• صفحه اصلی
  • طراحی مدل مفهومی اکوسیستم نوآوری در شرکت¬های کوچک و متوسط با استفاده از ISM-SEM

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 2021061616334 بازدید : 1658 صفحه: 133 - 150

20.1001.1.27170454.1401.11.22.3.7

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط