منصور معظمي استاد
moazami1335@yahoo.com دکترا
موسسه مطالعات بین المللی انرژی موسسه مطالعات بین المللی انرژی