مدير مسئول

دکتر منصور معظمي استاد
moazami1335@yahoo.com دکترا

سردبیر

مسعود شفیعی استاد
mshafiee@aut.ac.ir دکترا
دانشگاه صنعتی امیرکبیر

هیئت تحریریه

محمود احمدپور داريانی استادیار
ahmadpor@ut.ac.ir دکترا
دانشگاه تهران
جعفر توفیقی داريانی استاد
towfighi@modares.ac.ir دکترا
دانشگاه تربیت مدرس
مسعود شفیعی استاد
mshafiee@aut.ac.ir دکترا
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
منصور معظمي استاد
moazami1335@yahoo.com دکترا
موسسه مطالعات بین المللی انرژی
محمدحسن پرداختچی استاد
m-pardakh tchi@sbu.ac.ir دکترا
دانشگاه شهید بهشتی
عباسعلی حاجی کریمی استاد
A-Hajikarimi @sbu. ac.ir دکترا
دانشگاه شهید بهشتی
غلامعلي طبرسا استاد
g_tabarsa@sbu.ac.ir دکترا
دانشگاه شهید بهشتی
مهدي ابزري استاد
abzari@ase.ui.ac.ir دکترا
دانشگاه اصفهان
عبدالرحیم نوه ابراهیم استاد
navehebrahim@khu.ac.ir دکترا
دانشگاه خوارزمی

مدیر داخلی

سیدعطاءالله سینائی استادیار
sinaee_sa@yahoo.com دکترا
دانشگاه پیام نور