• فهرست مقالات سیروس  قنبری

   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - بررسی رابطه ویژگیهای شخصیتی کارآفرینی مدیران با بهره وری و عملکرد شغلی آنان
    شوبو عبدالملکی فخرالسادات  نصیری ولیک بنی سیروس  قنبری
    ههدف از پژوهش بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی کارآفرینی مدیران با بهره وری و عملکرد شغلی آنان در مقاطع مختلف تحصیلی شهر سنندج بود. این تحقیق از نوع مطالعات توصیفی پیمایشی- همبستگی می‌باشد و جامعه آماری ن را مدیران مدارس مقاطع مختلف تحصیلی شهر سنندج در سال تحصیلی۹۳-۹۲ تشکیل چکیده کامل
    ههدف از پژوهش بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی کارآفرینی مدیران با بهره وری و عملکرد شغلی آنان در مقاطع مختلف تحصیلی شهر سنندج بود. این تحقیق از نوع مطالعات توصیفی پیمایشی- همبستگی می‌باشد و جامعه آماری ن را مدیران مدارس مقاطع مختلف تحصیلی شهر سنندج در سال تحصیلی۹۳-۹۲ تشکیل دادند که با استفاده از نمونه‌گیری تصادفی طبقه ای-نسبی165 نفر مطابق جدول کرجسی و مورگان انتخاب شدند. جهت گردآوری داده‌های مورد نیاز از سه پرسشنامه استفاده شد: 1- پرسشنامه ویژگی شخصیتی کارآفرینانه 2- پرسشنامه عملکرد شغلی و3- پرسشنامه بهره وری نیروی انسانی. برای به دست آوردن روایی پرسشنامه‌ها از روش محتوایی و صوری استفاده شد. ضریب پایایی محاسبه شده از طریق آلفای کرونباخ هم به ترتیب92/.،۸2/۰ و۸6/۰ برآورد گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش‌های آمار توصیفی و آمار استنباطی؛ همچون آزمون T، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گام به گام استفاده شد. نتایج نشان داد که: وضعیت ویژگی های شخصیتی کارآفرینی در مدیران، بهره وری و عملکرد شغلی در سطح قوی بوده و ابعاد ویژگی های شخصیتی کارآفرینی مدیران بالاتر از سطح متوسط است. همچنین نتایج بیانگر رابطه مثبت و معنادار بین میزان ویژگی های شخصیتی کارآفرینی مدیران و ابعاد آن با عملکرد و بهره وری شغلی آنان است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - نقش مرزگستری دانشگاهیان در نوآوری سازمانی با میانجی‌گری چابکی سازمانی در دانشکده‌های فنی و مهندسی دانشگاه‌های دولتی شهر تهران
    سعید  نوراللهی سیروس  قنبری
    هدف از انجام پژوهش بررسی نقش مرزگستری دانشگاهیان در نوآوری سازمانی با میانجی‌گری چابکی سازمانی در دانشکده‌های فنی و مهندسی دانشگاه‌های دولتی شهر تهران بود. روش پژوهش آمیخته-اکتشافی (کیفی-کمی) بود. در بخش کیفی شناسایی ویژگی‏های اعضای هیأت علمی مرزگستر در دانشگاه‏های دولت چکیده کامل
    هدف از انجام پژوهش بررسی نقش مرزگستری دانشگاهیان در نوآوری سازمانی با میانجی‌گری چابکی سازمانی در دانشکده‌های فنی و مهندسی دانشگاه‌های دولتی شهر تهران بود. روش پژوهش آمیخته-اکتشافی (کیفی-کمی) بود. در بخش کیفی شناسایی ویژگی‏های اعضای هیأت علمی مرزگستر در دانشگاه‏های دولتی مدنظر بود. بدین منظور 15 نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های دولتی به‌صورت هدفمند انتخاب و مورد مصاحبه قرار گرفتند. مصاحبه‌ها با استفاده از کدگذاری تحلیل شدند که 48 کد باز، 9 کد محوری شناسایی شده و در سه طبقه ویژگی‌های فردی، ویژگی‌های شغلی و ویژگی‌های سازمانی مرزگستر دانشگاهی قرار گرفتند. روش پژوهش در بخش کمی توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری اعضای هیأت علمی دانشکده‌های فنی و مهندسی دانشگاه‌های دولتی شهر تهران به تعداد 2189 نفر در سال 1402 بود که با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه به تعداد 327 نفر تعیین و با استفاده از روش تصادفی طبقه‌ای (نسبی) نمونه‌گیری انجام شد. داده‌ها با پرسشنامه‌های محقق‌ساخته مرزگستری اعضای هیأت علمی، نوآوری سازمانی و چابکی سازمانی گردآوری شد. برای تعیین روایی پرسشنامه‌ها از تحلیل عاملی تأییدی و جهت بررسی پایایی ابزارها از ضریب آلفای کرانباخ استفاده شد. تحلیل داده‌ها با آزمون همبستگی پیرسون و تکنیک مدل‏یابی معادلات ساختاری و با نرم‏افزارهای SPSS و LISREL8.80 انجام شد. یافته‌ها نشان داد؛ مرزگستری بر نوآوری و چابکی سازمانی تأثیر مثبت دارد، چابکی سازمانی نیز اثر معناداری در نوآوری سازمانی دارد. همچنین نقش میانجی چابکی سازمانی در تأثیر مرزگستری بر نوآوری سازمانی تأیید شد. در نتیجه آموزش عالی به‌منظور بقاء خود در محیط رقابتی باید با استفاده از استراتژی مرزگستری و بهبود چابکی سازمانی به نوآوری در فرایندهای آموزش و پژوهش و تولیدات علمی بپردازد پرونده مقاله