• صفحه اصلی
  • تدوین الگوی مراحل رشد شرکت‌های دانش‌بنیان

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1400052521102 بازدید : 5981 صفحه: 37 - 56

20.1001.1.27170454.1400.10.19.7.8

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط