• صفحه اصلی
  • شناسایی عوامل و شاخص های موثر بر توسعه مدیریت شهری بر مبنای فناوری های نوین هوشمند ارتباطی مبتنی بر رویکرد کیفی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله