفحه: 32 - 21
مقالات مرتبط