فصلنامه نوآوری و ارزش آفرینی ( علمی پژوهشی )
 • معرفي نشريه
  علمی

  فصلنامه نوآوری و ارزش آفرینی
    اطلاعات نشریه
   نوع مجله: علمی  رتبه در ارزیابی وزارت علوم سال 1400: ب
  ضریب تاثیر (IF): 0.600 چارک Q پایگاه (ISC): Q1
  ترتیب انتشار: دوفصلنامه زبان فصلنامه: فارسی به همراه چکیده فارسی و انگلیسی و افیلیشن فارسی و انگلیسی
  سال شروع چاپ: 1391 انجمن علمی: جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه
  بازه زمانی بررسی اولیه مقالات: 15 روز میانگین زمان داوری مقالات: 7 الی 9ماه
  سیاست داوری: دوسوناشناس حداقل داور هر مقاله: 2 داور
  نحوه صدور گواهی (پذیرش و داوری): الکترونیکی نرم افزار مشابهت یاب: همتاجو
  نوع دسترسی: آزاد (کل متن) نمایه شده: بلی
  حوزه تخصصی: علوم انسانی  

  بر اساس نامه شماره 3/175745 مورخ 1392/08/20 دفتر سیاستگذاری  و برنامه ریزی امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، درجه علمی– پژوهشی به این فصلنامه اعطا شده است. هدف از انتشار فصلنامه نوآوری و ارزش آفرینی اشاعه اندیشه‌ها و دیدگاهها، روشهای نو و یافته‌های پژوهشی و در زمینه‌های وابسته است  تا از یک سو به‌ پویایی علمی جامعه علمی دامن زده و از سوی دیگر در ارتقای کیفیت تصمیم گیری توسط سیاست‌گذاران، مدیران عالی و میانی و کارشناسان در سایه بهره­ برداری موثرتر از دانش مدیریت نقش نماید. 

  به اطلاع می­ رساند که مطابق آیین ­نامه نشریات علمی کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و به منظور صیانت از حقوق و مالکیت فکری و معنوی پژوهشگران و نویسندگان مقالات علمی و پیشگیری از چاپ مقالات تکراری، این نشریه از سامانه مشابهت یاب همتاجو استفاده می نماید.

  انتشار مقالات پذیرفته شده بصورت دسترسی آزاد و باز می‌باشد.

   


  آخرین مقالات منتشر شده

  • دسترسی آزاد مقاله

   1 - تاثیر شاخص های نوآوری بر ارزش برند کشورهای منتخب
   ابوالفضل شاه آبادی زهرا حیدری
   شماره 23 , دوره 12 , بهار-تابستان 1402
   امروزه به سبب نقش‌آفرینی برندها در دسته دارایی‌های نامشهود این مؤلفه از تبعات اقتصادی حائز اهمیتی برخوردار است و به تعبیری سلاح رقابتی کشورها جهت تحقق اهداف آن‌ها به شمار می‌آید که سبب ترغیب افکار اقتصادی جوامع به سمت این نوع از دارایی گشته است؛ بنابراین، با توجه به خلأ چکیده کامل
   امروزه به سبب نقش‌آفرینی برندها در دسته دارایی‌های نامشهود این مؤلفه از تبعات اقتصادی حائز اهمیتی برخوردار است و به تعبیری سلاح رقابتی کشورها جهت تحقق اهداف آن‌ها به شمار می‌آید که سبب ترغیب افکار اقتصادی جوامع به سمت این نوع از دارایی گشته است؛ بنابراین، با توجه به خلأهای مطالعاتی موجود در این زمینه بررسی عوامل اثرگذار بر برند کشورها ضروری به نظر می‌رسد. ازاین‌رو، تحقیق حاضر بر آن است تأثیر شاخص‌های نوآوری را بر برند 44 کشور منتخب در دو گروه کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه طی دوره 2018-2011 با استفاده از داده‌های تابلویي و به روش گشتاورهای تعمیم‌یافته بررسی نماید. نتایج گویای آن است که تأثیر متغیرهای مستقل موردمطالعه ازجمله نهاد و مؤسسات، زیرساخت، سرمایه انسانی و تحقیقات، پیچیدگی بازار و پیچیدگی کسب‌وکار بر ارزش برند در هر دو گروه از کشورها با ضرایب تخمینی متفاوت معنادار است پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   2 - طراحی الگوی نوآوری شرکتی با تاکید بر تامین مالی رسمی
   عبدالحسین   شفایی مجید اشرفی آرش نادریان مریم  بخاراییان
   شماره 23 , دوره 12 , بهار-تابستان 1402
   هدف از پژوهش حاضر طراحی الگوی نوآوری شرکتی با تاکید بر تامین مالی رسمی بود. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی، از نظر شیوه گردآوری داده ها توصیفی- پیمایشی و به صورت آمیخته انجام شد. در مرحله اول، برای ساخت الگو از روش کیفی گرانددتئوری اشتراوس و کوربین و برای آزمون الگو از چکیده کامل
   هدف از پژوهش حاضر طراحی الگوی نوآوری شرکتی با تاکید بر تامین مالی رسمی بود. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی، از نظر شیوه گردآوری داده ها توصیفی- پیمایشی و به صورت آمیخته انجام شد. در مرحله اول، برای ساخت الگو از روش کیفی گرانددتئوری اشتراوس و کوربین و برای آزمون الگو از روش کمی توصیفی- تحلیلی و از نوع همبستگی مبتنی بر الگوی معادلات ساختاری استفاده گردید. در بخش کیفی برای انجام مصاحبه میدانی، جامعه آماری پژوهش، حبرگان آشنا به موضوع بودند که این افراد، به صورت گلوله برفی برای مصاحبه‌های کیفی در موضوع پژوهش انتخاب گردیدند (15 مصاحبه با 15 نفر و تا حد اشباع نظری ادامه یافت). در بخش کمی بعد از گردآوری اطلاعات حاصل از پژوهش کیفی، اقدام به ساخت پرسشنامه نموده و این پرسشنامه (110 گویه) در بین تمامی متخصصان حوزه اقتصاد، بانکی و نوآوری در استان گلستان (65 نفر) توزیع گردید که پس از پخش و جمع آوری پرسشنامه های تحقیق تعداد 54 پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. با توجه به مقادیر T-Value (بیشتر از 58/2)، مشخص گردید که در سطح 99/0 ، هر دو مدل تأمین مالی رسمی مورد تأیید می¬باشد و تمامی روابط موجود در مدل پژوهش تأیید گردیدند. ایجاد بانک های اطلاعاتی در خصوص ظرفیت های تامین مالی در ساختار شرکتی، تدوین چارچوب و ساختار مدون حقوقی در حوزه تامین مالی در حوزه شرکتی، ایجاد کمیته های راهبری در شرکت ها جهت توسعه نوآوری شرکتی، جذب و پرورش متخصصان مالی و اقتصادی در شرکت ها در حوزه تسهیلات و منابع مالی پیشنهاد می شود پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   3 - بررسی عوامل موثر بر موفقیت سرمایه گذاری مشترک خارجی در واحدهای فناور مستقر در پارک های علم و فناور
   محسن مرادیان محمدصادق خیاطیان احمد جمالی
   شماره 23 , دوره 12 , بهار-تابستان 1402
   واحدهای فناور مستقر در پارک‌های علم و فناوری برای رشد به منابع مالی، دانش، فناوری و بازار داخلی و بین‌المللی نیاز دارند. استفاده از سرمایه‌گذاری مشترک خارجی یکی از راه‌های مناسب دست‌یابی واحدهای فناور به بازار می‌باشد. در این راستا، این پژوهش با هدف بررسی عوامل موثر بر چکیده کامل
   واحدهای فناور مستقر در پارک‌های علم و فناوری برای رشد به منابع مالی، دانش، فناوری و بازار داخلی و بین‌المللی نیاز دارند. استفاده از سرمایه‌گذاری مشترک خارجی یکی از راه‌های مناسب دست‌یابی واحدهای فناور به بازار می‌باشد. در این راستا، این پژوهش با هدف بررسی عوامل موثر بر موفقیت سرمایهگذاری مشترک خارجی، با روش تحقیق ترکیبی در واحد‌های فناور مستقر در پارک‌های علم و فناوری استان تهران صورت گرفته است. جامعه آماری 225 واحد فناور مستقر در پارک‌های استان تهران و قلمرو زمانی انجام تحقیق نیز پاییز سال 1398 است. در بخش کیفی پژوهش با مرور پیشینه و مصاحبه با 11 خبره که به صورت قضاوتی و با تکنیک گلوله برفی انتخاب شدند، مدل مفهومی پژوهش تدوین شد. در ادامه در بخش کمی، پرسشنامه محقق ساخته در جامعه آماری تحقیق (واحدهای فناور مستقر در پارک‌های علم و فناوری استان تهران) به صورت تصادفی توزیع شد. 147 پرسشنامه تکمیل شده به کمک مدل‌سازی معادلات ساختاری با نرم‌افزار SmartPLS تحلیل گردید و مولفه‌های اثرگذار بر موفقیت سرمایهگذاری مشترک خارجی به ترتیب اهمیت عوامل محیطی، فرهنگی-رفتاری و ساختاری-سازمانی مشخص شد. به علاوه، ذیل مولفه‌های یاد شده افزایش ثبات سیاسی، افزایش ضمانت‌ اجرایی مالکیت فکری، افزایش توانمندی منابع انسانی، ساختار عادلانه‌تر حقوقی شراکت، تعهد و اعتماد متقابل بین شرکا، شهرت و تجربه پیشین بین المللی شریک تجاری از مهمترین عوامل موثر بر موفقیت سرمایه‌گذاری مشترک خارجی از دیدگاه واحدهای فناور هستند. یافته‌های این تحقیق دلالت‌های و پیشنهادات علمی و نظری برای موفقیت سرمایه‌گذاری‌های خارجی در واحدهای فناوری مستقر در پارک‌های علم و فناوری ارائه می‌نماید پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   4 - دانشگاه صنعتی امیرکبیر به‌مثابه دانشگاه نوآور و ارزش‌آفرین: دستاوردها و چالش‌ها
   رضا مهدی مسعود شفیعی
   شماره 23 , دوره 12 , بهار-تابستان 1402
   نوآور و کارآفرین‌ کردن دانشگاه‌ها یکی از سیاست‌های نوین برای ارتقای سطح مسئولیت‌پذیری اجتماعی و تحقق اهداف تغییر اجتماعی و توسعه پایدار ملی است. دانشگاه نوآور و ارزش‌آفرین از سناریوهای اصلی برای مشارکت مؤثر آموزش عالی در فرایند توسعه است. دانشگاه صنعتی امیرکبیر براساس س چکیده کامل
   نوآور و کارآفرین‌ کردن دانشگاه‌ها یکی از سیاست‌های نوین برای ارتقای سطح مسئولیت‌پذیری اجتماعی و تحقق اهداف تغییر اجتماعی و توسعه پایدار ملی است. دانشگاه نوآور و ارزش‌آفرین از سناریوهای اصلی برای مشارکت مؤثر آموزش عالی در فرایند توسعه است. دانشگاه صنعتی امیرکبیر براساس سابقه تاریخی تأسیس و فعالیت، تلاش رهبران و جامعۀ دانشگاهی و انتظارات ذی‌نفعان، در شمار دانشگاه‌های کارآفرین است که می‌تواند با تعامل هم‌افزا و اثرگذاری در صنعت و جامعۀ هدف، نوآور و کارآفرین عمل کند. در این مقاله ، برمبنای «چارچوب راهنمای دانشگاه نوآور و کارآفرین»، محصول مشترک کمیسیون اروپایی و سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه، سطح نوآوری و کارآفرینی این دانشگاه و کم‌وکیف تحقق ملاک‌های دانشگاه نوآور و کارآفرین، به روش مطالعه موردی ملاک‌محور ارزیابی شده است. براساس این پژوهش، علی‌رغم تلاش‌های قابل توجه و ابتکارات رهبران و مدیران دانشگاه، سطح نوآوری و کارآفرینی آن پایین‌تر از حد متوسط ارزیابی شده و بین وضعیت موجود و انتظارات شرکا و ذی‌نفعان، فاصلۀ قابل توجهی وجود دارد. این دانشگاه با رسالت ویژه خود برای حرکت در مسیر نوآوری و کار‌آفرینی باید در هفت محور شامل حکمرانی، ظرفیت‌های مالی، کارکرد یاددهی- یادگیری، سازوکارهای پشتیبانی از نوآوران و کارآفرینان، تبادل دانش و ارتباط با صنعت، تحرکات علمی بین‌المللی، استفاده بیشتر از قابلیت‌های تحول دیجیتال در ابعاد علمی و سازمانی، به‌طور همزمان و متوازن اقدام کند. طراحی و اجرای یک «برنامه میان‌مدت جامع راهبردی- عملیاتی» برمبنای «چارچوب راهنمای دانشگاه نوآور و کارآفرین» یک پیشنهاد اصولی برای تحول و ارتقای این دانشگاه به دانشگاه نوآور و کارآفرین است. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   5 - آثار و پیامدهای کووید- 19 بر فناوری و نوآوری
   سید محمدحسین  شجاعی علیرضا کفائی آهنی‌فر فاطمه کنعانی سعیده السادات آهنگری احد رضایان قیه‌‏باشی
   شماره 23 , دوره 12 , بهار-تابستان 1402
   همه‌گیری کووید-۱۹ جنبه‌های مختلف زندگی بشر را تحت تأثیر قرار داده است. یکی از حوزه‌هایی که از آغاز شیوع بیماری مورد توجه عمومی قرار گرفته، فناوری است. فناوری امیدبخش عبور سریع‌تر از بحران کووید-۱۹ بوده و انتظار می‌رود بر حل چالش‌های پدیدآمده از آن نیز تأثیرگذار باشد. با چکیده کامل
   همه‌گیری کووید-۱۹ جنبه‌های مختلف زندگی بشر را تحت تأثیر قرار داده است. یکی از حوزه‌هایی که از آغاز شیوع بیماری مورد توجه عمومی قرار گرفته، فناوری است. فناوری امیدبخش عبور سریع‌تر از بحران کووید-۱۹ بوده و انتظار می‌رود بر حل چالش‌های پدیدآمده از آن نیز تأثیرگذار باشد. با این وجود، اثر کووید-۱۹ بر فناوری و نظام‌های نوآوری کمتر مورد توجه قرار گرفته است. این پژوهش با استفاده از روش چرخ آینده، پیامدهای مستقیم و غیرمستقیم کووید-۱۹ بر فناوری را شناسایی و ترسیم می‌کند. درون‌داد مباحثات گروه کانونی برای طراحی چرخ آینده از تحلیل محتوای کیفی پژوهش‌ها، مطالعات و گزارش‌های موجود درباره اثرات کووید-۱۹ بر فناوری به دست آمده است. نسخه اولیه به پانزده نفر از خبرگان با تخصص‌های مختلف ارائه شد تا پس از اصلاح و تکمیل چرخ آینده، روایی پژوهش نیز تأیید شود. نظرات در دو دور مصاحبه به اجماع رسید و نسخه نهایی ترسیم شد. یافته‌های پژوهش نشان‌دهنده الگوی اثرات کووید-۱۹ بر فناوری ذیل چهار پیامد اصلی رکود و مشکلات اقتصادی؛ نیاز به راه‌حل‌های سریع، کارا و اثربخش برای مقابله با بحران؛ اتخاذ سیاست‌های فاصله‌گذاری و تعطیلی؛ و اثرات زیست‌محیطی کووید-۱۹ است. مهم‌ترین پیشنهادهای سیاستی برای مواجهه با پیامدهای شناسایی‌شده عبارتند از: حمایت از توسعه فناوری‌های مرتبط با بحران؛ حمایت از تداوم فعالیت‌های شرکت‏ها؛ پشتیبانی از مسابقات نوآوری؛ رفع موانع صادرات محصولات فناورانه؛ تسریع فرایندهای ثبت اختراع و کسب مجوز؛ به‌کارگیری ابزارهای سیاست نوآوری طرف تقاضا؛ بررسی مخاطرات فناوری‌های نوظهور؛ تنظیم‌گری فناوری‌های نوظهور؛ طراحی اطلس پویای مشاغل؛ و رفع محدودیت‌های دسترسی به مواد و تجهیزات مورد نیاز تحقیق‏و‏توسعه. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   6 - واکاوی تجاری سازی محصولات فناور و نوآور با رویکرد صادرات (مورد مطالعه: شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان)
   سمیرا کریمی ناصر خانی
   شماره 23 , دوره 12 , بهار-تابستان 1402
   هدف از پژوهش حاضر واکاوی تجاری‌سازی محصولات فناور و نوآور با رویکرد صادرات (مورد مطالعه: شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان) بود. روش مطالعه کیفی از نوع تحلیل مضمون است. جامعه آماری شامل کارکنان مدیریت بازاریابی و کارکنانی که دارای سابقه و دانش و درک مسائل مربوط به تجاری‌سازی چکیده کامل
   هدف از پژوهش حاضر واکاوی تجاری‌سازی محصولات فناور و نوآور با رویکرد صادرات (مورد مطالعه: شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان) بود. روش مطالعه کیفی از نوع تحلیل مضمون است. جامعه آماری شامل کارکنان مدیریت بازاریابی و کارکنانی که دارای سابقه و دانش و درک مسائل مربوط به تجاری‌سازی محصولات نوآورانه تکنولوژی هستند و در شرکت دانش‌بنیان شهر اصفهان مشغول به فعالیت می‌باشند بود. با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند، داده‌های به دست آمده از مصاحبه‌های نیمه ساختاری با 8 نفر به اشباع نظری رسید. جهت کسب روایی و پایایی یافته‌های به دست آمده از روش سه سوسازی استفاده شد. از مفاهیم استخراج شده 9 مفهوم محوری (عامل تفکر، عامل مشورت، نیازسنجی، عامل بازاریابی، عامل صادراتی کردن محصول، ارتقاء کیفیت، عامل تولید، عامل اداری) در 3 بخش کلان (عامل انسانی، عامل بازار هدف، عامل فناوری) شناسائی شد. در همچنین، در خصوص عوامل بازدارنده، موانع زمینه‌ای (موانع مالی اقتصادی، موانع سازمانی، موانع حمایتی، موانع محیطی، موانع انسانی) و موانع ساختاری (موانع ایده پردازی، موانع اجرایی و موانع فرهنگی) تعیین شد. راهکارها شامل راهکارهای نیازسنجی، راهکارهای تبلیغاتی، راهکارهای مالی، راهکارهای توسعه ای، راهکارهای مهارتی نیز شناسئی شد. بررسی همه جانبه عوامل، موانع و راهکارهای ارائه شده در این تحقیق می‌تواند بر موفقيت تجاری‌سازی محصولات شرکت‌های دانش‌بنیان تأثیرگذار باشد. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   7 - ارائه الگویی مناسب جهت پیش بینی بازار مصرف داروهای تخصصی در ایران
   علیرضا   رضوانی چمن زمین ناصر  فقهی فرهمند موسی رضوانی چمن زمین یعقوب علوی متین
   شماره 23 , دوره 12 , بهار-تابستان 1402
   پژوهش حاضر با هدف تبیین و ارائه مدل پیش بینی بازار مصرف داروهای تخصصی در ایران صورت پذیرفته است. نتایج پژوهش پیش رو با دو روش کیفی و کمی مورد بررسی قرار گرفته است. روش مورد استفاده در این پژوهش مبتنی بر مطالعات بنیادی است. پژوهش حاضر بر اساس روش گردآوری داده‌ها یک پژوهش چکیده کامل
   پژوهش حاضر با هدف تبیین و ارائه مدل پیش بینی بازار مصرف داروهای تخصصی در ایران صورت پذیرفته است. نتایج پژوهش پیش رو با دو روش کیفی و کمی مورد بررسی قرار گرفته است. روش مورد استفاده در این پژوهش مبتنی بر مطالعات بنیادی است. پژوهش حاضر بر اساس روش گردآوری داده‌ها یک پژوهش پیمایشی-مقطعی است. در این مطالعه از روش نمونه‌گیری هدفمند برای انتخاب خبرگان در بخش کیفی و روش تصادفی ساده به تعداد 385 در روش کیفی مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج نشان داد که فرآوری و سهولت مصرف با ضریب 089/26، دسترسی به مطب و پزشک با ضریب 514/4، استانداردها و تاییدهای لازم با ضریب 028/1، سهم پرداختی سیستم های حمایتی با ضریب 025/3، توزیع دارو به نقطه عرضه با ضریب 250/3، غیر رقابتی بودن محصولات در بازار هدف با ضریب 878/3، قدرت بازاریابی پزشکان 986/1، کاهش سود انحصاری با ضریب 801/3 و بازار سیاه و قاچاق با ضریب 971/5 و سطح معناداری 0001/0 (05/0 > P ) بر پیش بینی بازار مصرف داروهای تخصصی تأثیر دارد پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   8 - شناسایی فرصت‌های راه‌اندازی کسب‌وکارهای کارآفرینانه در شهرستان مسجدسلیمان
   محمدحسین  مهمدی کرتلایی حسین مهدی زاده نعمت اله شیری
   شماره 23 , دوره 12 , بهار-تابستان 1402
   هدف این پژوهش شناسایی فرصت‌های راه‌اندازی کسب‌وکارهای کارآفرینانه در شهرستان مسجدسلیمان بود که برای رسیدن به این هدف، از پارادایم کیفی و روش دلفی بهره گرفته شد. جامعه مورد مطالعه در این پژوهش، کارآفرینان موفق، متخصصان و صاحب‌نظران و افراد با تجربه در حوزه‌های کشاورزی، ص چکیده کامل
   هدف این پژوهش شناسایی فرصت‌های راه‌اندازی کسب‌وکارهای کارآفرینانه در شهرستان مسجدسلیمان بود که برای رسیدن به این هدف، از پارادایم کیفی و روش دلفی بهره گرفته شد. جامعه مورد مطالعه در این پژوهش، کارآفرینان موفق، متخصصان و صاحب‌نظران و افراد با تجربه در حوزه‌های کشاورزی، صنعت و خدمات در شهرستان مسجدسلیمان بودند که با استفاده از روش نمونه‌گیری گلوله برفی، تعداد 20 نفر از آنان به‌عنوان اعضای پانل دلفی انتخاب شدند. در این پژوهش، پس از سه دور بررسی، نسبت به فرصت‌های راه‌اندازی کسب‌وکارهای کارآفرینانه، اجماع حاصل شد. ابزار اصلی پژوهش در دور اول مطالعه دلفی پرسشنامه با پرسش‌های باز- پاسخ و در دور دوم و سوم، پرسشنامه با پرسش‌های بسته و باز- پاسخ بود. در دور اول داده‌ها با استفاده از روش مقایسۀ مستمر تجزیه‌وتحلیل شدند. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها در دور دوم با ترسیم جدول توزیع فراوانی با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخۀ 27 انجام شد. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها در دور سوم با ترسیم جدول توزیع فراوانی، محاسبه درصد توافق و ضریب توافق کندال و همچنین، برای اولویت‌بندی انواع فرصت‌های راه‌اندازی کسب‌وکارهای کارآفرینانه کشاورزی، خدماتی و صنعتی از میانگین و انحراف معیار با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخۀ 27 بهره گرفته شد. نتایج پژوهش نشان داد که «کشت گیاهان دارویی»، «بسته‌بندی محصولات دامی همچون کشک و دیگر محصولات مشابه» و «گسترش صنایع پایین‌دستی پتروشیمی» به ترتیب مهم‌ترین فرصت‌های راه‌اندازی کسب‌وکارهای کارآفرینانه کشاورزی، خدماتی و صنعتی در شهرستان مسجدسلیمان بودند. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   9 - شناسایی مؤلفه¬های فرآیند نوآوری بانکداری اجتماعی با رویکرد تحول دیجیتال با روش دلفی فازی
   علی محمودی عباس خمسه مهرداد حسینی شکیب
   شماره 23 , دوره 12 , بهار-تابستان 1402
   این مقاله با هدف شناسایی مولفه های فرآیند نوآوری بانکداری اجتماعی با رویکرد تحول دیجیتال به روش دلفی فازی سامان یافته است که از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری اطلاعات جزء پژوهش های کیفی است. جامعه آماری شامل خبرگان و مدیران ارشد بانکی مي باشد که برای فرآیند دل چکیده کامل
   این مقاله با هدف شناسایی مولفه های فرآیند نوآوری بانکداری اجتماعی با رویکرد تحول دیجیتال به روش دلفی فازی سامان یافته است که از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری اطلاعات جزء پژوهش های کیفی است. جامعه آماری شامل خبرگان و مدیران ارشد بانکی مي باشد که برای فرآیند دلفی 16 نفر با استفاده از تکنیک گلوله برفی انتخاب شدند. ابزار گردآوري در این پژوهش، پرسشنامه دلفی است و شاخص ها با استفاده از تکنیک دلفی فازی گردآوری شده است. اعتبار پژوهش به وسيله توافق خبرگان و روايی به مدد اجماع نظرات و روایی صوری بدست آمد. نتایج نشان داد در طي سه مرحله نظرسنجي از 66 مؤلفه، مدل نهايي داراي 43 مؤلفه و دارای 6 بعد می باشد. بر اساس نتایج به دست آمده از روش دلفی فازی و ادبیات پژوهش بیان شد. عوامل (شاخص ها) 43 گانه شناسایی شده و مورد تأیید خبرگان، اساس شکل گیری مدل پژوهش هستند که در 6 گروه مجزا طبقه بندی شده اند: 1- عوامل اجتماعی (SF )، 2- قوانین و سیاست ها (RP )، 3- زیرساخت تحول دیجیتال (DTI )، 4- رویکرد نوآورانه (IA )، 5- امنیت (S ) و 6- ساختار صنعت بانکداری (SBI ). پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   10 - واکاوی عوامل مؤثر بر همرقابتی شرکت‌های نوپا در اکوسیستم کارآفرینی با استفاده از رویکرد فراترکیب
   محمد  طالاری فاطمه کشاورزی
   شماره 23 , دوره 12 , بهار-تابستان 1402
   راهبرد هم‌رقابتي در دو دهۀ اخير به منظور کسب، حفظ و ارتقاء جایگاه رقابتی مورد توجه بسیاری از شرکت‌ها قرار گرفته است. در اکوسیستم کارآفرینی شرکت¬های نوپا که همواره با چالش رشد و بقا روبرو هستند که با بکارگیری راهبرد هم‌رقابتی می‌توانند موقعیت رقابتی مناسبی در بسیاری از ز چکیده کامل
   راهبرد هم‌رقابتي در دو دهۀ اخير به منظور کسب، حفظ و ارتقاء جایگاه رقابتی مورد توجه بسیاری از شرکت‌ها قرار گرفته است. در اکوسیستم کارآفرینی شرکت¬های نوپا که همواره با چالش رشد و بقا روبرو هستند که با بکارگیری راهبرد هم‌رقابتی می‌توانند موقعیت رقابتی مناسبی در بسیاری از زمینه‌ها کسب کنند. از اینرو پژوهش حاضر به واکاوی مهمترین عوامل مؤثر بر هم‌رقابتی شرکت‌های نوپا در اکوسیستم کارآفرینی پرداخته است. در ابتدا با استفاده از پژوهش کیفی فراترکیب (متاسنتز)، کلیۀ عوامل اثرگذار بر هم‌رقابتي در شرکت¬های نوپا شناسايي شد. سپس میزان اهمیت و اولویت هر یك از عوامل پیشنهادی به کمك روش کمی آنتروپی شانون تعیین شده است. عوامل مؤثر در 6 مقوله 16 مفاهیم و 68 شاخص دسته‌بندي شد. نتايج پژوهش نشان داد که مهم‌ترين عوامل به ترتيب "عوامل نهادي"، "عومل راهبردي"، "عوامل محيطي"، "عوامل فردي_ مديريتي"، "عوامل مشارکتي"، "عوامل ارتباطي" است.از ميان "رويداد‌ها" در رتبۀ اول، و "نهاد‌هاي حمايتي"، "حسن شهرت شرکت" و "داشتن و ذهنيت هم‌رقابتي" در رتبۀ دوم تا چهارم قرار گرفتند. این پژوهش درک عمیقی از ادبیات موجود در مورد راهبرد هم‌رقابتي در شرکت‌هاي نوپا را با سازماندهی عوامل مؤثر بر آن ارائه می‌دهد و یافته¬های آن می‌تواند در برنامه‌ریزی جهت رشد و بقاي آنها در شرايط پيچيده و پوياي بازار در جهت هم‌رقابتي با ساير شرکت‌ها مورد استفاده قرار بگيرد. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   11 - تحلیل ارزش‌گذاری فناوری مبتنی بر رویکرد سیستم‌های پویا (موردمطالعه: صنعت تولید ظروف تفلون)
   هنگامه  عباسی علی اکبر حسنی جلیل  غریبی
   شماره 23 , دوره 12 , بهار-تابستان 1402
   امروزه با ظهور کسب‌وکارهای فناورانه و شکل‌گیری اقتصاد دانش‌بنیان، بر اهمیت مسئله ارزش‌گذاری فناوری افزوده شده است. عوامل بسیار متنوعی در قالب یک سیستم علی و معلولی بر مسئله ارزش‌گذاری فناوری تأثیر خواهند گذاشت. این در حالی است که بخش مهمی از بازخوردها می‌تـواند در طی یک چکیده کامل
   امروزه با ظهور کسب‌وکارهای فناورانه و شکل‌گیری اقتصاد دانش‌بنیان، بر اهمیت مسئله ارزش‌گذاری فناوری افزوده شده است. عوامل بسیار متنوعی در قالب یک سیستم علی و معلولی بر مسئله ارزش‌گذاری فناوری تأثیر خواهند گذاشت. این در حالی است که بخش مهمی از بازخوردها می‌تـواند در طی یک بازه زمانی و با رفتاری نه لزوماً خطی پدیدار شود. ازاین‌رو تحلیل مجموعه عوامل تأثیرگذار بر مقوله ارزش‌گذاری فناوری در قالب یک نگاه سیستمی و در عین حال پویا می‌تواند بر کارایی و اثربخشی تصمیمات مربوطه تأثیرگذار باشد. ازاین‌رو در پژوهش حاضر، با توجه به ماهیت پویای مسئله تصمیم‌گیری مدنظر و مواجه با معیارهای ارزیابی متنوع و متفاوت در فرایند تحلیل و انتخاب راهبردهای ارزش‌‌گذاری فناوری، یک روش تحلیل ترکیبی مبتنی بر رویکرد سیستم‌های پویا و تصمیم‌گیری چندمعیاره ارائه شده است. مدل پیشنهادی جهت ارزش‌گذاری فناوری صنعت تولید ظروف تفلون به‌عنوان موردمطالعه پیاده‌سازی شده است. نتایج پژوهش حاکی از کارایی مدل پویای پیشنهادی در تحلیل روابط مابین متغیرهای دارای اثرگذاری مستقیم و غیرمستقیم بر مسئله ارزش‌گذاری فناوری است. اعتبار مدل پویای پیشنهادی با استفاده از رویکرد ارزیابی ساختار مدل و ارزیابی شرایط مرزی مورد بررسی و تایید توسط خبرگان توسط روش مصاحبه قرار گرفته است. علاوه بر آن، با استفاده از روش ترکیبی تصمیم‌گیری چندمعیاره مبتنی بر تحلیل سلسله‌مراتبی و تاپسیس، اقدام به ارزیابی راهبردهای برنامه‌ریزی مبتنی بر نتایج شبیه‌سازی و درنهایت اولویت‌بندی آن‌ها شده است پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   12 - تبیین نوآوری اجتماعی با تاکید بر گفتمان کارآفرینی
   اباذر اشتری مهرجردی
   شماره 23 , دوره 12 , بهار-تابستان 1402
   نوآوری اجتماعی بعنوان مفهومی جدید و میان رشته‌ای که کمتر از یک دهه از عمر آن می گذرد، توانسته نظر سیاستمداران و دولتمردان تا دانشگاهیان را به خود جلب کند. در این میان دسته بندی‌ها و صورت‌بندی‌های زیادی با رویکردهای مختلف صورت گرفته که هرکدام در قالب گفتمانی، به دنبال اه چکیده کامل
   نوآوری اجتماعی بعنوان مفهومی جدید و میان رشته‌ای که کمتر از یک دهه از عمر آن می گذرد، توانسته نظر سیاستمداران و دولتمردان تا دانشگاهیان را به خود جلب کند. در این میان دسته بندی‌ها و صورت‌بندی‌های زیادی با رویکردهای مختلف صورت گرفته که هرکدام در قالب گفتمانی، به دنبال اهداف و پیاده‌سازی سیاستهای خود در جامعه هستند. در عینِ صورت‌بندی‌های متفاوت و گاها متناقض، اما هدف آرمانی آن فارغ از گفتمانهای مختلف، کاهش شکافهای موجود میان اقشار، که بواسطه پیاده‌سازی سیاست‌های نامناسب اقتصادی-اجتماعی بوجود آمده، است که نهایتا به جامعه مدنی با طبقه فربه متوسط ختم خواهد شد. مهمترین هدف این مقاله در ابتدا برساخت مفهومی نوآوری اجتماعی و در ادامه تبیین آن در قالب گفتمانهای سه گانه موجود(دولتی، کارآفرینی و دانشگاهی) و نهایتا کاربست گفتمان کارآفرینی (با امعان نظر به این نکته که در شرایط کشور ما تنها امکان ایجاد و بازتولید جامعه و نهایتا نوآوری و برون رفت از شرایط موجود، تقویت طبقه متوسط است) به روش "روایت رویدادهای موجود" است. بر همین اساس ضمن دسته بندی و ارزیابی اقدامات کارآفرینانه، نوع کاربردی آن در شرایط موجود جامعه تبیین و ترسیم کردیم. پرونده مقاله
  پربازدیدترین مقالات

  • دسترسی آزاد مقاله

   1 - بررسی ویژگی های شخصیتی کارآفرینانه دانشجویان دانشگاه های دولتی تهران
   محمدعلی نعمتی
   شماره 3 , دوره 2 , بهار-تابستان 1392
   پژوهش حاضر با هدف بررسی ویژگی های شخصیتی کارآفرینانه دانشجویان دانشگاه های دولتی تهران و مقایسه این ویژگی ها به تفکیک جنسیت، مقطع تحصیلی، رشته تحصیلی و دانشگاه محل تحصیل انجام شده که در این راستا، نمونه ای بالغ بر 856 نفر از دانشجویان دانشگاه های دولتی تهران انتخاب گردی چکیده کامل
   پژوهش حاضر با هدف بررسی ویژگی های شخصیتی کارآفرینانه دانشجویان دانشگاه های دولتی تهران و مقایسه این ویژگی ها به تفکیک جنسیت، مقطع تحصیلی، رشته تحصیلی و دانشگاه محل تحصیل انجام شده که در این راستا، نمونه ای بالغ بر 856 نفر از دانشجویان دانشگاه های دولتی تهران انتخاب گردیده است. ابزار مورد استفاده در این تحقیق، پرسشنامه استاندارد شده «سنجش ویژگی های شخصیتی کارآفرینان ایرانی» در 8 بعد با ضریب پایایی 0.909 است. مهمترین نتایج و یافته های این تحقیق حاکی از آن است که دانشجویان نمونه در ابعاد ریسک پذیری، سلاست فکر و چالش طلبی در وضعیت ضعیف قرار داشته، در ابعاد کانون کنترل، توفیق طلبی، عملگرایی و رویاپردازی در وضعیت قوی، در بعد تحمل ابهام در وضعیت بسیار قوی و در کل روحیه کارآفرینی دانشجویان نمونه دارای وضعیت قوی ارزیابی شده است. سایر نتایج نشان می دهد که میان دو گروه دانشجویان زن و مرد در خصوص میزان برخورداری از ریسک پذیری، رویاپردازی و چالش طلبی و در کل بین روحیه کارآفرینی تفاوت معنادار وجود داشته، میان کل دانشجویان مقاطع تحصیلی مختلف تنها در خصوص برخورداری از ویژگی موفقیت طلبی تفاوت معنادار بوده و بین کل دانشجویان نمونه رشته های تحصیلی مختلف در خصوص برخورداری از وی‍ژگی های سلاست فکر، تحمل ابهام، رویاپردازی و چالش طلبی تفاوت معنادار مشاهده گردیده است. همچنین بین کل دانشجویان نمونه دانشگاه های مختلف تنها در خصوص برخورداری از وی‍ژگی تحمل ابهام تفاوت معنادار بوده است. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   2 - شناسایی راهبردهای توسعه کارآفرینی گردشگری در منطقه آزاد چابهار و قشم
   مریم راشکی فرید  شاهمرادی امین رضا کمالیان
   شماره 14 , دوره 7 , پاییز-زمستان 1397
   ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻓﺮاواﻧﯽ بر اﺑﻌﺎد اﻗﺘﺼﺎدی، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر می‌گذارد. هدف پژوهش حاضر شناسایی راهبردهای مؤثر بر توسعه کارآفرینی گردشگری در مناطق آزاد چابهار و قشم می باشد. جامعه آماری را مدیران مناطق آزاد، متخصصان  و مدیران شرکت‌های مسافرتی و گردشگری و صاحبان کسب ‌وکار د چکیده کامل
   ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻓﺮاواﻧﯽ بر اﺑﻌﺎد اﻗﺘﺼﺎدی، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر می‌گذارد. هدف پژوهش حاضر شناسایی راهبردهای مؤثر بر توسعه کارآفرینی گردشگری در مناطق آزاد چابهار و قشم می باشد. جامعه آماری را مدیران مناطق آزاد، متخصصان  و مدیران شرکت‌های مسافرتی و گردشگری و صاحبان کسب ‌وکار در مناطق آزاد چابهار و قشم تشکیل داده‌اند. پژوهش به روش پیمایشی و ابزار گردآوری پرسشنامه محقق ساخته بوده که بعد از برآورد روایی(با استفاده از نظرات اساتید راهنما و مشاور و تحلیل عاملی تاییدی) و پایایی پرسشنامه از طریق ضریب پایایی آلفای کرونباخ استفاده گردید و با استفاده از نرم افزار SPSS21 آزمون فریدمن و مستقلT محاسبه و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل بیانگر این است که راهبرد تنظیمی، راهبرد شناختی و راهبرد هنجاری به عنوان سه راهبرد کلی توسعه کارآفرینی گردشگری در مناطق آزاد محسوب می‌شوند که در مجموع شامل9 مؤلفه و36 شاخص توسعه کارآفرینی گردشگری می‌باشند. همچنین نتایج حاصل از آزمون فریدمن نشان می‌دهد که راهبرد تنظیمی از اولویت مهمتری نسبت به دو راهبرد دیگر برخوردار است و اهمیت بالاتری دارد.   پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   3 - بررسی عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی در مراکز پژوهشی(مطالعه موردی:پژوهشگاه صنعت نفت
   روح اله قابضی
   شماره 3 , دوره 2 , بهار-تابستان 1392
   چکیده بهبود بهره وری سازمانها یکی از ویژگیهای جوامع پیشرفته امروزی است. با توجه به اهمیت راهبردی سرمایه های انسانی در موفقیت سازمانهای پژوهشی، این تحقیق با هدف بررسی عوامل موثر بر بهره وری سرمایه های انسانی در پژوهشگاه صنعت نفت انجام گرفته است. جامعه آماری این تحقیق شام چکیده کامل
   چکیده بهبود بهره وری سازمانها یکی از ویژگیهای جوامع پیشرفته امروزی است. با توجه به اهمیت راهبردی سرمایه های انسانی در موفقیت سازمانهای پژوهشی، این تحقیق با هدف بررسی عوامل موثر بر بهره وری سرمایه های انسانی در پژوهشگاه صنعت نفت انجام گرفته است. جامعه آماری این تحقیق شامل کارکنان رسمی شاغل در پژوهشگاه صنعت نفت می باشد. برای جمع آوری اطلاعات از روشهای مطالعات کتابخانه ای، مصاحبه و پرسشنامه استفاده شده است. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد شیوه های رهبری، آموزش، نظام پرداخت، ساختار سازمانی و گزینش و کاریابی صحیح بر بهره وری سرمایه های انسانی در پژوهشگاه صنعت نفت تاثیر دارند. در پایان نیز به منظور ارتقای بهره وری در این مرکز پژوهشی پیشنهاداتی ارایه گردیده است. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   4 - تحلیل محتوای موانع، فرصت‌ها و راهکارهای توسعه ارتباط صنعت و دانشگاه در پانزده کنگره‌ی همکاری های دولت،دانشگاه و صنعت برای توسعه‌ی ملی
   ف اا مسعود شفیعی
   شماره 3 , دوره 2 , بهار-تابستان 1392
   پیدایش و نضج ارتباط و تعامل اثربخش و همکاری های متقابل میان نهادهای دانشگاه و صنعت مستلزم انجام مطالعات و ایجاد زیرساخت هایی است که بتواند مسیر همواری را برای همکاری فراهم کند. علی‌رغم مطالعات انجام شده متعدد در حوزه ارتباط دولت، دانشگاه و صنعت در داخل و خارج از کشور و چکیده کامل
   پیدایش و نضج ارتباط و تعامل اثربخش و همکاری های متقابل میان نهادهای دانشگاه و صنعت مستلزم انجام مطالعات و ایجاد زیرساخت هایی است که بتواند مسیر همواری را برای همکاری فراهم کند. علی‌رغم مطالعات انجام شده متعدد در حوزه ارتباط دولت، دانشگاه و صنعت در داخل و خارج از کشور و تجارب موفق محدود در کشور، متأسفانه چالش ها و موانع فراوانی وجود دارد که تقویت همکاری ها در سه ضلع اصلی این مثلث را به عنوان مقوله ای اساسی و استراتژیک در کشور با مشکل مواجه نموده است در این تحقیق با استفاده از روش تحلیل محتوای مستندات پانزده کنگره برگزار شده همکاری های دولت، دانشگاه و صنعت برای توسعه‌ی ملّی به بررسی، شناسایی و تحلیل موانع، فرصتها و راهکارهای توسعه همکاری های ارتباط صنعت و دانشگاه پرداخته شده است. نتایج تحقیق، 24 مانع، 8 فرصت پیش رو و 35 راهکار پیشنهادی برای توسعه‌ی همکاری ها را نشان می‌دهد. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   5 - طراحی مدل کارآفرینی سازمانی در صنایع نساجی ایران
   علی اکبر  شرافتی‏ نژاد سیدمجتبی سجادی حمیدرضا  قاسمی شیلا  شهیدی مصطفی  علیمیری سیداحمد  موسوی شوشتری
   شماره 15 , دوره 8 , بهار-تابستان 1398
   کارآفرینی عامل رشد و توسعه اقتصادی در بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه محسوب می‏شود، این مهم در نتیجه جدیت و پشتكار در استفاده بهینه از فرصت‏ها به دست می‏آید. در نتیجه این امر می‏توان اذعان کرد، کارآفرینان صنایع مختلف به عنوان طلایه داران موفقیت‏های تجاری در چکیده کامل
   کارآفرینی عامل رشد و توسعه اقتصادی در بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه محسوب می‏شود، این مهم در نتیجه جدیت و پشتكار در استفاده بهینه از فرصت‏ها به دست می‏آید. در نتیجه این امر می‏توان اذعان کرد، کارآفرینان صنایع مختلف به عنوان طلایه داران موفقیت‏های تجاری در جامعه محسوب می‏شوند زیرا، توانایی استفاده از فرصت‏ها را دارا بوده و قادر به ایجاد ابتكار و خلاقیت در سازمان می‏باشند. کارآفرینی در صنایع مختلف اهمیت بسزایی در ارتقاء و پیشرفت آن سازمان دارد، با توجه به اهمیت بسیار زیاد البسه و منسوجات در جامعه و اقتصاد مردم در کشورهای مختلف و نقش بسیار مهم آن در کشور ایران، بررسی کارآفرینی سازمانی در صنعت نساجی مورد مطالعه قرار گرفت. این تحقیق در قالب مصاحبه عمیق از چندین شرکت مختلف نساجی و خبرگان این صنعت و خبرگان دانشگاهی صورت گرفت و شناسائی مؤلفه‏های کارآفرینی سازمانی در صنعت نساجی از طریق مصاحبه هایی در قالب 46 پرسش مختلف طراحی و مطالعه گردید، که پس از 12 مصاحبه اشباع نظری حاصل گردید. مصاحبه‏های صورت گرفته از طریق نرم‏افزار اطلس کدگذاری گردیدند و بر اساس کدهای به دست آمده، مدل کارآفرینی سازمانی در صنعت نساجی ایران ارائه شد. نتایج این مطالعه نمایانگر نقش شگرف عوامل ساختاری و محیطی موجود در صنایع نساجی و نیز استراتژی و مؤلفه‏های کارآفرینی سازمانی بر صنایع نساجی بود. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   6 - تحلیلی بر عوامل موثر بر رشد و پایداری شرکت های دانش بنیان در ایران
   محمدصادق خیاطیان سیدحبیب‌اله  طباطبائیان مهدی  الیاسی
   شماره 6 , دوره 3 , پاییز-زمستان 1393
   موتور محرک اقتصاد دانش‌بنیان شرکت‌های دانش‌بنیان هستند. این شرکت‌ها به منظور هم‌افزایی علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش محور، تحقق اهداف علمی، اقتصادی و تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه در حوزه فناوری‌های برتر نقش دارند. اما به دلیل ریسک‌های ذاتی و ویژگی‌های خاص، یکی از چالش چکیده کامل
   موتور محرک اقتصاد دانش‌بنیان شرکت‌های دانش‌بنیان هستند. این شرکت‌ها به منظور هم‌افزایی علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش محور، تحقق اهداف علمی، اقتصادی و تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه در حوزه فناوری‌های برتر نقش دارند. اما به دلیل ریسک‌های ذاتی و ویژگی‌های خاص، یکی از چالش‌های موفقیت این شرکت‌ها، تداوم رشد و پایداری آن‌ها می‌باشد. این مقاله با هدف شناسایی عوامل رشد و پایداری شرکت‌های دانش‌بنیان در ایران انجام شده است. در این راستا از رویکرد کیفی جهت تبیین و شناسایی عوامل موثر بر رشد و پایداری شرکت‌های دانش‌بنیان استفاده شد. از نظر روش اجرای تحقیق از روش مصاحبه ساختاریافته بهره گرفته شد. جامعۀ آماری مورد بررسی، شرکت‌های مستقر در پارک‌های علم و فناوری می‌باشد. نمونۀ آماری متشکل از 30 نفر از مدیران شرکت‌های دانش‌بنیان موفق مستقر در پارک‌های علم و فناوری می‌باشد که از روش نمونه‌گیری هدفمند قضاوتی استفاده شده است. یافته‌های تحقیق بیانگر آن است که در موردهای منتخب از شرکت‎های دانش بنیان، مهم‎ترین دسته از عوامل اثرگذار بر رشد و پایداری شرکت‎های دانش‎بنیان عبارت‌اند از: ویژگی موسسان، مشخصات عمومی شرکت، ایده محوری شرکت، نیروی انسانی، بازار و رقابت، سازماندهی، زیرساخت‎ها، تأمین مالی و عوامل محیطی. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   7 - همبستگی سرمایه اجتماعی، کارآمدی نهادی و توسعه ملی
   سیدعطاءالله سینائی مسعود شفیعی
   شماره 14 , دوره 7 , پاییز-زمستان 1397
   فرایند پیوستۀ توسعه مهمترین ذهن مشغولی جوامع بشری و تعیین کنندۀ میزان تفاوت کشورهاست. بنابر این پرسش مهمی که در دنیای کنونی رد و بدل می شود این است که چرا و چگونه برخی کشورها به سطح بالاتری از شاخص های توسعه دست یافته اند و برخی دیگر در پایین جدول قرار دارند؟ از این زاو چکیده کامل
   فرایند پیوستۀ توسعه مهمترین ذهن مشغولی جوامع بشری و تعیین کنندۀ میزان تفاوت کشورهاست. بنابر این پرسش مهمی که در دنیای کنونی رد و بدل می شود این است که چرا و چگونه برخی کشورها به سطح بالاتری از شاخص های توسعه دست یافته اند و برخی دیگر در پایین جدول قرار دارند؟ از این زاویه کاویدن عوامل و ابعاد توسعه و طرح پرسش ها و فرضیات در این خصوص روش رایجی برای کشف و گشایش مسیرهای توسعۀ جوامع است. هدف کلی در این پژوهش بررسی سرمایه اجتماعی، رابطۀ آن با شکل گیری کارآمدی نهادی و سپس با نوسانات توسعۀ ملی است. پژوهش به تأثیر این ظرفیت های دو گانه، پیاپی و پیشنیاز بر نوسانات حرکت در مسیر توسعۀ ملی می پردازد. بازبینی مسیر طی شده و نوسانات نشان می دهد که رابطۀ میان این سه عامل برخوردار از یک وضعیت هم افزا (synergy)است. چارچوب نظری این پژوهش، تلفیقی از تئوریهای سرمایه اجتماعی، نهادگرایی و توسعه؛ و نظریات اندیشمندانی چون پاتنام، فوکویاما، هانتینگتون، نورث، شومپیتر، میردال و تودارو، در ارتباط با متغیرهای درگیر در شکل گیری موضوع پژوهش است. فرضیه اصلی پژوهش این است که رابطۀ همبستگی مثبتی میان سه متغیر سرمایه اجتماعی، کارآمدی نهادی و توسعۀ ملی وجود دارد. این پژوهش از نظر هدف بنیادی و از نظر روش کتابخانه ای، اسنادی و اکتشافی است. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   8 - توسعه کیفی خصوصی‌سازی آموزش عالی در ایران: الزامات و پیش بایست‌های خرد
     حمیدرضا  آراسته عبدالرحیم  نوه ابراهیم حسن رضا  زین آبادی
   شماره 3 , دوره 2 , بهار-تابستان 1392
   در دهه‌های اخیر خصوصی‌سازی آموزش عالی در ایران به دو صورت رشد خصوصی‌سازی آموزش عالی دولتی و ورود بخش خصوصی به آموزش عالی توسعه یافته است. این پژوهش با توجه به لزوم همگام بودن توسعه کمی و کیفی، با هدف شناسایی الزامات خرد توسعه کیفی خصوصی‌سازی آموزش عالی در ایران انجام شد چکیده کامل
   در دهه‌های اخیر خصوصی‌سازی آموزش عالی در ایران به دو صورت رشد خصوصی‌سازی آموزش عالی دولتی و ورود بخش خصوصی به آموزش عالی توسعه یافته است. این پژوهش با توجه به لزوم همگام بودن توسعه کمی و کیفی، با هدف شناسایی الزامات خرد توسعه کیفی خصوصی‌سازی آموزش عالی در ایران انجام شد. روش آمیخته اکتشافی برای این پژوهش انتخاب شد. در بخش کیفی از مصاحبه و گروه کانونی و در بخش کمی از پرسشنامه محقق ساخته مشتمل بر 71 گویه در 8 بعد اصلی جهت جمع آوری اطلاعات استفاده گردید. ضریب پایایی پرسشنامه در بخش وضعیت مطلوب برابر با 947/0 و در بخش وضعیت موجود برابر با 95/0 به دست آمد. نمونه این پژوهش مشتمل بر 103 نفر از متخصصان و صاحبنظران آموزش عالی و دست اندرکاران آموزش عالی خصوصی کشور بود. الزامات خرد توسعه کیفی خصوصی‌سازی آموزش عالی در 8 بعد شناسایی و میزان اهمیت آنها(وضعیت مطلوب) و میزان توجه به آنها(وضعیت موجود) در فرآیند توسعه کیفی خصوصی‌سازی آموزش عالی مورد بررسی قرار گرفت. اکثریت این الزامات از نظر میزان اهمیت متوسط به بالا و میزان توجه متوسط به پایین در توسعه کیفی خصوصی‌سازی آموزش عالی برخوردار بوده اند. در نهایت راهکارهایی جهت توسعه کیفی این فرآیند در نظام آموزش عالی کشور پیشنهاد شده است. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   9 - تأثیر شبکه‌های اجتماعی آنلاین بر عملکرد نوآوری کسب‌وکارهای خانگی: نقش میانجی ظرفیت‌ نوآوری
   مرتضی اکبری پیمان دولتشاه مژگان  دانش
   شماره 14 , دوره 7 , پاییز-زمستان 1397
   امروزه فعالیت در شبکه­های اجتماعی آنلاین به امری فراگیر تبدیل شده است و این ابزارهای جدید پتانسیل بالایی برای جذب اطلاعات مربوط به کسب‌وکار و نیازهای مشتریان از طریق هوش جمعی دارند که استفاده از این اطلاعات می­تواند محرّکی برای ایجاد محصولات و فرآیندهای نوآورانه در کسب‌ چکیده کامل
   امروزه فعالیت در شبکه­های اجتماعی آنلاین به امری فراگیر تبدیل شده است و این ابزارهای جدید پتانسیل بالایی برای جذب اطلاعات مربوط به کسب‌وکار و نیازهای مشتریان از طریق هوش جمعی دارند که استفاده از این اطلاعات می­تواند محرّکی برای ایجاد محصولات و فرآیندهای نوآورانه در کسب‌وکارها باشد. همچنین وجود ظرفیت نوآوری بالا در کسب‌وکارها می­تواند تسهیل‌کننده­ی فرآیند بهبود عملکرد نوآوری باشد. لذا در این پژوهش سعی شده است تأثیر استفاده از شبکه­های اجتماعی آنلاین بر بهبود عملکرد نوآوری کسب‌وکارهای خانگی مستقر در استان اصفهان بررسی گردیده و مشخص شود که ظرفیت نوآوری این کسب‌وکارها چگونه بر این رابطه تأثیرگذار می­باشد. پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و بر حسب روش، توصیفی از نوع تحلیلی- پیمایشی است. موردمطالعه 220 کسب‌وکار خانگی مستقر در استان اصفهان هستند، که با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شده­اند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه بوده است. برای تحلیل داده­ها از روش مدل­سازی معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج نشان داد که سطوح بالاتر استفاده از شبکه­های اجتماعی آنلاین می‌تواند احتمال بهبود عملکرد نوآوری را افزایش دهد. همچنین ظرفیت نوآوری می‌تواند محرّکی برای استفاده از شبکه‌های اجتماعی آنلاین و در نتیجه بهبود عملکرد نوآوری کسب‌وکارهای خانگی باشد. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   10 - ارائه مدل نوآوری باز در صنعت بانکداری ایران : مطالعه موردی بانک پارسیان
   جعفر باقری نژاد غزاله  جاوید
   شماره 5 , دوره 3 , بهار-تابستان 1393
   در تحقیق انجام شده که این مقاله نتایج آن را منعکس می سازد، مدلی جهت شکل گیری نوآوری باز در صنعت بانکداری ایران ارائه می شود. در واقع رابطه بین نوآوری باز به عنوان متغیر مکنون و عوامل اثرگذار برآن در چارچوب مدلی تبیین می گردد. در این راستا با مرور ادبیات موضوع و تحقیقا چکیده کامل
   در تحقیق انجام شده که این مقاله نتایج آن را منعکس می سازد، مدلی جهت شکل گیری نوآوری باز در صنعت بانکداری ایران ارائه می شود. در واقع رابطه بین نوآوری باز به عنوان متغیر مکنون و عوامل اثرگذار برآن در چارچوب مدلی تبیین می گردد. در این راستا با مرور ادبیات موضوع و تحقیقات پیشین یک مدل مفهومی نوآوری باز در صنعت بانکداری شامل سه سازه عمده نظیر عوامل داخلی (منابع تکنولوژیک ،توانمندی جذب ایده ها)، عوامل خارجی(منابع دانش خارجی، تغییرات تکنولوژیک) وعوامل رابطه ای (اعتماد) طراحی شد. با انجام مصاحبه هایی با خبرگان امر در ارتباط با سازه های مدل مذکور وانجام تحلیل های آماری، اعتبارسنجی لازم بعمل آمد. سپس در یک مطالعه میدانی در بانک پارسیان با توزیع پرسشنامه، داده های مرتبط برای آزمون تایید سازه ها، نشانگرها ومتغیر های مدل، گردآوری شد. در ادامه با استفاده از تکنیک مدل سازی معادلات ساختاری و نیز معادلات رگرسیونی تعاملی در قالب تحلیل مسیر و کاربرد نرم افزار های اس پی اس اس و لیزرل ، داده ها مورد تحلیل قرار گرفتند و عوامل رابطه ای بین متغیر های مکنون و مشاهده گر تبیین شدند. نتایج موید آن است که دربعد داخلی منابع تکنولوژیک با شکل گیری نوآوری باز، رابطه مستقیم مثبت ندارد درحالیکه توانمندی جذب ایده ها با شکل گیری نوآوری باز ، رابطه مثبت دارد. دربعد خارجی، منابع دانش خارجی و تغییرات تکنولوژیک با شکل گیری نوآوری باز، رابطه مثبت دارند. سرانجام در بعد عوامل رابطه ای ، "اعتماد" با شکل گیری نوآوری باز، رابطه مثبت دارد. مدل این تحقیق با سازه ها ومتغیرهای مربوط می تواند در شکل گیری نوآوری باز در صنعت بانکداری موثر واقع گردد و مد نظر سیاست گذاران وبرنامه ریزان بخش اقتصادی مذکور قرار گیرد پرونده مقاله
  مقالات در انتظار انتشار

  • دسترسی آزاد مقاله

   1 - ارزیابی اثرات نوآوری در خدمات، بازاریابی رسانه اجتماعی و حمایت اجتماعی بر هم‌آفرینی در ارزش
   اکبر  هوشیار علیرضا روستا
   زمینه و هدف: بازاریابی رسانه‌های اجتماعی با استفاده از نوآوری در خدمات و حمایت اجتماعی در کسب مزیت رقابتی مفهوم یافته است. در این راستا، پژوهش حاضر به ارزیابی اثرات نوآوری در خدمات، بازاریابی رسانه اجتماعی و حمایت اجتماعی بر هم‌آفرینی در ارزش می‌پردازد. روش‌شناسی: اين چکیده کامل
   زمینه و هدف: بازاریابی رسانه‌های اجتماعی با استفاده از نوآوری در خدمات و حمایت اجتماعی در کسب مزیت رقابتی مفهوم یافته است. در این راستا، پژوهش حاضر به ارزیابی اثرات نوآوری در خدمات، بازاریابی رسانه اجتماعی و حمایت اجتماعی بر هم‌آفرینی در ارزش می‌پردازد. روش‌شناسی: اين تحقيق بر حسب نحوه گردآوري داده‌ها از نوع توصيفي- پيمايشي و از شاخه ميداني می‌باشد. جامعه آماري تحقيق، كليه مشتریان شرکت ایران خودرو و کارکنان نمایندگی‌های مورد نظر در سطح شهر تهران می‌باشد که به علت نامحدود بودن مشتریان، تعداد 384 نفر بین مناطق 5 گانه تهران از طریق روش نمونه گیری غیر احتمالی سهمیه‌ای انتخاب گردیدند. در خصوص کارکنان تعداد 50 نفر از کارکنان واحدهای فروش و ارائه خدمات مستقیم به مشتریان به روش تمام شماری انتخاب گردیدند. برای گردآوری داده‌ها از ابزار پرسشنامه استاندارد استفاده شد. یافته‌ها: داده‌ها با روش مدل یابی معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار Smart-PLS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از بررسی فرضیه‌های پژوهش حاکی از آن بود که بازاریابی رسانه‌های اجتماعی، نوآوری در خدمات بر هم‌آفرینی در ارزش هم از سوی مشتریان و هم از سوی کارکنان تأثیر گذار بوده و تأثیر حمایت اجتماعی بر هم‌آفرینی در ارزش از سوی کارکنان تأیید ولی از سوی مشتریان تأیید نگردید. نتیجه‌گیری: با محوریت نوآوری در خدمات، سازمان‌ها بایستی تلاش کنند هم‌آفرینی در ارزش را از مجرای بازاریابی رسانه‌های جتماعی و حمایت اجتماعی هم از منظر کارکنان و هم از منظر مشتریان قوت ببخشند. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   2 - تدوین مدل راهبردی مدیریت آموزش عالی با تاکید بر مفهوم حکمرانی
   محسن خسروي محمد  حسنی
   مقاله حاضر درصدد ارائه الگویی است که بر اساس آن بتوان جذب و اثرگذاری دانش آموختگان مدیریت آموزش عالی در نظام حکمرانی آموزش عالی در ایران را تبیین نمود. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت توصیفی -پیمایشی می باشد و درچارچوب رویکرد کیفی و با بکارگیری روش تحقیق د چکیده کامل
   مقاله حاضر درصدد ارائه الگویی است که بر اساس آن بتوان جذب و اثرگذاری دانش آموختگان مدیریت آموزش عالی در نظام حکمرانی آموزش عالی در ایران را تبیین نمود. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت توصیفی -پیمایشی می باشد و درچارچوب رویکرد کیفی و با بکارگیری روش تحقیق داده بنیاد انجام گرفته است. ابزار جمع آوری داده ها، مصاحبه های عمیق و غیرساختار یافته و به منظور گردآوری اطلاعات با بکارگیری روش نمونه گیری نظری18نفر از خبرگان، مدیران و صاحب نظران آموزش عالی مصاحبه انجام شد. پس ازطی کدگذاری های سه گانه باز، محوری و انتخابی، مدل مفهومی تحقیق براساس مدل پارادایمی طراحی شد. یافته های تحقیق بیانگر آنست که این مدل درقالب 25مقوله اصلی و 82 متغیر شامل جذب و بکارگیری دانش آموختگان به عنوان هسته یا مقوله اصلی مدل؛ متغیرهای علّی(عوامل سازمانی، عوامل فراسازمانی، آمادگی برای جذب و بکارگیری، شایستگی های درون فردی، شایستگی های شخصی و شایستگی های کارآفرینی)؛ متغیرهای زمینه ای (زمینه کاری، اسناد بالادستی)؛ شرایط مداخله گر( فرهنگ اشتغال زایی، پایداری سیستم های موجود کشف استعدادها، مسولیت پذیری)؛ مقولات راهبردی (نهادینه سازی سیستم مدیریت استعداد کارآفرینانه، طراحی فرایند مدیریت استعداد کارآفرینانه چندگانه و طراحی نظام تخصیص منابع) و نهایتاً مقولات پیامدی (اشتغال زایی، ارزش آفرینی و مزیت رقابتی چندگانه، ایجاد تضمین کیفیت در نظام آموزش عالی) قرار گرفت. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   3 - معماری زیست‌بوم‌ نوآوری‌های فناورانه حوزه سلامت با به‌کارگیری پویایی‌های سیستم مطالعه موردی زیست‌بوم نوآوری دانشگاه‌های تهران و علوم پزشکی تهران
   سید علیرضا متولیان امیر البدوی جلیل حیدری دهوئی رضا بندریان
   زیست‌بوم نوآوری متشکل از گروهی از بازیگران و فرآیندهای پویاست که راهکارهای نوآورانه برای چالش‌های جدید ارائه می‌دهند. زیست‌بوم برای مدیریت شدن، باید طراحی شود. هدف اصلی این پژوهش، طراحی زیست‌بوم نوآوری در حوزه سلامت با محوریت دانشگاه است. در این مسیر، ابتدا کارکردهای زی چکیده کامل
   زیست‌بوم نوآوری متشکل از گروهی از بازیگران و فرآیندهای پویاست که راهکارهای نوآورانه برای چالش‌های جدید ارائه می‌دهند. زیست‌بوم برای مدیریت شدن، باید طراحی شود. هدف اصلی این پژوهش، طراحی زیست‌بوم نوآوری در حوزه سلامت با محوریت دانشگاه است. در این مسیر، ابتدا کارکردهای زیست‌بوم از طریق مرور پژوهش‌های پیشین مرتبط در جهان و ایران بررسی شد. به‌دلیل محدودیت مستندات وضعیت موجود کشور، برای گردآوری اطلاعات مصاحبه با ذی‌نفعان زیست‌بوم موجود انتخاب شد. سپس با تحلیل این داده‌ها، محورهای دور بعدی مصاحبه‌ با ذی‌نفعان برای شناسایی قواعد و فرآیندها تدوین شد. نتایج این اقدامات منجر به انتخاب چارچوب طراحی مفهومی سه لایه، «هسته- پلت‌فرم- توسعه و کاربرد» گردید. در طرح مفهومی پیشنهادی، انستیتو نوآوری‌های فناورانه سلامت در لایه هسته قرار می‌گیرد که با شش پلت‌فرم یادگیری یکپارچه با کار، ایده‌پردازی، کارآفرینی، نوآوری، خدمات مشترک و سرمایه‌گذاری و تأمین مالی در ارتباط است. هر یک از این پلت‌فرم‌ها در لایه توسعه و کاربرد با بازیگران آن حوزه در ارتباط هستند. پس از تأیید معماری مفهومی با رویکرد مثلث‌سازی با حضور خبرگان در حوزه‌های آکادمیک و عملیاتی، مدل تعاملات زیست‌بوم طراحی و نتایج حاصل از استقرار معماری در محدوده مورد مطالعه با روش پویایی‌های سیستم شبیه‌سازی شد. برای اعتبارسنجی، نتایج شبیه‌سازی مدل تحت دو سناریوی ادامه شرایط موجود و استقرار معماری پیشنهادی نشان داد که معماری پیشنهادی به‌وضوح بر متغیرهای مدل تأثیر مثبت خواهد داشت. به‌طور کلی نتایج کسب شده از اجرای مدل به نفع پیاده‌سازی معماری در زیست‌بوم نوآوری مورد مطالعه در دانشگاه‌های تهران و علوم پزشکی تهران است. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   4 - شناسایی عوامل و شاخص های موثر بر توسعه مدیریت شهری بر مبنای فناوری های نوین هوشمند ارتباطی مبتنی بر رویکرد کیفی
   مهدی عسکری کچوسنگی بی بی سادات میراسماعیلی افشین محمدی حمیدرضا  حسینی دانا سید رضا  نقيب السادات
   این پژوهش بر اساس هدف، یک پژوهش کاربردی-توسعه ای است، زیرا درصدد یافتن الگویی مناسب برای فناوری های نوین هوشمند ارتباطی در توسعه مدیریت شهری است. از سوی دیگر بر اساس روش و بازه زمانی گردآوری داده ها یک پژوهش توصیفی (غیرآزمایشی) است که با روش پیمایشی-مقطعی انجام شده است. چکیده کامل
   این پژوهش بر اساس هدف، یک پژوهش کاربردی-توسعه ای است، زیرا درصدد یافتن الگویی مناسب برای فناوری های نوین هوشمند ارتباطی در توسعه مدیریت شهری است. از سوی دیگر بر اساس روش و بازه زمانی گردآوری داده ها یک پژوهش توصیفی (غیرآزمایشی) است که با روش پیمایشی-مقطعی انجام شده است. همچنین این مطالعه از منظر ماهیت داده ها، مبتنی بر رویکرد کیفی انجام شده است. در بخش نخست براساس مطالعات کتابخانه ای و سپس مصاحبه های تخصصی به شناسایی شاخص های فناوری های نوین هوشمند ارتباطی در توسعه مدیریت شهری مبادرت شده است. پس از مرحله تحلیل کیفی به توزیع پرسشنامه و گردآوری داده ها از خبرگان حوزه رسانه و مدیریت شهری پرداخته شده است. جامعه آماری در بخش کیفی شامل 17 نفر از خبرگان حوزه مورد مطالعه و فعالان رسانه و مدیریت شهری کشور می باشند. شایان ذکر می باشد که در تحلیل گراندد تئوری با نرم افزار MAXQD، روش دلفی فازی با نرم افزار Matlab و حداقل مربعات جزئی نیز با نرم افزار Smart PLS استفاده شده است. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   5 - عملکرد عناصر نظام نوآوری در نوسازی و رشد صنعتی در ایران، انگلستان و دانمارک (نمونه قرن نوزدهم و شانزدهم میلادی)
   سیدعطالله سینائی اباذر  اشتری مهرجردی
   این مقاله بر مبنای طرح پژوهشی بوراس و لاندوال، به مطالعۀ اقدامات و مداخلات دولتی برای نوسازی صنعتی در ایران، بر پایۀ ایجاد صنعت توپ‌ریزی و ذوب فلزات در آغاز قرن نوزدهم میلادی می پردازد. در این مورد مؤلفه های: وضعیت نیاز؛ مزیت‌های نسبی؛ انتشار فناورانه و سیاست مأمور چکیده کامل
   این مقاله بر مبنای طرح پژوهشی بوراس و لاندوال، به مطالعۀ اقدامات و مداخلات دولتی برای نوسازی صنعتی در ایران، بر پایۀ ایجاد صنعت توپ‌ریزی و ذوب فلزات در آغاز قرن نوزدهم میلادی می پردازد. در این مورد مؤلفه های: وضعیت نیاز؛ مزیت‌های نسبی؛ انتشار فناورانه و سیاست مأموریت‌گرای دولتی یا ﻧﻮﺁﻭﺭﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﻓﻨﻲ، انتشار فناوری ﻭ ﺗﺮﻛﻴﺐ مداخله‌ها و اقدامات ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻭ ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﻲ و ابزار سیاستی، در خصوص سیاست فناوری صنعت توپ، تفنگ در قرن شانزدهم در انگلستان و صنعت کَره در قرن نوزدهم در دانمارک، با اقدامات و مداخلات دولتی برای نوسازی و رشد صنعتی در ایران، در قرن نوزدهم مقایسه و در قالب نظریه‌های نظام نوآوری بررسی شده است. هدف این پژوهش کشف ابعاد تازه تری از دلایل ناکامی اولین برنامه نوسازی صنعتی ایران در قرن نوزدهم است. همچنین تلاش شده است به این پرسش پاسخ داده شودکه چرا علی رغم اقدامات و مداخلات دولتی و با وجود سطحی از عوامل نظام نوآوری، برنامۀ نوسازی صنعتی ایران به موفقیت نیانجامید؟ این پژوهش از نظر هدف توسعه‌ای و از نظر روش نهادی، تطبیقی تاریخی است و داده‌های آن با روش کتابخانه‌ای گردآوری شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که با ملاحظۀ تجارب مشابه در انگلستان و دانمارک، عدم تکامل نهادی و شکل‌گیری نگرفتن رابطۀ تعاملی نظام‌مند میان سطحی از عناصر نوآوری، موجب شد برنامه نوسازی صنعتی و سیاست فناوری ایران در قرن نوزدهم میلادی، به موفقیت نیانجامد. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   6 - بهینه‌سازی سبد سهام برابری ریسک بر مبنای ارزش در معرض ریسک شرطی
   سید جواد پور حسینی سید محمد رضا داودی منصور مومنی
   هدف: برابری ریسک، یکی از مدل‌های انتخاب سبد سهام می‌باشد که پس از بحران مالی آمریکا در سال 2008 مورد توجه بسیار قرار گرفته است. فلسفه این مدل، اختصاص تا حد یکسان ریسک سبد بین دارایی‌های تشکیل دهنده آن می‌باشد. ارزش در معرض ریسک شرطی یکی از معیارهای محبوب و متداول سنجش ر چکیده کامل
   هدف: برابری ریسک، یکی از مدل‌های انتخاب سبد سهام می‌باشد که پس از بحران مالی آمریکا در سال 2008 مورد توجه بسیار قرار گرفته است. فلسفه این مدل، اختصاص تا حد یکسان ریسک سبد بین دارایی‌های تشکیل دهنده آن می‌باشد. ارزش در معرض ریسک شرطی یکی از معیارهای محبوب و متداول سنجش ریسک در مالی می‌باشد که امید ریاضی ضرر یک سبد سهام را برای مقادیر فراتر از یک مقدار آستانه و در یک سطح اطمینان و افق زمانی معلوم اندازه می‌گیرد. هدف پژوهش حاضر طراحی و بهینه سازی عملکرد مدل سبد سهام برابری ریسک با معیار ارزش در معرض ریسک شرطی می‌باشد. روش: در پژوهش حاضر مدل سبد سهام بهینه برابری ریسک با معیار سنجش ریسک ارزش در معرض ریسک شرطی به کمک قضیه اویلر برای توابع همگن و قضیه دوگانی، به صورت یک برنامه ریزی محدب استخراج می گردد و در ضمن یک سبد سهام نمونه‌ای در بورس اوراق بهادار تهران مورد ارزیابی عملکرد قرار می‌گیرد. یافته ها: سبد سهام نمونه‌ای پژوهش متشکل از 8 صنعت از بورس اوراق بهادار تهران در بازه 1390 تا ابتدای 1400 نشان می‌دهد که سبد برابری ریسک بر مبنای ارزش در معرض ریسک شرطی در معیارهای نسبت شارپ، نسبت کالمار و بیشترین افت سرمایه دارای عملکرد بهتری نسبت به مدل برابری ریسک معمولی(بر پایه انحراف معیار) و مدل برابری وزن (هموزن) می‌باشد. نتیجه گیری: با توجه به شاخص‌های عملکرد، به سرمایه‌گذاران ریسک‌گریز پیشنهاد می‌شود تا از مدل انتخاب سبد سهام پژوهش استفاده کنند پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   7 - تدوین مدل مدیریت رفتار خرید مشتری در صنعت بیمه
   محمد محمودي ميمند طیبه رمضانی محمد مهدی پرهیزگار هادی  مولودیان
   افزایش رقابت در بازار بیمه مدیران این صنعت را به فکر چاره‌اندیشی برای حضور ماندگار انداخته و یافتن مشتری جدید و حفظ مشتریان موجود، یک عامل موفقیت بسیار مهم برای کسب‌وکارهای امروزی است. لذا پژوهش حاضر باهدف تدوین مدل مدیریت رفتار خرید مشتری در صنعت بیمه به روش آمیخته در چکیده کامل
   افزایش رقابت در بازار بیمه مدیران این صنعت را به فکر چاره‌اندیشی برای حضور ماندگار انداخته و یافتن مشتری جدید و حفظ مشتریان موجود، یک عامل موفقیت بسیار مهم برای کسب‌وکارهای امروزی است. لذا پژوهش حاضر باهدف تدوین مدل مدیریت رفتار خرید مشتری در صنعت بیمه به روش آمیخته در دو بخش کیفی و کمی انجام شد. جامعه آماری پژوهش در بخش کمی شامل 25 خبره از اساتید دانشگاهی فعال در حوزه بیمه، مدیران و متخصصان رده‌بالا شرکت‌های بیمه که به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند،بوده است. در بخش اول با ابزار مطالعات کتابخانه‌ای و میدانی 99 شناسه به‌عنوان عوامل مدیریت رفتار خرید مشتری از طریق روش کدگذاری کلارک و براون و نرم‌افزار مکس کیودا شناسایی و دسته‌بندی شدند. پس از غربالگری و سنجش اعتبار آن‌ها از روش کیفی دلفی فازی و پرسشنامه توسط گروه خبرگان 85 کد در قالب 19 عامل فرعی استخراج شدند. روایی سؤالات پرسشنامه دلفی به روش تحلیل روایی محتوا با ضریب CVI برابر با 91/0 و CVR برابر با 88/. تائید شده است. نتایج تحقیق نشان داد مدل پژوهش دارای سه متغیر اصلی رفتاری،ساختاری و زمینه‌ای به‌عنوان عوامل مدیریت رفتار خرید مشتری هستند. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   8 - نقش مرزگستری در نوآوری سازمانی با میانجی‌گری چابکی سازمانی در دانشکده‌های فنی و مهندسی دانشگاه‌های دولتی شهر تهران
   سعید  نوراللهی سیروس  قنبری
   هدف از انجام پژوهش بررسی نقش مرزگستری در نوآوری سازمانی با میانجی‌گری چابکی سازمانی در دانشکده‌های فنی و مهندسی دانشگاه‌های دولتی شهر تهران بود. روش پژوهش کمی، توصیفی و از نوع مطالعات همبستگی به روش معادلات ساختاری بود. جامعه پژوهش کلیه اعضای هیأت علمی دانشکده‌های فنی و چکیده کامل
   هدف از انجام پژوهش بررسی نقش مرزگستری در نوآوری سازمانی با میانجی‌گری چابکی سازمانی در دانشکده‌های فنی و مهندسی دانشگاه‌های دولتی شهر تهران بود. روش پژوهش کمی، توصیفی و از نوع مطالعات همبستگی به روش معادلات ساختاری بود. جامعه پژوهش کلیه اعضای هیأت علمی دانشکده‌های فنی و مهندسی دانشگاه‌های دولتی شهر تهران به تعداد 2189 نفر در سال 1402 بود که با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه به تعداد 327 نفر تعیین و با استفاده از روش تصادفی طبقه‌ای (نسبی) نمونه‌گیری انجام شد. داده‌ها با استفاده از پرسشنامه محقق‌ساخته مرزگستری اعضای هیأت علمی، پرسشنامه نوآوری سازمانی اعضای هیأت علمی الحاتمی و المالکی (2019) و چابکی سازمانی بریو و همکاران (2002) گردآوری شد. برای تعیین روایی پرسشنامه‌ها از تحلیل عاملی تأییدی و جهت بررسی پایایی ابزارها از ضریب آلفای کرانباخ استفاده شد. تحلیل داده‌ها با آزمون همبستگی پیرسون و تکنیک مدل‏یابی معادلات ساختاری و با نرم‏افزارهای SPSS و LISREL8.80 انجام شد. یافته‌ها نشان داد که مرزگستری بر نوآوری و چابکی سازمانی تأثیر مثبت دارد، چابکی سازمانی نیز اثر معناداری در نوآوری سازمانی دارد. همچنین نقش میانجی چابکی سازمانی در تأثیر مرزگستری بر نوآوری سازمانی تأیید شد. در نتیجه آموزش عالی به‌منظور بقاء خود در محیط رقابتی باید با استفاده از استراتژی مرزگستری و بهبود چابکی سازمانی به نوآوری در فرایندهای آموزش و پژوهش و تولیدات علمی بپردازد. پرونده مقاله
 • صاحب امتیاز
  جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه
  سردبیر
  مسعود شفیعی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر)
  مدیر داخلی
  سیدعطاءالله سینائی (استادیار، هیات علمی دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران)
  هیئت تحریریه
  محمود احمدپور داريانی (دانشگاه تهران) جعفر توفیقی داريانی (دانشگاه تربیت مدرس) مسعود شفیعی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر) منصور معظمي (موسسه مطالعات بین المللی انرژی) محمدحسن پرداختچی (دانشگاه شهید بهشتی) عباسعلی حاجی کریمی (دانشگاه شهید بهشتی) غلامعلي طبرسا (دانشگاه شهید بهشتی) مهدي ابزري (دانشگاه اصفهان) عبدالرحیم نوه ابراهیم (دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران)
  شاپا: 2717-0454
  شاپای الکترونیکی:2783-2856

  دوره انتشار: دو فصلنامه
  پست الکترونیک
  innovationquarterly@gmail.com
  نشانی
  تهران، خیابان حافظ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ساختمان ابوریحان، طبقه ششم، اتاق 612
  تلفن
  021-66495433
  تلفكس
  021-66485856
  کد پستی
  1591634311

  جستجو

  بانک ها و نمایه ها

  آمار مقالات

  آخرین به روزرسانی 31/01/1403