• صفحه اصلی
  • تبیین نقش میانجی تعهد سازمانی در رابطه بین چابکی و هوش سازمانی با عملکرد سازمانی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 2021012414671 بازدید : 1594 صفحه: 57 - 74

20.1001.1.27170454.1400.10.19.9.0

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط