• صفحه اصلی
  • بررسی نسبت مفاهیم صنایع خلاق، صنایع فرهنگی، صنایع خلاقِ فرهنگی و صنایع فرهنگیِ خلاق با مفهوم رسانه: به سوی سامان دهی نظری
کد مقاله : 1402111845747 بازدید : 37 PDF XML

نوع مقاله: پژوهشی