مدير مسئول

دکتر منصور معظمي دانش آموخته
moazami1335@yahoo.com دکترا

سردبیر

مسعود شفیعی دانش آموخته
mshafiee@aut.ac.ir دکترا
دانشگاه صنعتی امیرکبیر

هیئت تحریریه

جعفر توفیقی داريانی دانش آموخته
towfighi@modares.ac.ir دکترا
دانشگاه تربیت مدرس
مسعود شفیعی دانش آموخته
mshafiee@aut.ac.ir دکترا
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
منصور معظمي دانش آموخته
moazami1335@yahoo.com دکترا
موسسه مطالعات بین المللی انرژی
محمدحسن پرداختچی استاد
m-pardakh tchi@sbu.ac.ir دکترا
دانشگاه شهید بهشتی
عباسعلی حاجی کریمی استاد
A-Hajikarimi @sbu. ac.ir دکترا
دانشگاه شهید بهشتی
غلامعلي طبرسا استاد
g_tabarsa@sbu.ac.ir دکترا
دانشگاه شهید بهشتی
مهدي ابزري استاد
abzari@ase.ui.ac.ir دکترا
دانشگاه اصفهان
محمود احمدپور داريانی استادیار
ahmadpor@ut.ac.ir دکترا
دانشگاه تهران
عبدالرحیم نوه ابراهیم دانش آموخته
navehebrahim@khu.ac.ir دکترا
دانشگاه خوارزمی

مدیر داخلی

محمد علی نعمتی دانش آموخته
rnemati@gmail.com دکترا
دانشگاه علامه طباطبایی
09122834586