• صفحه اصلی
  • بررسی رابطه ویژگیهای شخصیتی کارآفرینی مدیران با بهره وری و عملکرد شغلی آنان

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 20200503309 بازدید : 2208 صفحه: 13 - 20

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط