فهرست مقالات برحسب موضوع تخصصی


  • دسترسی آزاد مقاله

   1 - رابطه قابلیت های یادگیری سازمانی با میزان نوآوری سازمانی در دانشگاه‌های شهر سبزوار: آزمون نقش میانجی تسهیم دانش
   سید احمد محمدی حسینی حسن باقری نیا طیبه موسوی
   پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه یادگیری سازمانی و نوآوری سازمانی با میانجی گری تسهیم دانش میان کارکنان و اعضای هیئت علمی دانشگاه های سبزوار به اجرا در آمد. روش پژوهش، با توجه به چگونگی به دست آوردن داده های مورد نیاز، توصیفی و از نوع همبستگی و به طور مشخص مبتنی بر چکیده کامل
   پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه یادگیری سازمانی و نوآوری سازمانی با میانجی گری تسهیم دانش میان کارکنان و اعضای هیئت علمی دانشگاه های سبزوار به اجرا در آمد. روش پژوهش، با توجه به چگونگی به دست آوردن داده های مورد نیاز، توصیفی و از نوع همبستگی و به طور مشخص مبتنی بر مدل معادلات ساختاری است که از برآوردهای بیشینه درست نمایی با تعدیل چولگی استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش کارکنان رسمی و اعضای هیئت علمی رسمی دانشگاه های دولتی، آزاد، پیام نور، فناوری های نوین، غیر انتفاعی و علمی کاربردی شهر سبزوار می باشد. برای سنجش متغیرهای پژوهش سه پرسشنامه با طیف 5 گزینه ای لیکرت استفاده شده که این پرسشنامه ها میان 237 نفر از کارکنان و اعضای هیئت علمی دانشگاه های سبزوار به صورت تصادفی طبقه ای توزیع شد. روایی محتوایی هر سه پرسشنامه توسط تعدادی از صاحبنظران و متخصصین مدیریت مورد تأیید قرار گرفت و پایایی پرسشنامه های یادگیری سازمانی، تسهیم دانش و نوآوری سازمانی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 89/0، 96/0 و 92/0 تعیین شده است. داده های بدست آمده با آزمون های کولموگروف-اسمیرنف، تی تک نمونه ای، همبستگی پیرسون و مدل معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار SPSS25 وLISREL تحلیل شدند. یافته های پژوهش نشان داد که یادگیری سازمانی هم به طور مستقیم و هم غیر مستقیم به واسطه تسهیم دانش نقش کلیدی را در میزان نوآوری دانشگاه های شهر سبزوار دارد. همچنین تسهیم دانش تأثیر مثبت، مستقیم و معنی داری بر میزان نوآوری سازمان دارد. به علاوه یافته ها نشان می دهد که وضعیت متغیرهای کلیدی این پژوهش در جامعه مورد مطالعه مناسب نمی باشد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   2 - شناسایی و اولویت بندی مولفه های نوآوری مدل کسب وکار به روش فراترکیب و آنتروپی شانون
   زهرا اسحاقیان حمیدرضا یزدانی سید محمدباقر جعفری
   در عصر کنونی و رقابت فزاینده بین بنگاه‌های تجاری، بحث نوآوری اهمیت روزافزونی یافته و نوآوری در مدل کسب وکار به عنوان ضامن بقا و سودآوری، مورد توجه بسیاری از پژوهشگران و مدیران قرار گرفته است. با وجود مدل ها و چارچوب های مختلفی که درباره نوآوری مدل کسب وکار وجود دارد، تا چکیده کامل
   در عصر کنونی و رقابت فزاینده بین بنگاه‌های تجاری، بحث نوآوری اهمیت روزافزونی یافته و نوآوری در مدل کسب وکار به عنوان ضامن بقا و سودآوری، مورد توجه بسیاری از پژوهشگران و مدیران قرار گرفته است. با وجود مدل ها و چارچوب های مختلفی که درباره نوآوری مدل کسب وکار وجود دارد، تاکنون مدل جامعی که مولفه های نوآوری مدل کسب وکار را شناسایی و اولویت بندی کند، ارائه نشده است. در پژوهش حاضر به منظور تبیین یک چارچوب، با مرور سیستماتیک ادبیات موضوع، مجلات نمایه شده در پایگاه‌های WOS و SCOPUS گردآوری شد و با بکارگیری روش فراترکیب، تفسیر، تحلیل و ترکیب ۴۲ مقاله منتخب انجام شد. بر این اساس مولفه‌های نوآوری مدل کسب وکار در قالب چهار مقوله نوآوری در محتوا (شامل دو مفهوم کلان فعالیت‌‌های زنجیره ارزش و کلان فعالیت‌‌های درون سازمانی)، نوآوری در ساختار، نوآوری در حکمرانی و نوآوری در ضبط ارزش دسته بندی شد. سپس ضریب اهمیت و اولویت هر یک از مولفه ها به کمک روش آنتروپی شانون محاسبه شد. در پایان بر اساس یافته‌های پژوهش، پیشنهادهای لازم ارائه شده است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   3 - بررسی عوامل موثر بر موفقیت سرمایه گذاری مشترک خارجی در واحدهای فناور مستقر در پارک های علم و فناور
   محسن مرادیان محمدصادق خیاطیان احمد جمالی
   واحدهای فناور مستقر در پارک‌های علم و فناوری برای رشد به منابع مالی، دانش، فناوری و بازار داخلی و بین‌المللی نیاز دارند. استفاده از سرمایه‌گذاری مشترک خارجی یکی از راه‌های مناسب دست‌یابی واحدهای فناور به بازار می‌باشد. در این راستا، این پژوهش با هدف بررسی عوامل موثر بر چکیده کامل
   واحدهای فناور مستقر در پارک‌های علم و فناوری برای رشد به منابع مالی، دانش، فناوری و بازار داخلی و بین‌المللی نیاز دارند. استفاده از سرمایه‌گذاری مشترک خارجی یکی از راه‌های مناسب دست‌یابی واحدهای فناور به بازار می‌باشد. در این راستا، این پژوهش با هدف بررسی عوامل موثر بر موفقیت سرمایهگذاری مشترک خارجی، با روش تحقیق ترکیبی در واحد‌های فناور مستقر در پارک‌های علم و فناوری استان تهران صورت گرفته است. جامعه آماری 225 واحد فناور مستقر در پارک‌های استان تهران و قلمرو زمانی انجام تحقیق نیز پاییز سال 1398 است. در بخش کیفی پژوهش با مرور پیشینه و مصاحبه با 11 خبره که به صورت قضاوتی و با تکنیک گلوله برفی انتخاب شدند، مدل مفهومی پژوهش تدوین شد. در ادامه در بخش کمی، پرسشنامه محقق ساخته در جامعه آماری تحقیق (واحدهای فناور مستقر در پارک‌های علم و فناوری استان تهران) به صورت تصادفی توزیع شد. 147 پرسشنامه تکمیل شده به کمک مدل‌سازی معادلات ساختاری با نرم‌افزار SmartPLS تحلیل گردید و مولفه‌های اثرگذار بر موفقیت سرمایهگذاری مشترک خارجی به ترتیب اهمیت عوامل محیطی، فرهنگی-رفتاری و ساختاری-سازمانی مشخص شد. به علاوه، ذیل مولفه‌های یاد شده افزایش ثبات سیاسی، افزایش ضمانت‌ اجرایی مالکیت فکری، افزایش توانمندی منابع انسانی، ساختار عادلانه‌تر حقوقی شراکت، تعهد و اعتماد متقابل بین شرکا، شهرت و تجربه پیشین بین المللی شریک تجاری از مهمترین عوامل موثر بر موفقیت سرمایه‌گذاری مشترک خارجی از دیدگاه واحدهای فناور هستند. یافته‌های این تحقیق دلالت‌های و پیشنهادات علمی و نظری برای موفقیت سرمایه‌گذاری‌های خارجی در واحدهای فناوری مستقر در پارک‌های علم و فناوری ارائه می‌نماید پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   4 - بررسی تأثیر نوآوری مصرف کننده و ویژگی های شخصی وی بر پذیرش محصول جدید
   محسن اکبری محمدحسن قلی زاده حمید کاظمی
   امروزه، مصرف‌کننده‌ نوآور نقش برجسته‌ای در پذیرش اولیه محصول جدید و پذیرش نهایی محصول جدید توسط سایر مصرف‌کنندگان که از نوآوری پایین‌تری برخوردار هستند، ایفا می‌کند. بر همین اساس بسیاری از شرکت‌ها به دنبال شناسایی متغیرهای مفید برای بخش‌بندی مصرف‌کنندگان به نوآور و پذ چکیده کامل
   امروزه، مصرف‌کننده‌ نوآور نقش برجسته‌ای در پذیرش اولیه محصول جدید و پذیرش نهایی محصول جدید توسط سایر مصرف‌کنندگان که از نوآوری پایین‌تری برخوردار هستند، ایفا می‌کند. بر همین اساس بسیاری از شرکت‌ها به دنبال شناسایی متغیرهای مفید برای بخش‌بندی مصرف‌کنندگان به نوآور و پذیرنده هستند. هدف این پژوهش بررسی تاثیر نوآوری مصرف‌کننده و ویژگی‌های شخصی بر پذیرش محصول جدید است. در این تحقیق نقش تعدیل‌گری ویژگی‌های شخصی مصرف کننده بر رابطه بین نوآوری مصرف‌کنننده و پذیرش محصول جدید بررسی شده است. برای این منظور پژوهش حاضر با استراتژی روش شناسی پیمایشی، نمونه ای از مشتریان محصولات کاله (در شهرهای؛ آمل، بابل و بابلسر) را مورد هدف قرار داد. بر این اساس داده های پژوهش با استفاده از ابزار پرسشنامه به روش در دسترس طی 1 ماه از ۳۹۸ نفر از مصرف کنندگان محصولات کاله جمع‌آوری گردید. در پایان با توجه به ماهیت علی روش شناسی پژوهش، نتایج حاصل از تحلیل داده ها از طریق نرم‌افزار PLS Smart حاکی از آن بود که؛ نوآوری مصرف‌کننده بر پذیرش محصول جدید و ویژگی‌های شخصی بر نوآوری مصرف‌کننده تأثیرگذار است و ویژگی‌های شخصی بر پذیرش محصول اثر نمی‌گذارد. ضمن اینکه تعدیل‌گری ویژگی‌های شخصی بر رابطه نوآوری با پذیرش محصول جدید به جز «تحصیلات» مورد تأیید قرار نگرفت. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   5 - بررسی رابطه بین به‌کارگیری استراتژی‌های نوآوری و عملکرد نوآورانه سازمان‌ها با در نظر گرفتن ظرفیت جذب به‌عنوان متغیر میانجی در شرکت‌های مستقر در پارک‌های فناوری (موردمطالعه: پارک فناوری پردیس)
   راضیه بصیری عباس صمدی روح الله سهرابی مهدی سعیدی
   سازمان‌هایی که محصولاتی با تکنولوژی بالا تولید می‌‌‌کنند ازجمله سازمان‌‌‌هایی که در پارک‌‌‌های علم و فناوری مشغول به فعالیت‌اند، با کسب نوآوری به‌عنوان یک مزیت رقابتی و ارتقاء و بهبود آن و ارائه‌‌‌ی عملکردی نوآورانه می‌‌‌توانند در مسیر پیشرفت قرار گیرند. پژوهش حاضر باهد چکیده کامل
   سازمان‌هایی که محصولاتی با تکنولوژی بالا تولید می‌‌‌کنند ازجمله سازمان‌‌‌هایی که در پارک‌‌‌های علم و فناوری مشغول به فعالیت‌اند، با کسب نوآوری به‌عنوان یک مزیت رقابتی و ارتقاء و بهبود آن و ارائه‌‌‌ی عملکردی نوآورانه می‌‌‌توانند در مسیر پیشرفت قرار گیرند. پژوهش حاضر باهدف بررسی رابطه بین به‌‌کارگیری استراتژی‌‌های نوآوری و عملکرد نوآورانه سازمان‌‌ها با نقش میانجی ظرفیت جذب در شرکت‌های مستقر در پارک فناوری پردیس انجام‌شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل 65 مدیر از واحدهای تحقیق و توسعهی شرکت‌های مستقر در پارک فناوری پردیس می‌باشد، حجم نمونه با استفاده از روش سرشماری برابر با کل جامعه در نظر گرفته شد. این پژوهش یک پژوهش توصیفی، همبستگی و به لحاظ هدف، کاربردی میباشد. برای گردآوری دادهها از ابزار پرسشنامه استفاده‌شده است. برای ظرفیت جذب فردی از سنجه های پژوهش مینباوا و همکاران، برای ظرفیت جذب سازمانی از سنجه های موجود در پژوهش لیچتن هالر و برای عملکرد نوآورانه از پرسشنامه ی موجود در پژوهش هونگ و همکاران استفاده شد روایی محتوا و روایی سازه و همچنین پایایی این ابزارها تأیید شد. برای تجزیه‌وتحلیل داده ها، نرم افزارهای SPSS و SmartPLS مورداستفاده قرار گرفت. در تجزیه‌وتحلیل دادهها نتایج آزمونهای آمار استنباطی و همچنین مدل یابی معادلات ساختاری ارائه‌شده است. نتایج به‌دست‌آمده حاکی از آن است که ظرفیت جذب، اثر مثبت و معنی داری بر همه ی ابعاد عملکرد نوآورانه دارد و بهکارگیری استراتژی پیشرو و همچنین تدافعی بر همهی ابعاد عملکرد نوآورانه اثر معناداری دارد و به‌کارگیری استراتژی پیشرو، تدافعی و مقلدانه بر ظرفیت جذب اثر معناداری دارد و ظرفیت جذب در رابطه با به کارگیری استراتژی تدافعی و همچنین استراتژی پیشرو و ابعاد عملکرد نوآورانه نقش میانجی دارد. همچنین، بررسی شاخصهای برازش مدل، بیانگر این است که مدل مورداستفاده در پژوهش از برازندگی قابل قبولی برخوردار میباشد پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   6 - بهبود عملکرد صنعت هتل داری از طریق نظام های کاری با عملکرد بالا: نقش میانجی یادگیری مداری، انعطاف پذیری کارکنان و دوسو توانی نوآوری
   ایمان حکیمی
   در ادبیات مدیریت، مقالات زیادی تأثیر سیستم‌های کاری با عملکرد بالا بر عملکرد سازمانی را بررسی کرده‌اند. با این حال، غفلت از ظرفیت متغیرهای واسط در این ارتباط همچنان مشهود است. از این رو، هدف مطالعه حاضر کاوش نقش میانجی سازه‌های یادگیری‌مداری، انعطاف‌پذیری کارکنان و قابل چکیده کامل
   در ادبیات مدیریت، مقالات زیادی تأثیر سیستم‌های کاری با عملکرد بالا بر عملکرد سازمانی را بررسی کرده‌اند. با این حال، غفلت از ظرفیت متغیرهای واسط در این ارتباط همچنان مشهود است. از این رو، هدف مطالعه حاضر کاوش نقش میانجی سازه‌های یادگیری‌مداری، انعطاف‌پذیری کارکنان و قابلیت دوسو توانی نوآوری در رابطه مذکور است. تحلیل داده‌های گردآوری شده به کمک پرسشنامه‌های استاندارد، با استفاده از نرم‌افزار PLS انجام شد. نتایج حاصل از نظرسنجی از مدیران عامل و منابع انسانی 66 هتل سه ستاره و بالاتر شهر تهران، نشان داد که سیستم‌های کاری با عملکرد بالا با تأثیر بر یادگیری‌مداری، انعطاف‌پذیری منابع انسانی و توسعه دوسو توانی نوآوری نقش قابل‌توجهی در بهبود عملکرد شرکت‌های مورد مطالعه در صنعت هتل‌داری ایفا می‌کنند. در حقیقت، می‌توان استدلال نمود که سازه‌های یادگیری‌مداری، انعطاف‌پذیری منابع انسانی و دوسو توانی نوآوری؛ به عنوان میانجی‌گرهای کاملی بین سیستم‌های کاري با عملکرد بالا و عملرد هتل‌های مورد مطالعه ایفای نقش می‌کنند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   7 - تبیین نقش میانجی تعهد سازمانی در رابطه بین چابکی و هوش سازمانی با عملکرد سازمانی
   شیوا حبیب زاده بهناز مهاجران علیرضا  قلعه ای محمد  حسنی
   هدف پژوهش حاضر تحلیل ساختاری نقش میانجی تعهد سازمانی در رابطه بین چابکی سازمانی و هوش سازمانی با عملکرد سازمانی در بین واحدهای جهاد دانشگاهی شمال غرب کشور می باشد. روش پزوهش توصیفی _ همبستگی و جامعه آماری شامل کلیه کارکنان واحدهای جهاد دانشگاهی شمال غرب (آذربایجان‌غربی چکیده کامل
   هدف پژوهش حاضر تحلیل ساختاری نقش میانجی تعهد سازمانی در رابطه بین چابکی سازمانی و هوش سازمانی با عملکرد سازمانی در بین واحدهای جهاد دانشگاهی شمال غرب کشور می باشد. روش پزوهش توصیفی _ همبستگی و جامعه آماری شامل کلیه کارکنان واحدهای جهاد دانشگاهی شمال غرب (آذربایجان‌غربی و آذربایجان‌شرقی، اردبیل و کردستان) می‌‌‌باشند که در مجموع 320 نفر بودند. حجم نمونه تحقیق 206 نفر بود که به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای متناسب با حجم جامعه انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه‌های استاندارد عملکرد سازمانی، چابکی سازمانی، هوش سازمانی و تعهد سازمانی استفاده شد. روایی محتوایی ابزار توسط متخصصان امر تایید و روایی مطلوبی برای آن‌ها گزارش شد. همچنین از تحلیل عاملی تاییدی برای روایی سازه ابزارها استفاده شد. ضرایب پایایی برای پرسشنامه های تعهد سازمانی، هوش سازمانی، چابکی سازمانی، عملکرد سازمانی به ترتیب 79/0، 89/0، 87/0، 84/0، گزارش شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از تکنیک‌های آمار توصیفی شامل نمودار ستونی، میانگین و انحراف استاندارد و آمار استنباطی شامل رگرسیون چندگانه و مدلسازي معادلات ساختاري استفاده شده است. نتایج و یافته‌های تحقیق نشان داد هوش سازمانی، چابکی سازمانی و تعهد سازمانی بر عملکرد سازمانی تاثیر مستقیم دارند. همچنین هوش سازمانی و چابکی سازمانی با نقش میانجی تعهد سازمانی بر عملکرد سازمانی تاثیر غیر مستقیم دارند. در نتیجه مدیران واحدهای جهاد دانشگاهی باید بیش از پیش بر استقرار و پیاده سازی هوش سازمانی و چابکی سازمانی جهت افزایش تعهد سازمانی و در نهایت ارتقای عملکرد سازمانی اهتمام ورزند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   8 - واکاوی ابعاد و مولفه های اکوسیستم نوآوری براساس روش فراترکیب
   پریسا  جاویدانه پریوش  جعفری حسین  وظیفه دوست
   اکوسیستم نوآوری نقش ارزشمندی در توسعه ی نوآوری و کارآفرینی دارد. از این رو، این مقاله با هدف واکاوی ابعاد و مولفه های اکوسیستم نوآوری به منظور طراحی چارچوبی در این زمینه با استفاده از روش فراترکیب مدل سندلوسکی و باروسو انجام شده است. 438 مقاله مرتبط به صورت هدفمند براسا چکیده کامل
   اکوسیستم نوآوری نقش ارزشمندی در توسعه ی نوآوری و کارآفرینی دارد. از این رو، این مقاله با هدف واکاوی ابعاد و مولفه های اکوسیستم نوآوری به منظور طراحی چارچوبی در این زمینه با استفاده از روش فراترکیب مدل سندلوسکی و باروسو انجام شده است. 438 مقاله مرتبط به صورت هدفمند براساس معیارهای ورود مورد بررسی قرار گرفتند که نهایتا 42 مقاله برای تحلیل نهایی انتخاب شدند. یافته ها نشان می دهد چارچوب اکوسیستم نوآوری متشکل از پنج بعد مشتمل بر بازیگران( 1- سطح کلان: دولت، دانشگاه‌ها، نهادهای سیاستگذار، محیط جغرافیایی و منطقه‌ای. 2- سطح خرد: نهادهای تحقیقاتی خرد، کارآفرینان، مشتریان و سرمایه گذاران). ساختار( در دو سطح، 1- فرآیندی: چرخه عمر، سیستم‌های بازخورد رقابت همکارانه، قابلیت‌های پویا، عوامل محیطی و منطقه‌ای. 2- عملیاتی: شبکه‌سازی، بازار محوری، نوآوری باز، مدل‌های چندگانه نوآوری) روابط و تعاملات (روابط: شبکه‌ای رسمی و غیر رسمی. تعاملات: جذب قابلیت‌های تخصصی و مکمل، جهت گیری کارآفرینانه جهت خلق ارزش) نحوه عملکرد و پیامدها (1- راهبردی: آماده سازی محیطی و زیر ساختی، تدوین سیاست‌ها و استراتژی‌های مبتنی بر دانش و نوآوری. 2- عملیاتی: بازخورد و تقویت نظام نظارتی ، رهبری فعال، سازماندهی کلیه ارکان کلیدی توسط یک پلتفرم مرکزی، مدیریت جریان دانش، انعطاف پذیری، انتقال فناوری بازاریابی و فروش) و نتایج( 1- سطح کلان: رشد و توسعه اقتصادی، ارزش جامع پیشنهادی، توسعه پایدار. 2- سطح خرد: ایجاد مزیت رقابتی، افزایش کارایی، تجاری‌سازی و افزایش سود) است. چارچوب ارائه شده می‌تواند بینش‌های ارزشمندی برای گسترش پژوهش2ها در این حوزه فراهم آورد پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   9 - توسعه سبز از منظر کارآفرینی
   نگین خاتونی مهدی کلاهی
   امروزه كارآفرینی سبز، یكی از پرطرفدارترین حوزه های علم اقتصاد به شمار می آید. از آنجاییکه كارآفرینی فرایندی پویا، در راستای ایجاد و افزایش سرمایه است، كارآفرینی سبز راهبردی برای حفظ توام چرخه طبیعت و پایداری و پیوستگی ساختاری جامعه مورد توجه است. كارآفرین سبز به واقع، ا چکیده کامل
   امروزه كارآفرینی سبز، یكی از پرطرفدارترین حوزه های علم اقتصاد به شمار می آید. از آنجاییکه كارآفرینی فرایندی پویا، در راستای ایجاد و افزایش سرمایه است، كارآفرینی سبز راهبردی برای حفظ توام چرخه طبیعت و پایداری و پیوستگی ساختاری جامعه مورد توجه است. كارآفرین سبز به واقع، اتاق فكر محیط‏زیستی است که مهم ترین دستاوردهای آن برای توسعه سبز كشور ایجاد اشتغال، ثروت، رفاه و کشف فرصت های توسعه پایدار است. این مقاله به بررسی کارآفرینی و کارآفرین، کارآفرینی و توسعه سبز،کارآفرینی سبز، ضرورت کارآفرینی سبز و نقش آن، چالش ‏ها و عوامل موثر بر نقش کارآفرینی سبز، انواع کارآفرینی سبز و توسعه کارآفرینی سبز می پردازد. رابطه بین كارآفرینی و توسعه سبز به ارتباط میان كسب و كار و محیط‏زیست بستگی دارد، که به صورت یک رابطه دوسویه عمل می کند. برهمین اساس کارآفرینی سبز، پدیده ای چند بعدی با سطوح تحلیلی چندگانه است که به طور میان یا فرارشته ای در جریان است. درنتیجه شالوده کارآفرینی سبز، اخلاق محیط‏زیست است که چشم‏انداز آن چیزی جز بوم‏محوری نیست. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   10 - اثر نوآوری بر رشد اقتصادی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه
   محمد  حسن زاده محمود آباد هاتف حاضری زهرا دوازده امامی
   نوآوری یکی از مهمترین ابزارهای رقابت پذیری بنگاه ها می باشد، که درصورت فراهم بودن زیرساخت های مناسب می تواند از طریق توسعه علمی و تکنولوژیکی موجب رشد اقتصادی و رفاه کشورها شود. در این مطالعه تاثیر تعداد ثبت اختراعات بعنوان یکی از مهمترین معیارهای نوآوری بر رشد اقتصادی ک چکیده کامل
   نوآوری یکی از مهمترین ابزارهای رقابت پذیری بنگاه ها می باشد، که درصورت فراهم بودن زیرساخت های مناسب می تواند از طریق توسعه علمی و تکنولوژیکی موجب رشد اقتصادی و رفاه کشورها شود. در این مطالعه تاثیر تعداد ثبت اختراعات بعنوان یکی از مهمترین معیارهای نوآوری بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب توسعه یافته و درحال توسعه طی دوره زمانی 2000-2020 با رویکرد داده های ترکیبی مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج تجربی نشان می‌دهد، با در نظر گرفتن متغیرهای کنترلی، در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه، نوآوری بر رشد اقتصادی تاثیر مثبت و معنی‌داری دارد. مقایسه میزان تاثیر نوآوری در دو گروه مورد بررسی نشان می‌دهد که در کشورهای در حال توسعه که سطح پایین‌تری از نوآوری را دارند، اثر این متغیر بر رشد اقتصادی بیش از کشورهای توسعه یافته است. بر این اساس حمایت از نوآوری، حقوق مالکیت معنوی و تقویت نهادهای مرتبط با نظام ملی نوآوری در جهت تقویت و تمدید نوآوری به عنوان یکی از عوامل اساسی رشد اقتصادی باید در برنامه‌ریزی ملی مد نظر قرار گیرد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   11 - شناسایی و دسته بندی الگوی ذهنی صاحب نظران دانشگاهی در خصوص پیشران های آموزش نوآوری اجتماعی در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی؛ رویکردی آمیخته
   گل بهار  پورانجنار حبیب الله  سالارزهی علی اصغر تباوار نورمحمد یعقوبی
   به باور بسیاری از صاحبنظران، نوآوری اجتماعی، بعنوان پارادایمی جدید، می تواند با درگیرنمودن سازمان های مختلف همچون دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و نیز، افراد جامعه، راه حل های نوآورانه ای جهت پاسخ به مشکلات مختلف ارائه دهد. از اینرو، جهت گيري دانشگاه ها و مؤسسات آموزش ع چکیده کامل
   به باور بسیاری از صاحبنظران، نوآوری اجتماعی، بعنوان پارادایمی جدید، می تواند با درگیرنمودن سازمان های مختلف همچون دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و نیز، افراد جامعه، راه حل های نوآورانه ای جهت پاسخ به مشکلات مختلف ارائه دهد. از اینرو، جهت گيري دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی به سمت و سوی آموزش نوآوري اجتماعي و کشف روش هايي جهت آموزش آن، الزامی بنظر می-رسد. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر، شناسایی و دسته بندی پیشران های آموزش نوآوری اجتماعی و ذهنیات متخصصان دانشگاهی در اینباره با استفاده از رویکرد آمیخته و روش کیو می باشد. جامعة آماری پژوهش را اساتید و مدرسان حوزة آموزش و دانشجویان مقطع دکتری فعال در حوزة نوآوری اجتماعی و کارآفرینی اجتماعی در دانشگاه های سیستان و بلوچستان، دانشگاه اصفهان، دانشگاه دولتی گنبدکاووس و مرکز آموزش عالی شهید بهشتی تشکیل می دهند که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و برمبنای اصل کفایت نظری 20 نفر از آنها به عنوان اعضای نمونه انتخاب گردید. با توجه به رویکرد پژوهش که در زمرة پژوهش های آمیخته قرار می گیرد؛ ابتدا، در بخش کیفی پژوهش با استفاده از 20 مصاحبة صورت گرفته، فضای گفتمان حاصل شد و با استفاده از نظرات و دیدگاه های آن‌ها، نمونه و گزینه‌های کیو‌ و در ادامة آن، مجموعة کیو‌ به‌‌‌‌‌‌‌ دست آمد. همچنین، در بخش کمی نیز، با استفاده از نرم افزار Spss داده های بدست آمده در بخش کیفی، مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت که در نهایت، چهار الگوی ذهنی نهایی شامل؛ رویکرد ذهنی توانمندسازی فردی و اجتماعی؛ رویکرد ذهنی سیاست گذاری و حمایت های فراسازمانی؛ رویکرد ذهنی فرهنگی و ارزشی و رویکرد ذهنی ساختاری و مدیریتی درون سازمانی، شناسایی گردید. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   12 - طراحی مدل مفهومی اکوسیستم نوآوری در شرکت¬های کوچک و متوسط با استفاده از ISM-SEM
   عادل  ساجدی هوشنگ  تقی زاده غفار تاري مجتبي رمضاني
   بررسی ادبیات پژوهش نشان می دهد که نمی توان ساختار مشابهی برای مدل های ارائه شده در زمینه اکوسیستم نوآوری در پژوهش های انجام شده مشاهده نمود؛ بنابراین نیاز است تا به جهت افزایش نوآوری در شرکت ها، بر اساس ویژگی ها و محدودیت های بومی، مدل مناسب اکوسیستم نوآوری طراحی گردد. چکیده کامل
   بررسی ادبیات پژوهش نشان می دهد که نمی توان ساختار مشابهی برای مدل های ارائه شده در زمینه اکوسیستم نوآوری در پژوهش های انجام شده مشاهده نمود؛ بنابراین نیاز است تا به جهت افزایش نوآوری در شرکت ها، بر اساس ویژگی ها و محدودیت های بومی، مدل مناسب اکوسیستم نوآوری طراحی گردد. برهمین اساس هدف این پژوهش طراحی مدل مفهومی اکوسیستم نوآوری در شرکت های کوچک و متوسط با استفاده از ISM-SEM بوده است. روش انجام کار توصیفی- علی بوده است. جامعه آماری این پژوهش شامل دو بخش خبرگان و مدیران شرکت های کوچک و متوسط در استان آذربایجان شرقی بوده است. در این پژوهش 11 نفر از خبرگان در بخش اول مشارکت داشته و 335 نفر از مدیرن شرکت های کوچک و متوسط در بخش دوم پژوهش به پرسشنامه ها پاسخ داده اند. برای گردآوری داده ها از دو پرسشنامه استفاده شده که پس از تعیین روایی و پایایی در بین اعضای نمونه آماری توزیع شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها تحلیل داده ها از مدلسازی ساختاری تفسیری(ISM) و مدلسازی مسیری ساختاری(SEM) بهره گرفته شده است. یافته های بخش مدلسازی ساختاری- تفسیری نشان می دهد که ابعاد اکوسیستم نوآوری در صنایع کوچک و متوسط در پنج سطح قرار می گیرد که هر سطح دارای روابط مستقیم و غیر مستقیم با سطوح دیگر می باشد. همچنین آزمون مدل تدوین شده در بین شرکت ها نشان دهنده روایی و پایایی مناسب مدل تدوین شده و تأیید روابط مستقیم و غیر مستقیم ابعاد اکوسیستم نوآوری در شرکت های کوچک و متوسط بوده است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   13 - آثار و پیامدهای کووید- 19 بر فناوری و نوآوری
   سید محمدحسین  شجاعی علیرضا کفائی آهنی‌فر فاطمه کنعانی سعیده السادات آهنگری احد رضایان قیه‌‏باشی
   همه‌گیری کووید-۱۹ جنبه‌های مختلف زندگی بشر را تحت تأثیر قرار داده است. یکی از حوزه‌هایی که از آغاز شیوع بیماری مورد توجه عمومی قرار گرفته، فناوری است. فناوری امیدبخش عبور سریع‌تر از بحران کووید-۱۹ بوده و انتظار می‌رود بر حل چالش‌های پدیدآمده از آن نیز تأثیرگذار باشد. با چکیده کامل
   همه‌گیری کووید-۱۹ جنبه‌های مختلف زندگی بشر را تحت تأثیر قرار داده است. یکی از حوزه‌هایی که از آغاز شیوع بیماری مورد توجه عمومی قرار گرفته، فناوری است. فناوری امیدبخش عبور سریع‌تر از بحران کووید-۱۹ بوده و انتظار می‌رود بر حل چالش‌های پدیدآمده از آن نیز تأثیرگذار باشد. با این وجود، اثر کووید-۱۹ بر فناوری و نظام‌های نوآوری کمتر مورد توجه قرار گرفته است. این پژوهش با استفاده از روش چرخ آینده، پیامدهای مستقیم و غیرمستقیم کووید-۱۹ بر فناوری را شناسایی و ترسیم می‌کند. درون‌داد مباحثات گروه کانونی برای طراحی چرخ آینده از تحلیل محتوای کیفی پژوهش‌ها، مطالعات و گزارش‌های موجود درباره اثرات کووید-۱۹ بر فناوری به دست آمده است. نسخه اولیه به پانزده نفر از خبرگان با تخصص‌های مختلف ارائه شد تا پس از اصلاح و تکمیل چرخ آینده، روایی پژوهش نیز تأیید شود. نظرات در دو دور مصاحبه به اجماع رسید و نسخه نهایی ترسیم شد. یافته‌های پژوهش نشان‌دهنده الگوی اثرات کووید-۱۹ بر فناوری ذیل چهار پیامد اصلی رکود و مشکلات اقتصادی؛ نیاز به راه‌حل‌های سریع، کارا و اثربخش برای مقابله با بحران؛ اتخاذ سیاست‌های فاصله‌گذاری و تعطیلی؛ و اثرات زیست‌محیطی کووید-۱۹ است. مهم‌ترین پیشنهادهای سیاستی برای مواجهه با پیامدهای شناسایی‌شده عبارتند از: حمایت از توسعه فناوری‌های مرتبط با بحران؛ حمایت از تداوم فعالیت‌های شرکت‏ها؛ پشتیبانی از مسابقات نوآوری؛ رفع موانع صادرات محصولات فناورانه؛ تسریع فرایندهای ثبت اختراع و کسب مجوز؛ به‌کارگیری ابزارهای سیاست نوآوری طرف تقاضا؛ بررسی مخاطرات فناوری‌های نوظهور؛ تنظیم‌گری فناوری‌های نوظهور؛ طراحی اطلس پویای مشاغل؛ و رفع محدودیت‌های دسترسی به مواد و تجهیزات مورد نیاز تحقیق‏و‏توسعه. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   14 - تبیین پدیدارشناختی مولفه¬های برندسازی در سرفصل¬های آموزشی هنر و تحلیل شکاف میان حوزه آموزش و اجراء
   حانیه جعفریان شهناز نایب زاده ابوالفضل  داودی رکن آبادی سید حسن حاتمی نسب
   عدم توانمندی دانشجویان رشته های هنر در تجاری سازی و برندسازی دستاوردهای هنری و وجود خلاء تحقیقاتی مبنی بر شناسایی مولفه های برندسازی دستاوردهای هنری و نیز لزوم بازنگری در برنامه های درسی این رشته ها بمنظور گنجانده شدن برخی موضوعات و سرفصل ها در این زمینه، منجر به انجام چکیده کامل
   عدم توانمندی دانشجویان رشته های هنر در تجاری سازی و برندسازی دستاوردهای هنری و وجود خلاء تحقیقاتی مبنی بر شناسایی مولفه های برندسازی دستاوردهای هنری و نیز لزوم بازنگری در برنامه های درسی این رشته ها بمنظور گنجانده شدن برخی موضوعات و سرفصل ها در این زمینه، منجر به انجام مطالعه ای با هدف شناسایی مولفه ها و شاخص های لازم در زمینه برندسازی محصولات و خدمات هنری و بررسی وضعیت موجود و مطلوب آموزش آنها در سرفصل های آموزشی رشته های دانشگاهی هنر گردیده است. این پژوهش از نظر هدف، بنیادی-کاربردی، از نظر نوع داده های جمع آوری شده، آمیخته، از منظر شیوه گردآوری داده ها، توصیفی، و از منظر شیوه اجرا پیمایشی می باشد. جامعه آماری در بخش کیفی 6 نفر از خبرگان دانشگاهی و صنعت و در بخش کمی اساتید دانشگاهی در رشته های مرتبط با هنر می باشد. شیوه نمونه گیری در بخش کیفی قضاوتی و ابزار مورد استفاده مصاحبه، و در بخش کمی تصادفی خوشه ای، بوده که از طریق گردآوری 54 پرسشنامه تکمیل و مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج بدست آمده منجر به شناسایی 3 دسته کلی از پارامترهای برندسازی شامل پارامتر رفتاری، ادراکی و عملکردی گردیده و با توجه به هدف پژوهش دسته پارامترهای رفتاری در بخش کمی مورد بررسی قرار گرفتند. از میان تعداد 8 مولفه در دسته پارامتر رفتاری برندسازی و مجموع 63 شاخص، میان وضعیت مورد انتظار و فعلی تفاوت معناداری وجود داشته، شکاف زیادی میان انتظارات و دریافتی ها در مولفه های برندسازی به چشم می خورد. نتیجه آزمون رتبه بندی فریدمن، وجود تفاوت معنادار در میانگین رتبه اهمیت مولفه های پارامتر رفتاری در وضعیت موردانتظار و فعلی و وجود تفاوت ها و شباهتهایی را روشن می سازد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   15 - تدوین الگوی مراحل رشد شرکت‌های دانش‌بنیان
   قاسم رمضان پور نرگسي نگین  فلاح حقیقی زینب شریفی
   امروزه شرکت‌های دانش‌بنیان مختلفی در مراکز رشد علم و فناوری برای تجاری‌سازی ایده‌ها در ایران شکل گرفته‌اند. چنانچه این شرکت‌ها نتوانند به رشد مطلوب برسند، ضرر آنها برای مراکز رشد و کشور دوچندان خواهد بود. هدف این پژوهش تدوین الگوی مراحل رشد شرکت‌های دانش‌بنیان جهت تعی چکیده کامل
   امروزه شرکت‌های دانش‌بنیان مختلفی در مراکز رشد علم و فناوری برای تجاری‌سازی ایده‌ها در ایران شکل گرفته‌اند. چنانچه این شرکت‌ها نتوانند به رشد مطلوب برسند، ضرر آنها برای مراکز رشد و کشور دوچندان خواهد بود. هدف این پژوهش تدوین الگوی مراحل رشد شرکت‌های دانش‌بنیان جهت تعیین شاخص‌های ورود به مراکز رشد، مراحل رشد شرکت‌های دانش‌بنیان و مشخصات هر یک از مراحل رشد بود. در این راستا، مراکز رشد سازمان پژوهش‌های علمی صنعتی ایران و پارک علم و فناوری استان گیلان به عنوان مورد مطالعه انتخاب شدند و روش تحقیق ترکیبی (کیفی ـ کمّی) اتخاذ شد. داده‌هاي پژوهش با دو ابزار مصاحبه و پرسشنامه جمع‌آوري گرديد. در بخش کیفی از ۴۳ مصاحبه و در بخش کمّی از ۷۵ پرسشنامه بهره گرفته شد. تحلیل داده‌ها در بخش کیفی و کمی به ترتیب با استفاده از نرم‌افزارهای MAXQDA10 و SPSS25 انجام شد. نتایج نشان داد که شاخص‌های ورود به مراکز رشد در سه سطح فردی، شرکتی و مرکز رشد تقسیم‌بندی گردید بطوری که شاخص‌های سطح شرکتی و مرکز رشد به ترتیب بیشترین و کمترین اهمیت را داشتند. بر اساس یافته‌های مراحل رشد شرکت‌های دانش‌بنیان، 4 مرحله شامل "کانون شکوفایی و خلاقیت"، "پیش‌رشد یا رشد مقدماتی یا هسته تحقیقاتی یا هسته فناور"، "رشد یا رشد متوسط یا واحد فناور" و "پسارشد یا رشد بالا یا واحد مستأجر" شناسایی شدند. یافته‌های این پژوهش می‌تواند مدیران را در تدوین خط ‌مشی خود در حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان در مراحل مختلف رشد آنها یاری نماید پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   16 - تحلیل جامعه شناختی اثر فضای مجازی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
   سیدعطالله سینائی سارا موسوی مشهدی
   گسترش روز افزون کاربرد فناوری های دیجیتال باعث شده است که فضای مجازی و شبکه های اجتماعی به بخش مهمی از زندگی روزمره افراد تبدیل شود. بعلاوه فناوری های دیجیتال و فضای مجازی موجب دگرگونی ابزار، روش ها و محتوای یادگیری در نظام های آموزش و پرورش شده اند. همزمان بررسی ابعاد چکیده کامل
   گسترش روز افزون کاربرد فناوری های دیجیتال باعث شده است که فضای مجازی و شبکه های اجتماعی به بخش مهمی از زندگی روزمره افراد تبدیل شود. بعلاوه فناوری های دیجیتال و فضای مجازی موجب دگرگونی ابزار، روش ها و محتوای یادگیری در نظام های آموزش و پرورش شده اند. همزمان بررسی ابعاد و آثار کاربرد گسترده فناورهای ارتباطی و اطلاعاتی، از آغاز مورد توجه محققان بوده است و پژوهش حاضر نیز چنین هدفی را دنبال می کند. این پژوهش، با روش تحقیق همبستگی و با ابزار پرسشنامه اجرا شده است. جامعه آماری شامل تمام دانش آموزان دختر سال اول دوره متوسطه، ناحیه دو آموزش و پرورش شهر مشهد، در سال تحصیلی 1400-1399 است. حجم نمونه بر اساس فرمول مورگان 380 نفر انتخاب و اطلاعات با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس گردآوری شده اند. یافته های این تحقیق نشان می دهد که انگیزه پیشرفت گروه کاربر فضای مجازی و شبکه های اجتماعی از میانگین انگیزه پیشرفت گروه غیر کاربر بیشتر بوده است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   17 - واکاوی نقش سبک های مدیریت تعارض همکارانه و رقابتی رهبر در عملکرد نوآورانه تیم های کارآفرینی (مطالعه موردی شرکت¬های صنعتی شهر شیراز)
   محمد غفاری اکرم نریمان
   پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین سبک های مدیریت تعارض رقابتی و همکارانه رهبر بر عملکرد نوآورانه تیم کارآفرینی با در نظر گرفتن نقش میانجی اشتیاق تیمی انجام شده است. این مطالعه از لحاظ هدف کاربردی، از نوع توصیفی و با روش پیمایشی انجام شده است. نمونه آماری در این مطالعه 1 چکیده کامل
   پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین سبک های مدیریت تعارض رقابتی و همکارانه رهبر بر عملکرد نوآورانه تیم کارآفرینی با در نظر گرفتن نقش میانجی اشتیاق تیمی انجام شده است. این مطالعه از لحاظ هدف کاربردی، از نوع توصیفی و با روش پیمایشی انجام شده است. نمونه آماری در این مطالعه 186 نفر از کارکنان شرکت های صنعتی در شهر شیراز است که به روش نمونه گيري در دسترس انتخاب شدند. منظور تحلیل داده ها، روش حداقل مربعات جزئی و نرم افزار Smart PLS 2 مورد استفاده قرار گرفت. جهت سنجش روایی از روایی همگرا بهره گرفته شد و به منظور برازش پایایی، آلفای کرونباخ مورد استفاده قرار گرفت و ضریب آن برای تمام سازه های پژوهش بیشتر از 7/0 می باشد. نتایج نشان می دهد که سبک مدیریت تعارض همکارانه بر اشتیاق تیمی تأثیر مثبت و معناداری دارد اما سبک مدیریت تعارض رقابتی تأثیر منفی و معناداری در میزان اشتیاق تیمی می گذارد. نتایج پژوهش اثر مثبت و معنادار اشتیاق تیمی و عملکرد نوآورانه تیم های کارآفرینی را تأیید کرد. همچنین اشتیاق تیمی رابطه میان سبک مدیریت تعارض همکارانه و عملکرد نوآورانه تیم های کارآفرینی را میانجی گری می کند، ولی رابطه میان سبک مدیریت تعارض رقابتی و عملکرد نوآورانه تیم های کارآفرینی را میانجی گری نمی کند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   18 - تاثیر توانمندی‌های بنگاه بر عملکرد نوآوری شرکت‌های دانش بنیان ایران
   جواد سلطان زاده اسماعیل قادری فر حجت صوفی رضایی
   بنگاه‌ها برای بقای خود در بازار متلاطم و ارتقای جایگاه رقابتی خود تلاش می‌کنند تا عملکرد نوآورانه خود را افزایش دهند. مجموعه این تلاش‌ها الزاما به کسب منفعت و افزایش سهم آنها در بازار نمی‌شود. محققان به منظور فهم این کاستی، تلاش کرده‌اند بر عوامل موثر بر عملکرد نوآوری ت چکیده کامل
   بنگاه‌ها برای بقای خود در بازار متلاطم و ارتقای جایگاه رقابتی خود تلاش می‌کنند تا عملکرد نوآورانه خود را افزایش دهند. مجموعه این تلاش‌ها الزاما به کسب منفعت و افزایش سهم آنها در بازار نمی‌شود. محققان به منظور فهم این کاستی، تلاش کرده‌اند بر عوامل موثر بر عملکرد نوآوری توجه کرده و چگونگی آن را بسنجند. اما موضوعی که بدان کمتر پرداخته شده است رفتار نوآورانه بنگاه هست که می تواند بر عملکرد نوآوری موثر باشد. پژوهش حاضر با وام‌گیری از مفهوم توانمندی‌های پویا تلاش کرده است انواع توانمندی‎های ممکن جهت خلق محصولات، خدمات و فرآیندهای نوین را در سه دسته کلی توانمندی‌های نوآوری، توانمندی‌های مبتنی بر همکاری، و توانمندی‌های مکمل دسته‌بندی نموده و با ارائه فرضیات مختلفی اثرگذاری این توانمندی‌ها در عملکرد نوآورانه بنگاه را بیازماید. بدین منظور پرسشنامه‌ای طراحی و بین 180 شرکت فعال در بازار ایران توزیع شده و از آنها خواسته شد که علاوه بر گزارش تعداد محصولات/خدمات جدید، تعداد فرآیندهای نوین، و عملکرد مالی خود، انواع اقدامات انجام شده در حوزه نوآوری خود را نیز بین سال‌های 1392 تا 1394 گزارش نمایند. نتایج تحلیل پرسشنامه‌ها پس از تأیید روایی و پایایی آنها و ایجاد معادلات ساختاری، با استفاده از روش حداقل مربعات جزئی (PLS) نشان داد که توانمندی‌های نوآوری و توانمندی‌های مبتنی بر همکاری اثر مثبت معنادار در عملکرد نوآوری دارند. همچنین به صورت جزئی، تحقیق و توسعه داخلی، آموزش نیروی انسانی، طراحی، تحقیق و توسعه مشارکتی و خرید دانش فنی دارای ضرایب مسیر بزرگ در مدل PLS حاصله بوده و بالتبع اثر معنادار روی نوآوری دارند و از سوی دیگر خرید ماشین‌آلات و ابزارها تأثیر معناداری در خلق نوآوری ندارند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   19 - نقش دانش بومی در توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی خرما با رویکرد مدیریت جامع نوآوری در استان کرمان
   ندا  بنی اسدی داود ثمری سیدجمال  فرج اله حسینی مریم  امیدی نجف آبادی
   صنایع تبدیلی و تکمیلی در کشاورزی یکی از ارکان مهم افزایش درآمد کشاورزان می باشد. عدم توجه به مدیریت نوآوری یکی از عوامل مهمی است، که صنایع تبدیلی و تکمیلی خرما در حد مطلوب نتوانسته راه به بازارهای جهانی پیدا کند، دانش بومی یکی از ابزارهای توسعه پایدار روستاها محسوب چکیده کامل
   صنایع تبدیلی و تکمیلی در کشاورزی یکی از ارکان مهم افزایش درآمد کشاورزان می باشد. عدم توجه به مدیریت نوآوری یکی از عوامل مهمی است، که صنایع تبدیلی و تکمیلی خرما در حد مطلوب نتوانسته راه به بازارهای جهانی پیدا کند، دانش بومی یکی از ابزارهای توسعه پایدار روستاها محسوب می شود این موضوع به طور مستقیم با ایجاد زمینه های کار و اشتغال، مانع مهاجرت روستاها به شهرها باشد دانش بومی به عنوان دانش پذیرفته شده در علم مدیریت می تواند به عنوان یک مداخله گر در مدیریت نوآوری در توسعه فراوری محصولات کشاورزی نقش بسزایی داشته باشد. مقاله حاضر به منظور ارایه"تحلیلی برنقش دانش بومی در مدیریت جامع نوآوری برای توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی خرما استان کرمان" تدوین شده است تا از این ره آورد بتواند با بهبود صنایع تبدیلی و تکمیلی شرایط اشتغال و بهبود درآمد در باغداران را فراهم آورد. پژوهش حاضر از نوع تحقیقات کاربردی و از لحاظ روش تحقیق، پیمایشی است. جامعه اماری ان شامل ۲۰۰ نفر از کشاورزان استان کرمان می باشد که در زمینه بازاریابی، بسته-بندی و فراوری محصولات خرما مشغول به کارهستند،حجم نمونه براساس فرمول کوکران ۱۵۵نفرمحاسبه گردید که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند. به منظور پاسخگویی به مسئله تحقیق، پرسشنامه ای به عنوان ابزار اصلی تحقیق طراحی شد و برای تحلیل نتایج تحقیق از نرم افزار SPSS و AMOS استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که رابطه مثبت و معنادار بین متغیر دانش بومی و مدیریت جامع نوآوری در توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی خرما و هر یک از ابعاد استراتژیک نوآوری و مدیریت تکنولوژی فرهنگ نوآوری و ساختار سازمانی می باشد پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   20 - ارزیابی اثرات نوآوری در خدمات، بازاریابی رسانه اجتماعی و حمایت اجتماعی بر هم‌آفرینی در ارزش
   اکبر  هوشیار علیرضا روستا
   پژوهش حاضر به ارزیابی اثرات نوآوری در خدمات، بازاریابی رسانه اجتماعی و حمایت اجتماعی بر هم‌آفرینی در ارزش در شرکت ایران خودرو پرداخته است. این تحقیق بر مبنای دستاورد از نوع توسعه ای – کاربردی و بر مبنای اهداف از نوع توصیفی - موردی است که با روش پیمایشی، داده های لازم ج چکیده کامل
   پژوهش حاضر به ارزیابی اثرات نوآوری در خدمات، بازاریابی رسانه اجتماعی و حمایت اجتماعی بر هم‌آفرینی در ارزش در شرکت ایران خودرو پرداخته است. این تحقیق بر مبنای دستاورد از نوع توسعه ای – کاربردی و بر مبنای اهداف از نوع توصیفی - موردی است که با روش پیمایشی، داده های لازم جمع آوری گردیده است. جامعه آماري تحقيق شامل دو بخش بوده که در بخش اول كليه مشتریان شرکت ایران خودرو در مناطق 5 گانه تهران و در بخش دوم کارکنان نمایندگی‌های مناطق موصوف را شامل می شدند. جهت نمونه گیری در بخش مشتریان از روش نمونه‌گيري غیر احتمالی سهمیه‌ای، تعداد 384نفر و در بخش کارکنان 50 نفر بر اساس نمونه گیری تصادفی در دسترس انتخاب گردیدند. پیرامون مبانی نظری و پیشینه تحقیق از منابع کتابخانه‌ای بهره برداری و در بخش میدانی، ابزار گردآوري اطلاعات، پرسشنامه استاندارد می باشد. داده‌ها با روش مدل یابی معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار Smart-PLS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از بررسی فرضیه‌های پژوهش حاکی از آن است که بازاریابی رسانه‌های اجتماعی، نوآوری در خدمات بر هم‌آفرینی در ارزش هم از سوی مشتریان و هم از سوی کارکنان تأثیر گذار بوده و تأثیر حمایت اجتماعی بر هم‌آفرینی در ارزش از سوی کارکنان تأیید ولی از سوی مشتریان تأیید نگردید. لذا با محوریت نوآوری در خدمات، سازمان‌ها بایستی تلاش کنند هم‌آفرینی در ارزش را از مجرای بازاریابی رسانه‌های جتماعی و حمایت اجتماعی هم از منظر کارکنان و هم از منظر مشتریان قوت ببخشند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   21 - ارائه الگوی ارزش آفرینی مشارکت مشتری: دیدگاه دوسویه ارزش آفرینی برای مشتری و شرکت
   میترا  مبینی صمد عالی علیرضا بافنده زنده هوشنگ تقی زاده
   در رویکردهای نوین بازاریابی، بازارها به مثابه بستری در نظر گرفته می شوند که در آن شرکت ها و مشتریان منابع و قابلیت های یکدیگر را ترکیب کرده و به اشتراک می گذارند تا بتوانند از طریق مکانیزم های جدید یادگیری، برقرار ارتباط و مشارکت در تولید محصول و ارائه خدمت ارزش دو سویه چکیده کامل
   در رویکردهای نوین بازاریابی، بازارها به مثابه بستری در نظر گرفته می شوند که در آن شرکت ها و مشتریان منابع و قابلیت های یکدیگر را ترکیب کرده و به اشتراک می گذارند تا بتوانند از طریق مکانیزم های جدید یادگیری، برقرار ارتباط و مشارکت در تولید محصول و ارائه خدمت ارزش دو سویه خلق کنند؛ ارزش برای شرکت و هم برای مشتری. از این رو هدف این تحقیق ارائه چارچوب مفهومی پیشایندها و پیامدهای مشارکت مشتری با تمرکز بر دیدگاه دو طرفه ارزش است. در این تحقیق از رویکرد پژوهشی فراترکیب استفاده شده است. از بین پژوهش‌های انجام گرفته از سال 2000 تا 2020 تعداد 46 پژوهش با روش CASP بررسی و وارد فرایند تحلیل فراترکیب شد، سپس کدگذاری و مقوله بندی شاخص ها انجام گرفت و با توافق خبرگان صحّه گذاری شد. یافته های حاصل از تحلیل داده ها شناسایی46 شاخص بوده است که در دو دسته پیشایندهای مشارکت مشتری که شامل دو مقوله منابع مشتری و منابع شرکت و پیامدهای مشارکت مشتری که شامل دو مقوله ارزش برای مشتری و ارزش برای شرکت بوده، طبقه بندی شدند. چارچوب مفهومی به دست آمده را می‌توان به‌عنوان ابزاری برای برنامه‌ریزی راهبردی در حوزه بازاریابی و توسعه مشارکت مشتریان در کسب و کارهای مختلف مورد استفاده قرار داد. به کارگیری روش فراترکیب و تمرکز بر دیدگاه دو طرفه ارزش از نوآوری های این پژوهش است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   22 - بازاریابی کار آفرینانه: نظریه جدید در باب همکاری موثر دانشگاه با صنعت
   سید مسعود قریشی مهدی  مجیدپور بابک نگاهداری مرتضی مرتضی موسی خانی
   بازاریابی برای دانشگاه موضوع پیچیده و چند بعدی است چرا که دانشگاه‌ها مجبور هستند با تنوع قابل توجهی از مخاطبان ارتباط بگیرند. این مقاله سعی دارد تا نظریه جدیدی در باب همکاری مؤثر دانشگاه با صنعت ارائه نماید. مطالعه حاضر، ضمن تبیین ویژگی های چارچوب طبقه بندی رویکردهای با چکیده کامل
   بازاریابی برای دانشگاه موضوع پیچیده و چند بعدی است چرا که دانشگاه‌ها مجبور هستند با تنوع قابل توجهی از مخاطبان ارتباط بگیرند. این مقاله سعی دارد تا نظریه جدیدی در باب همکاری مؤثر دانشگاه با صنعت ارائه نماید. مطالعه حاضر، ضمن تبیین ویژگی های چارچوب طبقه بندی رویکردهای بازاریابی در دانشگاه های دنیا، ساز و کارهای لازم برای بازاریابی توانمندی های دانشگاه در تمام زمینه های آموزش، پژوهش و کارآفرینی ارائه می دهد. بر این اساس با استفاده از رویکرد تلفیقی (کمی – کیفی) و استفاده از پرسشنامه ای 30 سؤالی، با تعداد 57 نفر از خبرگان دانشگاه، نهادی تامین مالی، تشکل ها و انجمن ها، دولت و صنعت مصاحبه صورت گرفت. با بررسی های انجام گرفته، ده راهبرد که به ترتیب شامل: تشکیل شبکه ای از متخصصین صنعت و دانشگاه جهت بهبود روابط و مشارکت ها، قراردادهای همکاری در اجرای پروژه های تاسیس مراکز تحقیقاتی و دانش بنیان با بخش خصوصی و صنعت، برگزاری جلسات و حفظ ارتباطات به صورت مستمر با نمایندگان صنایع و بخش خصوصی، قراردادهای همکاری دانشگاه با بخش خصوصی جهت تأمین مالی و سرمایه گذاری تأسیس مراکز تحقیقاتی و قطب های علمی، ایجاد یک واحد بازاریابی در دانشگاه جهت ارتقاء بازاریابی و در نتیجه بالا بردن درآمد دانشگاه، همکاری در قالب بستن قراردادهای چند جانبه در جهت تامین مالی و اجرای پروژه های تأسیس مراکز تحقیقاتی و دانش بنیان، استفاده بهینه از فضای دانشگاه جهت ارائه به شرکت های فعال بخش خصوصی، اصلاح وبسایت دانشگاه با رویکردهای نوین مدیریتی و بازاریابی، ایجاد قراردادهای همکاری با شرکت فعال حوزه بازاریابی و بازاریابی دیجیتال و ایجاد روش تأمین مالی جمعی هستند، برای بهبود همکاری دانشگاه و صنعت پیشنهاد شد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   23 - طراحی مدل توسعه یکپارچه نوآوری خدمات بانکداری الکترونیک براساس قابلیت های پویا با استفاده از میک¬مک فازی
   علي  اعتمادي فرد سيدكمال  طبائيان نازنین پیله وری عباس خمسه
   امروزه محیط رقابتی بانک‌ها، به ویژه در بخش خدمات بانکداری الکترونیک، به شدت در حال تغییر است و نوآوری در خدمات برای بنگاه‌های خدماتی بسیار مهم و حیاتی شده است تا منابع و قابلیت‌‌های پویای سازمانی خود را در راستای افزایش نوآوری در خدمات بانکی افزایش دهند. به رغم این اهمی چکیده کامل
   امروزه محیط رقابتی بانک‌ها، به ویژه در بخش خدمات بانکداری الکترونیک، به شدت در حال تغییر است و نوآوری در خدمات برای بنگاه‌های خدماتی بسیار مهم و حیاتی شده است تا منابع و قابلیت‌‌های پویای سازمانی خود را در راستای افزایش نوآوری در خدمات بانکی افزایش دهند. به رغم این اهمیت، مطالعات کافی در مورد نوآوری در برخی از صنایع خدماتی کشور (مانند صنعت بانکداری الکترونیک) انجام نشده است. هدف از پژوهش شناسایی شاخص ها و زیرشاخص های نوآوری خدمات بانکداری الکترونیک بر اساس قابلیت‌‌های پویا در بانک و تعیین ارتباطات و میزان اثربخشی آنها می باشد. در این راستا، براساس بررسی های اسنادی و مطالعه عمیق ادبیات موضوع و به کمک روش دلفی فازی و نظر 10 نفر از خبرگان، حوزه های خدمات بانکداری الکترونیک، از 46 زیرشاخص شناسایی شده، به 13 زیرشاخص برای نوآوری خدمات و 17 زیرشاخص برای قابلیت‌‌های پویا تقلیل یافت. شاخص‌های نوآوری خدمات و قابلیت‌‌های پویا بر اساس مبانی نظری، در 11 شاخص اصلی دسته‌بندی شده و در قالب مفهوم کلی وارد تحلیل مدلسازی ساختاری تفسیری/ میک مک فازی شدند و با توسعه مدل یکپارچه نسبت به میزان اثربخشی شاخص ها اقدام گردید. نتایج نشان داد که میزان اثربخشی شاخص «ادراک نیازهای کاربر و گزینه‌های فناورانه» از سایر شاخص ها بهتر و بالعکس میزان اثربخشی شاخص «سیستم جدید تحویل خدمات - جزء فناورانه» از شاخص های دیگر ضعیف تر می باشد پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   24 - رابطه بين هوش سازماني و عملكردسازماني با ميانجيگری خلاقيت (مورد مطالعه : سازمان نظام مهندسی شهر قزوین)
   علی کاتبی مهدی  عرب زاده سارا  زارعی
   هدف پژوهش حاضر تحلیل ساختاری نقش میانجی خلاقیت در رابطه بین هوش سازمانی و عملکردسازمانی در میان مهندسان شاغل در شهر قزوین می باشد.روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی و همبستگی است و جامعه آماری پژوهش،شامل کلیه مهندسان عمران شاغل با سابقه کار بیش از 10 سال و عضو سازمان نظام مهن چکیده کامل
   هدف پژوهش حاضر تحلیل ساختاری نقش میانجی خلاقیت در رابطه بین هوش سازمانی و عملکردسازمانی در میان مهندسان شاغل در شهر قزوین می باشد.روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی و همبستگی است و جامعه آماری پژوهش،شامل کلیه مهندسان عمران شاغل با سابقه کار بیش از 10 سال و عضو سازمان نظام مهندسی شهر قزوین می باشد که در مجموع 1000 نفر بودند. حجم نمونه 278 نفر بود که با استفاده از جدول کوکران و به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند.ابزار جمع آوری داده ها،پرسشنامه های استاندارد هوش سازمانی کارل آلبرشت، عملکرد سازمانی هرسی وگلدسمیت و پرسشنامه خلاقیت سازمانی است که بین افراد نمونه توزیع شده است.آزمونهای روایی و پایایی با استفاده از نرم افزارSPSS انجام شد و فرضیه های پژوهش با استفاده از روش SEM و با کمک نرم افزار PLSمورد آزمون قرار گرفتند.نتایج حاکی از آن است که ضریب معناداری سه مسیر میان متغیرهای هوش سازمانی، خلاقیت و عملکردسازمانی (2.505،7.544،5.147) از 1.96 بیشتر هستند که این مطلب نشان دهنده این امر است که تأثیر مستقیم هوش سازمانی بر عملکرد سازمانی و همچنین تأثیر غیر مستقیم هوش سازمانی بر عملکردسازمانی از طریق متغیر میانجی خلاقیت، با سطح اطمینان 0.95 معنادار بوده و باعث تأیید فرضیات پژوهش می شود.ضمنا بر اساس نتایج پژوهش تمامی مؤلفه ها بطور جداگانه رابطه مثبت و معنی داری با خلاقیت بر اساس ضریب همبستگی پیرسون داشتند.در نتیجه اعضای نظام مهندسی شهر قزوین در محیط رقابتی امروز در راستای بهبود عملکرد سازمانی باید بر استقرار و پیاده سازی هوش سازمانی و توجه به مولفه های خلاقیت اهتمام ورزند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   25 - تدوین الگوی راهبردی جذب و ارزش آفرینی دانش آموختگان مدیریت آموزش عالی در نظام حکمرانی آموزش عالی در ایران
   محسن خسروي محمد  حسنی رضا عیدی
   هدف این پژوهش ارائه الگویی راهبردی است که بر اساس آن بتوان جذب و ارزش¬آفرینی دانش¬آموختگان مدیریت آموزش عالی در نظام حکمرانی آموزش عالی در ایران را تبیین نمود. پژوهش حاضر از نظر روش تحقیق از نوع کیفی بوده است. برای ساخت الگوی جذب و ارزش گذاری از نظریه داده بنیاد استفاده چکیده کامل
   هدف این پژوهش ارائه الگویی راهبردی است که بر اساس آن بتوان جذب و ارزش¬آفرینی دانش¬آموختگان مدیریت آموزش عالی در نظام حکمرانی آموزش عالی در ایران را تبیین نمود. پژوهش حاضر از نظر روش تحقیق از نوع کیفی بوده است. برای ساخت الگوی جذب و ارزش گذاری از نظریه داده بنیاد استفاده شده است. در این‌بخش از ۱۸نفر از خبرگان آشنا با موضوع جذب و ارزش‌گذاری دانش¬آموختگان مدیریت آموزش عالی استفاده شده است. داده به روش مصاحبه نیمه ساختارمند جمع‌آوری گردیده است. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از فرآیند سه مرحله‌ای کدگذاری باز، انتخابی و محوری با کمک نرم‌افزار MAXQDA2020 استفاده شده است، که یافته‌های این فرآیند نشان دهنده مدل پارادایم جذب و ارزش‌گذاری دانش آموختگان شامل ۲۷مقوله اصلی و ۹۵متغیر شامل جذب و ارزش‌گذاری دانش¬آموختگان به عنوان هسته یا مقوله اصلی مدل؛ ۵ شرایط علّی؛ ۳ شرایط زمینه‌ای؛ ۳ شرایط مداخله¬گر؛ ۳ شرایط راهبردی و نهایتاً ۴ پیامد قرار گرفت. در این راستا با توجه به نقش کلیدی دانش آموختگان آموزش عالی در توسعه پایدار دانشی و مهارتی، می‌طلبد که دانش آموختگان مدیریت آموزش عالی در تدوین و اجرای سیاستگذاری‌های کلان تعامل سازنده داشته باشند، و از طریق پاسخگویی شفاف به درخواست آن‌ها، انگیزه آن‌ها برای عهده¬دار شدن مسئولیت کاری در سازمان‌های آموزشی و اجرایی افزایش پیدا کند پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   26 - معماری زیست‌بوم‌ نوآوری‌های فناورانه حوزه سلامت با به‌کارگیری پویایی‌های سیستم مطالعه موردی زیست‌بوم نوآوری دانشگاه‌های تهران و علوم پزشکی تهران
   سید علیرضا متولیان امیر البدوی جلیل حیدری دهوئی رضا بندریان
   زیست‌بوم نوآوری متشکل از گروهی از بازیگران و فرآیندهای پویاست که راهکارهای نوآورانه برای چالش‌های جدید ارائه می‌دهند. زیست‌بوم برای مدیریت شدن، باید طراحی شود. هدف اصلی این پژوهش، طراحی زیست‌بوم نوآوری در حوزه سلامت با محوریت دانشگاه است. در این مسیر، ابتدا کارکردهای ز چکیده کامل
   زیست‌بوم نوآوری متشکل از گروهی از بازیگران و فرآیندهای پویاست که راهکارهای نوآورانه برای چالش‌های جدید ارائه می‌دهند. زیست‌بوم برای مدیریت شدن، باید طراحی شود. هدف اصلی این پژوهش، طراحی زیست‌بوم نوآوری در حوزه سلامت با محوریت دانشگاه است. در این مسیر، ابتدا کارکردهای زیست‌بوم از طریق مرور پژوهش‌های پیشین مرتبط در جهان و ایران بررسی شد. به‌دلیل محدودیت مستندات وضعیت موجود کشور، برای گردآوری اطلاعات مصاحبه با ذی‌نفعان زیست‌بوم موجود انتخاب شد. سپس با تحلیل این داده‌ها، محورهای دور بعدی مصاحبه‌ با ذی‌نفعان برای شناسایی قواعد و فرآیندها تدوین شد. نتایج این اقدامات منجر به انتخاب چارچوب طراحی مفهومی سه لایه، «هسته- پلت‌فرم- توسعه و کاربرد» گردید. در طرح مفهومی پیشنهادی، انستیتو نوآوری‌های فناورانه سلامت در لایه هسته قرار می‌گیرد که با شش پلت‌فرم یادگیری یکپارچه با کار، ایده‌پردازی، کارآفرینی، نوآوری، خدمات مشترک و سرمایه‌گذاری و تأمین مالی در ارتباط است. هر یک از این پلت‌فرم‌ها در لایه توسعه و کاربرد با بازیگران آن حوزه در ارتباط هستند. پس از تأیید معماری مفهومی با رویکرد مثلث‌سازی با حضور خبرگان در حوزه‌های آکادمیک و عملیاتی، مدل تعاملات زیست‌بوم طراحی و نتایج حاصل از استقرار معماری در محدوده مورد مطالعه با روش پویایی‌های سیستم شبیه‌سازی شد. نتیجه شبیه‌سازی مدل پیشنهادی با پویایی سیستم حاکی از ارتقای انگیزه نوآوری و در نتیجه آن، افزایش چشم‌گیر تعداد نوآوران و هسته‌های نوآور خواهد شد. تغییر مثبت در روند افزایش شرکت‌های نوآور و کسب و کارهای نوآورانه به‌وضوح در نتایج شبیه‌سازی مشاهده می‌شود. تغییر در میزان سرمایه‌گذاری در سناریوی پیشنهادی نسبت به ادامه روند کنونی افزایش نسبی دارد اما که با مقایسه آن با روند افزایش تعداد شرکت‌ها، برآورد می‌شود میزان سرمایه‌گذاری‌های موفق وضعیت بهتری داشته باشد. به‌طور کلی نتایج کسب شده از اجرای مدل به نفع پیاده‌سازی معماری در زیست‌بوم نوآوری مورد مطالعه در دانشگاه‌های تهران و علوم پزشکی تهران است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   27 - تاثیر شاخص های نوآوری بر ارزش برند کشورهای منتخب
   ابوالفضل شاه آبادی زهرا حیدری
   امروزه به سبب نقش‌آفرینی برندها در دسته دارایی‌های نامشهود این مؤلفه از تبعات اقتصادی حائز اهمیتی برخوردار است و به تعبیری سلاح رقابتی کشورها جهت تحقق اهداف آن‌ها به شمار می‌آید که سبب ترغیب افکار اقتصادی جوامع به سمت این نوع از دارایی گشته است؛ بنابراین، با توجه به خلأ چکیده کامل
   امروزه به سبب نقش‌آفرینی برندها در دسته دارایی‌های نامشهود این مؤلفه از تبعات اقتصادی حائز اهمیتی برخوردار است و به تعبیری سلاح رقابتی کشورها جهت تحقق اهداف آن‌ها به شمار می‌آید که سبب ترغیب افکار اقتصادی جوامع به سمت این نوع از دارایی گشته است؛ بنابراین، با توجه به خلأهای مطالعاتی موجود در این زمینه بررسی عوامل اثرگذار بر برند کشورها ضروری به نظر می‌رسد. ازاین‌رو، تحقیق حاضر بر آن است تأثیر شاخص‌های نوآوری را بر برند 44 کشور منتخب در دو گروه کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه طی دوره 2018-2011 با استفاده از داده‌های تابلویي و به روش گشتاورهای تعمیم‌یافته بررسی نماید. نتایج گویای آن است که تأثیر متغیرهای مستقل موردمطالعه ازجمله نهاد و مؤسسات، زیرساخت، سرمایه انسانی و تحقیقات، پیچیدگی بازار و پیچیدگی کسب‌وکار بر ارزش برند در هر دو گروه از کشورها با ضرایب تخمینی متفاوت معنادار است پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   28 - بررسی تاثیر مشارکت شهروندان بر فین‌تک
   مرسده  پهلوانیان میثم  شیرخدایی سید سپهر قاضی نوری
   فناوری‌های مالی یا فین‌تک نحوه ارائه خدمات مالی را متحول کرده‌اند و جایگزین خدمات مالی سنتی شده‌اند. سرمایه‌گذاری‌های کلانی روی فین‌تک‌ها انجام شده اما شکافی میان ارائه‌‌دهندگان خدمات و ‌‌مصرف‌کنندگان وجود دارد. به دلیل تنوع بالا و سرعت تحولات، مردم هنوز سیستم مالی نوین چکیده کامل
   فناوری‌های مالی یا فین‌تک نحوه ارائه خدمات مالی را متحول کرده‌اند و جایگزین خدمات مالی سنتی شده‌اند. سرمایه‌گذاری‌های کلانی روی فین‌تک‌ها انجام شده اما شکافی میان ارائه‌‌دهندگان خدمات و ‌‌مصرف‌کنندگان وجود دارد. به دلیل تنوع بالا و سرعت تحولات، مردم هنوز سیستم مالی نوین را درک نکرده‌اند و در برابر آن مقاومت می کنند در حالیکه شهروندان مخاطب نهایی بخش گسترده‌ای از خدمات فین‌تک هستند. موفقیت گذار مستلزم فراهم‌سازی فرصت مشارکت برای شهروندان و تعامل با آنها است که با مفهوم شهروندی مالی بیان می‌شود. پژوهش حاضر هدف دستیابی به درک روشنی از بعد شهروندی در گذار به فین‌تک را دنبال می‌کند لذا بر اساس پارادایم تفسیری و روش پژوهش کیفی و با رویکرد استقرایی و استفاده از استراتژی داده‌بنیاد به تحلیل شهروندی مالی در گذار فین‌تک پرداخته است. در این راستا با نمونه‌گیری هدفمند و گلوله‌برفی با 15 خبره در حوزه فین‌تک مصاحبه شده است. یافته‌ها نشان داد عواملی مانند فشار فناوری در سطح ‌بین‌الملل و ضعف نظام مالی سنتی گذار به فین‌تک را تحریک کرده‌است اما بی‌اعتمادی شهروندان منجر به عدم اقبال به فین‌تک‌ها شده است. برطرف‌سازی این شکاف مستلزم شکل‌گیری رویکرد مشارکتی شهروندی مالی است تا با آگاهی‌رسانی به شهروندان شرایط برای جلب مشارکت شهروندان در جایگاه مشتری، بازخورد‌دهنده و یا مطالبه‌گر خدمات مالی فراهم شود. از این طریق گسترش بازار استارتاپ‌های فین‌تک، تامین مالی آنها، تعریف خدمات مالی نوآورانه و نهایتا تغییر رویه دولت میسر می‌شود و گذار به فین‌تک محقق می‌شود. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   29 - طراحی الگوی خط‌‎‎مشی‌گذاری شبکه‌ای مبتنی بر پاسخ‌گویی عمومی خزانه داری وزارت امور اقتصادی و دارایی با استفاده از رویکرد داده بنیاد
   مریم ملکی فروغ رودگرنژاد صمد جباری اصل
   هدف اصلی پژوهش، طراحی الگوی خط‌‎‎مشی‌گذاری شبکه‌ای مبتنی بر پاسخ‌گویی عمومی خزانه داری وزارت امور اقتصادی و دارایی با استفاده از رویکرد داده بنیاد است. به منظور دستیابی به هدف پژوهش، از روش پژوهش کیفی گراندد تئوری و مدل پارادایمی برای توسعه مدل تحقیق مذکور بهره گرفته شد چکیده کامل
   هدف اصلی پژوهش، طراحی الگوی خط‌‎‎مشی‌گذاری شبکه‌ای مبتنی بر پاسخ‌گویی عمومی خزانه داری وزارت امور اقتصادی و دارایی با استفاده از رویکرد داده بنیاد است. به منظور دستیابی به هدف پژوهش، از روش پژوهش کیفی گراندد تئوری و مدل پارادایمی برای توسعه مدل تحقیق مذکور بهره گرفته شده است. جامعه آماری این پژوهش پانزده نفر از مدیران خزانه داری وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده اند، روش نمونه گیری هدفمند و روش جمع آوری اطلاعات مصاحبه های نیمه ساختاریافته بوده است که تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. پژوهشگر با الگوبرداری از نظریه گراندد تئوری، در گام اول(کدگذاری باز)، مولفه ها بر پایه داده های به دست آمده از مصاحبه های عمیق و پردازش و مقوله بندی آن ها به دست آورده است، نتایج پژوهش حاضر منجر به شناسایی 31 مقوله فرعی و 7 مقوله فرعی اصلی شد که در قالب مدل پارادایمی شامل رفع شکاف عملیاتی به عنوان شرایط علی، جهت گیر ی هدفمند سازمانی به عنوان شرایط زمینه ای، مشارکت در تصمیم گیری و سلامت اداری به عنوان شرایط مداخله گر، شکل گیری هویت سازمانی به عنوان راهبردها، توسعه پایدار سازمانی به عنوان پیامدها و مقوله محوری شامل پاسخگویی عمومی است و در نهایت برای بسط و گسترش نظریه خط مشی گذاری شبکه ای مبتنی بر پاسخ گویی عمومی مدل کلی ارایه گردید که نوآوری این پژوهش به حساب می آید پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   30 - ارزشیابی کیفیت خدمات آموزشی دانشکده های فنی دانشگاه تهران براساس مدل هدپرف
   محمد اصلاحی حسن  محجوب رضا  اصلاحی
   پژوهش حاضر، باهدف بررسی وضعیت کیفیت خدمات آموزشی دانشکدگان فنی دانشگاه تهران از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی براساس مدل هدپرف صورت گرفته است. روش پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظر شیوه گردآوری داده‌ها توصیفی از نوع پیمایشی بود. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان تحصیلات ت چکیده کامل
   پژوهش حاضر، باهدف بررسی وضعیت کیفیت خدمات آموزشی دانشکدگان فنی دانشگاه تهران از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی براساس مدل هدپرف صورت گرفته است. روش پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظر شیوه گردآوری داده‌ها توصیفی از نوع پیمایشی بود. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران در سال تحصیلی 99 - 1398 می‌باشد، که بر اساس آخرین آمار و اطلاعات موجود 3527 نفر اعلام شده است؛ که با استفاده از فرمول نمونه‌گیری کوکران تعداد 346 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شد. روش نمونه‌گیری در این پژوهش، روش نمونه‌گیری طبقه‌ای متناسب با حجم می‌باشد. جهت گردآوری داده‌ها از پرسشنامه محقق‌ساخته کیفیت خدمات آموزشی که براساس مدل هدپرف ساخته شده، استفاده شده است. جهت تعیین روایی پرسشنامه، از روایی محتوایی و سازه استفاده شد. همچنین پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ «79/0»، ارزیابی شد. یافته ها نشان داد می توان به ترتیب جنبه‌های تحصیلی، جنبه‌های غیرتحصیلی، قابلیت اطمینان و همدلی بیشترین تا کمترین اهمیت در میان مولفه های کیفیت خدمات آموزشی اولویت بندی کرد پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   31 - شناسایی مؤلفه¬های فرآیند نوآوری بانکداری اجتماعی با رویکرد تحول دیجیتال با روش دلفی فازی
   علی محمودی عباس خمسه مهرداد حسینی شکیب
   این مقاله با هدف شناسایی مولفه های فرآیند نوآوری بانکداری اجتماعی با رویکرد تحول دیجیتال به روش دلفی فازی سامان یافته است که از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری اطلاعات جزء پژوهش های کیفی است. جامعه آماری شامل خبرگان و مدیران ارشد بانکی مي باشد که برای فرآیند دل چکیده کامل
   این مقاله با هدف شناسایی مولفه های فرآیند نوآوری بانکداری اجتماعی با رویکرد تحول دیجیتال به روش دلفی فازی سامان یافته است که از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری اطلاعات جزء پژوهش های کیفی است. جامعه آماری شامل خبرگان و مدیران ارشد بانکی مي باشد که برای فرآیند دلفی 16 نفر با استفاده از تکنیک گلوله برفی انتخاب شدند. ابزار گردآوري در این پژوهش، پرسشنامه دلفی است و شاخص ها با استفاده از تکنیک دلفی فازی گردآوری شده است. اعتبار پژوهش به وسيله توافق خبرگان و روايی به مدد اجماع نظرات و روایی صوری بدست آمد. نتایج نشان داد در طي سه مرحله نظرسنجي از 66 مؤلفه، مدل نهايي داراي 43 مؤلفه و دارای 6 بعد می باشد. بر اساس نتایج به دست آمده از روش دلفی فازی و ادبیات پژوهش بیان شد. عوامل (شاخص ها) 43 گانه شناسایی شده و مورد تأیید خبرگان، اساس شکل گیری مدل پژوهش هستند که در 6 گروه مجزا طبقه بندی شده اند: 1- عوامل اجتماعی (SF )، 2- قوانین و سیاست ها (RP )، 3- زیرساخت تحول دیجیتال (DTI )، 4- رویکرد نوآورانه (IA )، 5- امنیت (S ) و 6- ساختار صنعت بانکداری (SBI ). پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   32 - شناسایی عوامل و شاخص های موثر بر توسعه مدیریت شهری بر مبنای فناوری های نوین هوشمند ارتباطی مبتنی بر رویکرد کیفی
   مهدی عسکری کچوسنگی بی بی سادات میراسماعیلی افشین محمدی حمیدرضا  حسینی دانا سید رضا  نقيب السادات
   این پژوهش بر اساس هدف، یک پژوهش کاربردی-توسعه ای است، زیرا درصدد یافتن الگویی مناسب برای فناوری های نوین هوشمند ارتباطی در توسعه مدیریت شهری است. از سوی دیگر بر اساس روش و بازه زمانی گردآوری داده ها یک پژوهش توصیفی (غیرآزمایشی) است که با روش پیمایشی-مقطعی انجام شده است. چکیده کامل
   این پژوهش بر اساس هدف، یک پژوهش کاربردی-توسعه ای است، زیرا درصدد یافتن الگویی مناسب برای فناوری های نوین هوشمند ارتباطی در توسعه مدیریت شهری است. از سوی دیگر بر اساس روش و بازه زمانی گردآوری داده ها یک پژوهش توصیفی (غیرآزمایشی) است که با روش پیمایشی-مقطعی انجام شده است. همچنین این مطالعه از منظر ماهیت داده ها، مبتنی بر رویکرد کیفی انجام شده است. در بخش نخست براساس مطالعات کتابخانه ای و سپس مصاحبه های تخصصی به شناسایی شاخص های فناوری های نوین هوشمند ارتباطی در توسعه مدیریت شهری مبادرت شده است. پس از مرحله تحلیل کیفی به توزیع پرسشنامه و گردآوری داده ها از خبرگان حوزه رسانه و مدیریت شهری پرداخته شده است. جامعه آماری در بخش کیفی شامل 17 نفر از خبرگان حوزه مورد مطالعه و فعالان رسانه و مدیریت شهری کشور می باشند. نتایج کیفی حاصل از این پژوهش نشان داد که الگوی مطلوب فناوری های نوین هوشمند ارتباطی شامل مقوله های شرایط علی (دنیای دیجیتال، تکنولوژی جهان مجازی)، شرایط زمینه-ای (مدیریت شهری)، پدیده محوری (فناوری های نوین)، شرایط مداخله گر (دولت ها و شهروندان)، راهبردها و اقدامات (هوشمندسازی شهر)، پیامدها (حمل و نقل و محیط زیست هوشمند، حکومت و اقتصاد هوشمند، مردم و زندگی هوشمند، شهر هوشمند) می باشد. شایان ذکر می باشد که در تحلیل گراندد تئوری از نرم افزار MAXQDA استفاده شده است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   33 - تدوین مدل مدیریت رفتار خرید مشتری در صنعت بیمه
   محمد محمودي ميمند طیبه رمضانی محمد مهدی پرهیزگار هادی  مولودیان
   افزایش رقابت در بازار بیمه مدیران این صنعت را به فکر چاره‌اندیشی برای حضور ماندگار انداخته و یافتن مشتری جدید و حفظ مشتریان موجود، یک عامل موفقیت بسیار مهم برای کسب‌وکارهای امروزی است. لذا پژوهش حاضر باهدف تدوین مدل مدیریت رفتار خرید مشتری در صنعت بیمه به روش آمیخته در چکیده کامل
   افزایش رقابت در بازار بیمه مدیران این صنعت را به فکر چاره‌اندیشی برای حضور ماندگار انداخته و یافتن مشتری جدید و حفظ مشتریان موجود، یک عامل موفقیت بسیار مهم برای کسب‌وکارهای امروزی است. لذا پژوهش حاضر باهدف تدوین مدل مدیریت رفتار خرید مشتری در صنعت بیمه به روش آمیخته در دو بخش کیفی و کمی انجام شد. جامعه آماری پژوهش در بخش کمی شامل 25 خبره از اساتید دانشگاهی فعال در حوزه بیمه، مدیران و متخصصان رده‌بالا شرکت‌های بیمه که به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند،بوده است. در بخش اول با ابزار مطالعات کتابخانه‌ای 99 شناسه به‌عنوان عوامل مدیریت رفتار خرید مشتری استخراج شدند و سپس از طریق روش کدگذاری کلارک و براون و نرم‌افزار مکس کیودا تجزیه وتحلیل و دسته‌بندی شدند. پس از غربالگری و سنجش اعتبار آن‌ها از روش دلفی فازی و توزیع پرسشنامه بین گروه خبرگان، 85 شناسه در قالب 20 عامل فرعی استخراج شدند. روایی سؤالات پرسشنامه دلفی به روش تحلیل روایی محتوا با ضریب CVI برابر با 91/0 و CVR برابر با 88/. تائید شده است. نتایج تحقیق نشان داد مدل پژوهش دارای سه متغیر اصلی رفتاری،ساختاری و زمینه‌ای به‌عنوان عوامل مدیریت رفتار خرید مشتری هستند پرونده مقاله